COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Prevence iradiačních dermatitid na Onkologické klinice FN HK

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Jaroslava Feková

Léčba ozařováním představuje jednu ze základních protinádorových léčebných metod tzv. radioterapie, při které jsou nádorové buňky vystaveny cílenému ozáření, kdy se zdroj záření nachází mimo tělo pacienta.

Tato metoda může být používána samostatně nebo v kombinaci s jinými léčebnými metodami (např. chemoterapie). Při radioterapii je užíváno ionizující záření.

Vzhledem k aplikaci vysokých dávek záření do nádorového ložiska či lůžka nádoru se však u pacientů objevují nežádoucí účinky radioterapie. Druh nežádoucích účinků a jejich intenzita souvisí s lokalitou ozařované oblasti, velikostí ozařovaného objemu, dávkou ozáření a způsobem ozařování, případným současným podáváním chemoterapie či biologické léčby a také celkovým stavem pacienta.

Radioterapie je aplikována:

 • 1. zevně (teleterapie)
 • 2. vnitřně (brachyterapie).

Na naší Onkologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) se využívají obě techniky, a to buď samostatně, nebo jako kombinovaná léčba. Ozařovny disponují v současné době CT simulátorem, dvěma urychlovači (Clinac 2100 C/D), brachyterapií a rtg terapií (nenádorová terapie). Zpravidla se ozařuje každý všední den, výjimečně i o víkendech. Průměrně za den ozáříme 150 až 170 pacientů.

Při léčbě radioterapií může docházet k nežádoucím vedlejším účinkům, které dělíme na:

 • 1. časné – akutní
 • 2. pozdní – chronické.

Abychom předešli těmto komplikacím a náročné péči při jejich vzniku, zaměřujeme se na prevenci iradiačních dermatitid. Nedílnou součástí celého procesu je edukace pacienta o tom, jak se připravit a jak správně pečovat o ozařovanou oblast. Ozařované pole musí být před ozářením čisté, suché a nemastné. Samotná péče se provádí nejdříve dvě hodiny po terapii.

Postradiační dermatitida

Jak postradiační dermatitida vypadá? Dělíme ji do několika stupňů:

 • 1. Radiodermatitis acuta erythematosa se projevuje zčervenáním kůže v ozařované oblasti, otokem, citlivostí kůže na dotek a svěděním.
 • 2. Radiodermatitis bullosa (tvorba puchýřů) se vyskytuje v místech dráždění kůže – oblast krku, pod prsy, v tříslech, okolí rekta.
 • 3. Radiodermatitis necrotica (akutní postradiační vřed) se projevuje infiltrátem na kůži, který může způsobit až nekrotický rozpad tkáně.

Prevence výskytu postradiační dermatitidy

K prevenci výskytu postradiační dermatitidy se osvědčily prostředky fázového hojení ran (prostředky wound managementu).

Využití prostředků wound managementu v radioterapii:

 • 1. stupeň Radiodermatitis acuta erythematosa – je nutné zajistit optimální hydrataci pokožky – Calcium pantothenicum mast, Panthenol krém, Panthenol spray. Provádíme vždy nejdříve dvě hodiny po terapii.
 • 2. stupeň Radiodermatitis bullosa (vlhká deskvamace, tvorba puchýřů) znamená pro pacienta zvýšené riziko infekce. Kůži oplachujeme sterilními oplachovými roztoky na rány – Aqvitox, DebriEcaSan. Provádíme obložky a obklady. Používáme silikonová krytí s technologií Safetac (Mepilex Transfer), která ideálně chrání a podporují hojení velké plošné rány.
 • 3. stupeň Radiodermatitis necrotica – používáme oplachové roztoky na rány (k prevenci infekce), doporučujeme silikonová krytí s technologií Safetac (Mepilex Transfer a Mepilex Ag) se sekundárním krytím. Individuálně se radioterapie i přerušuje.

Při ošetřování ran spojených s radiologickou léčbou jsou správnou volbou materiály s technologií Safetac (měkký silikon), které chrání čisticí i epitelizační fázi hojení, dále zajišťují atraumatické převazy s optimálním intervalem výměny krytí.

Mepitel Film jako prevence

Od října loňského roku jsme se na základě výsledků publikovaných studií (2) a zkušeností z dalších pracovišť rozhodli vyzkoušet profylaktickou aplikaci krytí Mepitel Film na ozařované pole u nejkritičtejší oblasti – krku. Z naší klinické praxe se právě zde vyskytují časté postradiační dermatitidy. Mepitel Film se aplikuje na ozařované pole ještě před první frakcí ozáření. Jedná se o fólii, která zajišťuje nejen perfektní ochranu ozařovaného pole před vznikem postradiační dermatitidy, ale umožňuje také pacientům plnění každodenních aktivit bez zbytečných omezení (hygiena, nošení oděvů). Krytí se aplikuje na ozařovanou plochu a zůstává po celou dobu radioterapie (až 5 týdnů). V případě poškození krytí lze fólii sejmout a nahradit novou.

Pacient s využitím prevence (Mepitel Film… 14frakce)

Pacient bez využití prevence – po dokončení RT
fota: autorka

Rizikové oblasti

1) Nádory krku

Nejvíce komplikací řešíme u pacientů s nádory hrtanu a mandlí, kde se ozařuje oblast krku, což s sebou nese významné komplikace. Tito pacienti totiž často mívají i zavedenou tracheostomickou kanylu. Řešíme komplikace ozařovaného pole, ale i sliznic dutiny ústní a sliznic polykacího traktu. Péče v této oblasti je velmi náročná, proto jsme se zkusili zaměřit na prevenci.

Samotné nalepení filmu není tak jednoduché a může je ovlivnit několik faktorů:

 • a) muži musejí být dobře oholeni, a to elektrickým strojkem,
 • b) druh kůže – mastnější typ je obtížnější na aplikaci; Mepitel Film nemusí na mastné pokožce dostatečně držet,
 • c) je velmi důležité pokrytí celého ozařovaného pole – při nedokonalém zakrytí nelze zabránit vzniku možné reakce,
 • d) při vzniku reakce i při nalepeném filmu je možno pacienta převést na Mepilex Transfer, přes který lze také zářit bez posunutí dávky ozáření.

Jako další druh prevence využíváme Cavilon sprej a Cavilon krém. I zde jsme zaznamenali u několika pacientů významný úspěch – prodloužila se doba bez reakce v ozařovaném poli, a pokud reakce vznikla, tak ne v plném rozsahu, ale pouze jako zarudnutí a lehká deskvamace.

2) Nádory prsu

V této oblasti má velký význam celková tělesná konstituce pacientky. Nejčastější komplikací bývají zapářky v oblasti podprsí. Velký význam má správná edukace pacientky. Máme již několik pacientek s dokončenou radioterapií v oblasti prsu, kde jsme jako prevenci využili právě Mepitel Film, ale zde však máme větší úspěch s využitím Cavilonu spreje a krému jako prevence. Pouze u dvou pacientek jsme zaznamenali drobné komplikace, v obou případech se jednalo o vpáčené bradavky s lehkou sekrecí před posledními cykly záření. U obou pacientek došlo ve velmi krátké době po sundání Mepitel Filmu ke zhojení.

3) Pánevní oblast

U nádorů konečníku, prostaty, děložního čípku a u gynekologických nádorů bývají reakce v oblasti genitálií, konečníku a třísel. V této oblasti je neméně důležitá edukace pacienta v péči o ozařované pole. Zde se převážně soustředíme na hygienu v intimních oblastech. Na oblast třísel a podbřišku aplikujeme jako prevenci Cavilon sprej a krém nebo Calcium pantothenicum. Jako prevenci při reakci a deskvamaci používáme oplachové roztoky na rány (k prevenci infekce). Především u žen doporučujeme zavést močový katetr a při deskvamaci použít krytí Mepilex Transfer Ag, v případě hůře dostupných míst pak Argogen spray s příměsí stříbra.

Závěr

Při radiologické léčbě je prevence vzniku postradiačních dermatitid velkým benefitem nejen pro zdravotnický personál, ale hlavně pro samotné pacienty, kteří podstupují už i tak velmi náročnou léčbu. Díky správnému používání adekvátních a klinicky prověřených materiálů, jako je v tomto případě Mepitel Film a Cavilon sprej a krém, jsme dosáhli nejen výrazné finanční úspory, ale i úspory časové. Pacienti navíc nejsou vystaveni dalším zbytečným zdravotním komplikacím, kterými postradiační kožní reakce bezesporu jsou.

Jaroslava Feková, úseková sestra v ambulantním provozu, Klinika onkologie a radioterapie FN HK, členka Pracovní skupiny Hojení chronických ran

 

Literatura:
1. Vorlíček J, Abrahámová J, Vorlíčková H a kol. Klinická onkologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. ISBN 978-80-247-1716-6

2. Herst PM et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiother Oncol. 2014;110(1):137–143

 
 • tisk
 • předplatit si