COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2017

Ostrava hostila XXIII. Pařízkovy dny

Datum: 3. 4. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

S pořadovým číslem XXIII. se ve dnech 9.–10. března 2017 konaly v Clarion Congress Hotelu Ostrava Pařízkovy dny. Pořádala je Klinika hematoonkologie FN Ostrava ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, Okresním sdružením České lékařské komory Ostrava a Českou asociací sester. Akci, která se konala pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, České myelomové skupiny, Slovenské komory sestier a pôrodných asistentiek a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, organizačně zajišťovala společnost HANZO Production.

Stejně jako v uplynulých letech, i letos konference přivítala řadu významných zahraničních hostů – např. prof. J. W. Weisela, PhD., L. R. Brandão, MD, MSc., či L. Rauovu, MD, PhD. Také program byl nabitý zajímavými přednáškami, sympozii, workshopy a nechyběl samozřejmě ani společenský večer a soutěž o nejlepší poster.

Sesterská sekce se konala v první den kongresu a přilákala desítky nelékařských zdravotnických pracovníků nejen z České, ale i ze Slovenské republiky, z Polska a ze Srbska. Účastníky včetně zahraničních hostů přivítala za organizátory vrchní sestra Kliniky hematoonkologie (KHO) FN Ostrava Mgr. K. Hašová, která vzápětí předala slovo prvnímu z řečníků.

Sesterská sekce byla rozdělena do čtyř bloků, z nichž se každý věnoval jiné problematice. První blok nesl podtitul Prevence sepse, druhý se věnoval cévním vstupům, třetí hojení ran a poslední odpolední blok se věnoval intervenční a peer péči. V rámci obědového sympozia se mohli zájemci seznámit i s ošetřováním invazivních vstupů a správným ošetřováním PICC a po skončení odpoledního bloku byl pro ně přichystán ještě workshop s názvem Intervenční péče s klinickým psychologem, který vedl PhDr. L. Humpl ze Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Zajímavé sdělení v rámci prvního bloku přednesla například A. Cetlová, která se zabývala otázkou, zda reverzní izolace pacienta chrání, nebo spíš zatěžuje. Další přednášející B. Kapitánová z KARIM FN Trnava nejprve vyřídila pozdravy od prezidentky Slovenské komory sestier a pôrodných asistentiek a následně seznámila posluchače s výsledky pětiměsíční observační studie, kterou společně s kolegy realizovala od října 2014 do února 2015 na svém pracovišti. V rámci studie byli sledováni lékaři a sestry, zda a jakým způsobem provádějí hygienu rukou. Výzkumníci se zaměřili na pět základních situací podle doporučení WHO. Ukázalo se, že největší rezervy měli zdravotníci před kontaktem s pacientem, naopak po kontaktu s pacientem na hygienu rukou zapomínali minimálně. Zajímavá byla také přednáška o nádorové kachexii, kterou přednesla B. Krzemińska z polské Vratislavi a s novými možnostmi aplikace rituximabu pomocí subkutánní injekce seznámila posluchače J. Charouzková z Hematologické ambulance FN Brno.

Druhý blok se věnoval cévním vstupům. K. Horáková v něm na úvod seznámila posluchače s historií vzniku cévního týmu ve FN Ostrava a popsala i jeho činnost a budoucnost. P. Vyletová z FN Hradec Králové pohovořila o využití tunelizace při zavádění PICC sestrou a o roli sestry v PICC týmu mluvila K. Lisová z FN Motol. Na závěr druhého bloku pak vystoupila A. Kostka z Polska se zajímavou přednáškou o specifikách v perioperační péči u pacienta – svědka Jehovova, který odmítá krevní transfuzi.

fota: Bc. Ivona Mikulenková, Bc. Magda Hettnerová

Hojení ran byl věnován třetí blok přednášek. Zazněla v něm sdělení věnovaná například hodnocení mukozitidy v dutině ústní od autorky M. Malé z FN Brno nebo kazuistiky věnované dehiscenci operačních ran na KHO od M. Vzorkové z FN Ostrava. A. Borodzicz z Polska hovořila o podvýživě u onkologicky nemocných a K. Hašová z FN Ostrava seznámila posluchače s dílčími výsledky studie, kterou na základě vnitřního grantu realizují na KHO ve FN Ostrava. Primárním cílem studie je porovnat frekvenci výskytu lokálních infekčních komplikací při použití přípravku hydrofilní metakrylátový gel a při použití přípravku fólie s 2% chlorhexidinem pro krytí místa zavedení centrálního žilního katetru v podmínkách intenzivní péče na souboru pacientů imunokompromitovaných a na souboru pacientů bez významného snížení imunity. Z dílčích výsledků vyplývá, že u pacientů bez neutropenie ošetřovaných fólií s 2% chlorhexidinem je o 30 % menší výskyt známek zánětu v okolí CŽK oproti pacientům s hydrofilním metakrylátovým gelem. Průměrná frekvence výměny krytí na CŽK navíc potvrzuje fakt, že čím je menší frekvence výměny, tím méně dochází ke vzniku známek zánětu v okolí CŽK.

Čtvrtý blok byl velmi emotivní. Své prezentace zde přednesly kolegyně jak z Dětské hematoonkologie FN Ostrava, tak z dětské onkologie FN Brno. Své zajímavé kazuistiky zde prezentovali zástupci interventů a PEERů.

Kromě lékařů a sester se na XXIII. Pařízkových dnech sešli v Ostravě i zástupci pacientských organizací. Ti v rámci odpoledního programu prvního dne konference zasedli ke kulatému stolu společně se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, SÚKL a zdravotních pojišťoven, aby společně diskutovali o problémech, kterým musejí čelit pacienti s mnohočetným myelomem.

Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si