COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Intervence sester u kuřáků – součást kvalitní ošetřovatelské péče

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Bc. Vladislava Felbrová; Stanislava Kulovaná

Součástí kvalitní ošetřovatelské péče by měla být intervence u kuřáků, přinejmenším v krátké podobě. Za „krátkou“ je považována intervence v rámci několika desítek vteřin až po 10 minut. Tato intervence významně zvyšuje pravděpodobnost abstinence od cigaret – například v přehledu Cochrane to bylo v souboru celkem 17 000 pacientů RR 1,29 (95% CI 1,20–1,39) (1). Kromě toho by měla být k dispozici intenzivní léčba závislosti na tabáku pro ty kuřáky, kteří ji potřebují, alespoň formou předání kontaktu.

V rámci mezinárodního projektu Sestry východní Evropy – Centrum Excelence pro kontrolu tabáku (COE), uděleného Mezinárodní společnosti sester v onkologické péči (International Society for Nurses in Cancer Care, ISNCC) nadací BristolMyers-Squibb, proběhly v ČR celodenní semináře, e-learningové kurzy intervenování u kuřáků a kvalitativní výzkum dvou skupin sester – kuřaček zaměřený na důvody, názory a souvislosti jejich kouření (3). Tento projekt navazuje na předešlé úspěšné projekty, které prokázaly pozitivní vliv edukace i u našich sester (4, 5).

Vzdělávání zdravotnického personálu, včetně sester, v krátké intervenci u kuřáků podporuje i jeden z bodů mezinárodní sítě Nekuřáckých nemocnic (European Network of Smoke Free Hospitals, ENSH) či Nemocnic podporujících zdraví (Health Promoting Hospitals).

Také ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN), která je zapojena do sítě Nekuřáckých nemocnic, proběhly s podporou vedení a vrchních sester jednotlivých klinik od října 2015 do června 2016 krátké hodinové semináře na celkem 23 klinikách.

Metodika

Obsahem seminářů byla epidemiologická data o prevalenci kouření v české populaci i mezi zdravotníky a s kouřením související úmrtnost a nemocnost jak obecně, tak specificky vzhledem k oboru, na jehož klinice se seminář konal. Dále sestry získaly informace o tom, jak správně intervenovat u kuřáků podle schématu „5P“ (2, 1), tedy: Ptej se na kouření, Poraď přestat, Posuď připravenost přestat, Pomoz přestat a Plánuj další postup. Kromě toho se dozvěděly i to, jak případnou intervenci zapsat do ošetřovatelské dokumentace. Ta ve VFN zahrnuje od roku 2016 i záznam o dotazu na kouření a druhu intervence u kuřáků – zda byl pacientovi předán leták nebo kontakt na Centrum pro závislé na tabáku v místě pacientova bydliště.

Výsledky

Celkem bylo proškoleno 459 nelékařských zdravotnických pracovníků celkem 23 klinik. Zpětnou vazbu jsme získaly od 378 respondentů formou anonymního dotazníku. Mezi nimi bylo 27 % kuřaček, z nichž 19 % projevilo zájem o léčbu závislosti na tabáku.

Pro 71 % sester nebude obtížné ptát se pacienta na kouření a zapsat do dokumentace. Pouze 9 % však předpokládá, že pacienti přestanou po intervenci kouřit. Po absolvování semináře sestry považují své znalosti v krátké intervenci za dostačující v 83 % a 80 % sester uvedlo, že seminář zcela splnil jejich očekávání.

Diskuze

Přes počáteční nezájem a všeobecný pocit, že „kouření škodí – to ví každý, tak co dodat?“, jsme byly příjemně překvapeny zájmem posluchačů, který v průběhu konání seminářů rostl. Potvrdilo se také, že ani sestry neznají všechny souvislosti mezi kouřením a nemocemi v rámci jednotlivých klinických oborů a ani jim nejsou úplně známé možnosti léčby závislosti na tabáku a především významná role, kterou mohou sestry jako nejpočetnější zdravotnická profese sehrát v odvykání kouření. Pokud by totiž každá ze zhruba 100 000 sester, které v ČR jsou, pomohla přestat kouřit jednomu kuřákovi, bylo by ročně o 100 000 kuřáků méně. Prevalence v populaci by se tak snížila o 2 % (!).

Bohužel, mezi sestrami je vyšší prevalence kouření než v české populaci – kouří kolem 40 % sester, což se ukázalo i v rámci šetření ve VFN v roce 2011. Prevalence kouření u účastníků našich seminářů byla nižší, což ukazuje na to, že kuřačky měly menší zájem se našich seminářů účastnit.

Závěr

I když byla v krátké intervenci u kuřáků vyškolena téměř třetina sester VFN, bylo by jistě dobré nabídku seminářů zopakovat, aby se mohly zúčastnit i další sestry. Věříme, že jejich zájem by zvýšila i pozitivní zkušenost těch, které se již účastnily.

Bc. Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Literatura:

1. Rice VH, Hartmann-Boyce J, Stead LF. Nursing interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2013;12(8):CD001188.

2. Malá K, Felbrová V, Kulovaná S, Nohavová I. Užívání tabáku – Informace a pracovní postup pro sestry. SLZT. 2016. [online]. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: http://www.slzt.cz/doporuceni

3. Projekt Sestry východní Evropy – Centrum Excelence pro kontrolu tabáku (COE). [online]. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: http://www.isncc.org/?page=COE_Czech

4. Králíková E, Felbrová V, Kulovaná S, Malá K, Nohavová I, Roubíčková E, Pánková A, Bialous SA, Wells MJ, Brook J, Sarna L. Nurses’ Attitudes toward Intervening with Smokers: Their Knowledge, Opinion and E-Learning Impact. Cent Eur J Public Health. 2016;24(4):272–275

5. Sarna LP, Bialous SA, Kraliková E, Kmetova A, Felbrová V, Kulovaná S, Malá K, Roubicková E, Wells MJ, Brook JK. Impact of a smoking cessation educational program on nurses’ interventions. J Nurs Scholarsh. 2014;46(5):314–321

Pozn.: Podpořeno projektem Sestry východní Evropy – Centrum Excelence pro kontrolu tabáku (COE), uděleného nadací BristolMyers-Squibb Mezinárodní společnosti sester v onkologické péči (International Society for Nurses in Cancer Care, ISNCC).

 
  • tisk
  • předplatit si