COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Monitorace cytotoxických léčiv umožňuje přehled o úrovni kontaminace chemoterapeutických stacionářů

Datum: 9. 5. 2017
Autor: PharmDr. Šárka Kozáková, MBA; PhDr. Jana Kocourková, MBA; PharmDr. Lenka Doležalová

Každodenní profesní expozice pracovníků (sester) aplikujících cytotoxická léčiva (CL) je z dlouhodobého hlediska zatížena rizikem vyplývajícím ze známých nebezpečných vlastností těchto látek (genotoxické, karcinogenní a teratogenní účinky). Sestra aplikující chemoterapii může být exponována prakticky při každém podání CL.

Na začátku studií, které sledují povrchové kontaminace pracovního prostředí, se ukazuje, že úroveň kontaminace CL je v prostorách aplikace vyšší nebo srovnatelná s přípravnou CL. Po zavedení nápravných a preventivních opatření kontaminace razantně klesá.

V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, používání sterilních obleků a chemoprotektivních rukavic – obr. 1), pravidla pro aplikaci však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice a prostory pro aplikaci CL (chemoterapeutické stacionáře) nespadají pod žádné kontrolované či jinak monitorované pásmo. O to důležitější je sledovat tyto prostory a mít povědomí o úrovni kontaminace. V rámci projektu CYTO (cytostatika.cz), zaměřeného primárně na lékárny, byly zahrnuty do pravidelného monitoringu také aplikační prostory. V tabulce 1 jsou uvedeny informace o kontaminaci povrchů a podlah cyklofosfamidem (CP), platinou (Pt) a fluorouracilem (FU) v prostorách Masarykova onkologického ústavu (MOÚ), v nichž dochází k aplikaci, a také v osmi dalších nemocnicích v letech 2015–2016.

Výsledky provedeného monitoringu ukazují na vysokou míru kontaminace pracovního prostředí, ve kterém sestry vykonávají každý den své povolání. Nejvyšší naměřené hodnoty se pohybují v řádech desetitisíců pg/cm2. Doporučovaný limit pro CP je 67 pg/cm2, pro FU 38 pg/cm2 a pro Pt 12 pg/cm2. Pro snížení profesní expozice sester aplikujících CL je možné zavést nápravná opatření, jako např. používání víceramenných infuzních setů, zavěšení infuzních stojanů na zeď či instalace toalety se samočisticími sedátky určené pro pacienty.

V rámci monitorovací kampaně jsme na podzim 2016 v MOÚ provedli ověření u jednoho ze zavedených nápravných opatření – u víceramenných setů (obr. 2). Posuzovali jsme, zda se liší kontaminace CP a FU na rukavicích aplikujících sester při použití běžných infuzních setů oproti setům víceramenným (Cyto-Set®, B. Braun Medical). Obě skupiny sester ukládaly všechny rukavice použité při aplikaci do předem označených sáčků, které byly odeslány ke zpracování na RECETOX (Masarykova univerzita, Brno). Rukavice zde byly rozstříhány na kousky cca 3 × 3 cm a extrahovány acetátovým pufrem a ultrazvukem. Stanovení obsahu CP a FU bylo provedeno pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií.

V tabulce 2 jsou znázorněny výsledky. Na rukavicích sester používajících standardní sety byl nalezen CP v hodnotě 4195 pg/cm2 a FU v hodnotě 67,8 pg/cm2. Kontaminace na rukavicích použitých při aplikacích pomocí víceramenných infuzních setů byla nízká. CP zde byl naměřen v hodnotě 8,9 pg/cm2 a nalezené množství FU bylo pod limitem detekce.

Víceramenné infuzní sety tedy lze pro bezpečnou aplikaci doporučit. Dříve se jevilo toto nápravné opatření jako nákladné, neboť aplikační materiál nebyl hrazen zdravotními pojišťovnami. Od 1. 1. 2017 se však i díky České onkologické společnosti podařilo nasmlouvat tyto sety jako zvlášť účtovaný materiál, který lze vykázat s kódem aplikace. V prvním čtvrtletí 2017 neměl tento kód žádný materiál. Situace se mění od 1. 4. 2017, kdy první sety získaly kód a úhradu k vykazování.

Zavedení pravidelného monitoringu aplikačních prostor je naprosto nezbytné ke zvyšování bezpečnosti práce aplikujícího personálu. Víceramenné infuzní sety jsou jedním z nápravných opatření, které bylo shledáno jako funkční. Tyto sety lze pro bezpečnou aplikaci CL doporučit také vzhledem k nové možnosti jejich úhrady zdravotními pojišťovnami.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, PhDr. Jana Kocourková, MBA, PharmDr. Lenka Doležalová, Masarykův onkologický ústav, Brno

 
  • tisk
  • předplatit si