COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2017

Čtvrt století výuky ošetřovatelství oslavili absolventi 3. LF UK v Karolinu

Datum: 5. 6. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

V historických prostorách pražského Karolina, se ve středu 11. května 2017, den před Mezinárodním dnem sester, sešly desítky sester – absolventů i stávajících studentů, aby oslavily výročí 25 let od založení ošetřovatelských studií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Na slavnostním setkání, které se konalo pod záštitou rektora Univerzity Karlovy (UK) prof. T. Zimy, děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) prof. M. Anděla, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a České asociace sester (ČAS), přivítali účastníky ve Velké aule Karolina za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur děkan 3. LF UK prof. MUDr. M. Anděl, CSc., prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost prof. PhDr. Ing. J. Royt, Ph.D., prezidentka České asociace sester PhDr. M. Šochmanová, MBA, přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK PhDr. H. Svobodová, Ph.D., hlavní sestra ČR Mgr. A. Strnadová, MBA, a doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., první garant ošetřovatelských studií na 3. LF UK. Mezi pozvanými byl prof. Jan Haijer z University of Gröningen a další hosté ze spolupracujících institucí z Nizozemska a Belgie. Moderátorka dr. Stanislava Lekešová zvlášť přivítala také bývalou hlavní sestru ČR paní Jindru Pavlicovou a PhDr. Martu Peltrámovou.

Jako první vystoupila přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK PhDr. H. Svobodová, Ph.D., která krátce pohovořila o pětadvaceti letech ošetřovatelského vzdělávání na 3. LF UK. „Velice si vážíme podpory, kterou máme, abychom mohli rozvíjet vzdělávání a obor ošetřovatelství,“ řekla v úvodu. Připomněla, že první studentky, které přišly před pětadvaceti lety na 3. LF UK, studovaly obor Zdravotní vědy, jehož vznik iniciovali doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., a prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., z Ústavu lékařské etiky ve spolupráci s tehdejším proděkanem 3. LF UK pro výuku prof. MUDr. Jiřím Horákem, CSc. „V ošetřovatelském studiu studovaly pouze ty nejlepší a řada z nich se poté uplatnila na vysokých postech v nemocnicích a zdravotnických zařízeních,“ upozornila s tím, že studium absolvovalo více než pět set studentů, kteří díky tomu měli lepší startovní pozici v zaměstnání. V roce 2002 vznikl akreditovaný vzdělávací program Všeobecná sestra v prezenčním studiu a v roce 2007 se změnil název Ústavu etiky a ošetřovatelství na Ústav ošetřovatelství. Změnily se i osnovy a zásadním předmětem výuky se stala odborná praxe. „Během několika let se nám podařilo vybudovat rozsáhlou síť spolupracujících zdravotnických zařízení a na výuce se podílejí i přední odborníci z nejlepších pražských nemocnic,“ popsala PhDr. Svobodová. Studenti prezenční formy studia se také aktivně zapojují do života školy a nedílnou součástí studia jsou i zahraniční stáže studentů a možnost studia v zahraničí v rámci programu ERASMUS. Přednostka ústavu také zmínila publikační činnost a projekty, na kterých se Ústav ošetřovatelství 3. LF UK podílí. „Naším cílem do budoucna je neustupovat z kvality a přivádět do praxe stále více kvalitně vzdělaných studentů,“ dodala.

Co spojuje sv. Anežku Českou a pelikána s mláďaty?

Ohlédnutí do minulosti bylo tématem sdělení dalšího řečníka, prorektora UK pro tvůrčí a ediční činnost prof. PhDr. Ing. J. Royta, Ph.D., který hovořil o historii ošetřovatelství na českém území od dob Přemyslovců. Zmínil jména jako svatá Anežka Česká, svatá Hedvika Slezská či Zdislava z Lemberka a zastavil se i u vzniku prvních špitálů. „Špitály byly zřizovány mimo hranice měst. Léčili se v nich například křižáci, kteří se vraceli z křižáckých tažení a kteří měli nejrůznější nemoci včetně lepry. Jejich ošetřování vyžadovalo velikou oběť. Je patrné, že ošetřovatelská práce byla vždy nebezpečná, obětavá, ale také velice náročná a těžká,“ upozornil. Zabrousil i do historie vzniku Karlovy univerzity a významu pelikána krmícího svá mláďata, kterého má lékařská fakulta ve znaku. Své sdělení pak zakončil poselstvím, že studium ošetřovatelství je nedílnou součástí studia na UK a že se univerzita bude snažit, aby tomu tak bylo i do budoucna.

Další přednášející, děkan 3. LF UK prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přiznal, že před pětadvaceti lety nebyl zvláštním příznivcem vysokoškolského vzdělávání sester, protože měl osobní zkušenost s vynikajícími sestrami v praxi v IKEM, takže tehdejší systém vzdělávání sester považoval za dostačující. Postupem času však změnil názor a na tomto slavnostním setkání absolventů a studentů zdůraznil nutnost jejich vysokoškolského vzdělávání.

Do vzpomínek na počátky studia ošetřovatelství na 3. LF UK se ponořil také další přednášející, doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., první garant ošetřovatelských studií. Zavzpomínal i na doc. Martu Staňkovou, která se později stala ikonou českého ošetřovatelství. „Čeho si cením nejvíce, je, že jsme docílili toho, aby se ošetřovatelství stalo akademickým oborem,“ uzavřel své sdělení.

Během slavnostního dopoledne vystoupila ve Velké aule Karolina i prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA, která Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK popřála mnoho úspěchů a zdůraznila, že vysokoškolské vzdělávání je podle ČAS důležité pro profesní život sestry a mělo by se rozvíjet. Závěr první části programu patřil pěveckému sboru AkorD z FN Motol vedenému sbormistryní Alenou Jelínkovou.

Odpolední část programu pokračovala v Modré posluchárně, kde se konala odborná konference. Vystoupili na ní například náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol Mgr. Jana Nováková, MBA, absolventka prvního ročníku oboru Zdravotní vědy v roce 1996, která hovořila o tom, jak je dobré bakalářské vzdělání důležité pro další profesní i osobnostní růst, a vyjádřila přání všech absolventů, aby na 3. LF UK existovala možnost navazujícího magisterského studia. Zahraniční hosté mluvili o spolupráci – Michel van Shaik, bývalý ředitel sociálních zařízení v Maarsen, a Annelies Nouwens, manažerka zařízení De Vechtstreek z Breukelen v Nizozemsku, hovořili o unikátním společném projektu dvouměsíční komunitní praxe studentů 3. LF UK v nizozemských sociálních zařízeních. Filip Dejonckheree z belgické Artevelde University College Gent seznámil přítomné s výsledky desetileté spolupráce v oblasti vzdělávání v paliativní péči, resp s IPPE intenzivním kurzem paliativní péče a péče na konci života, na jehož tvorbě a realizaci se významným způsobem podíleli a podílejí i učitelé 3. LF UK PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., a primář I. interní kliniky 3. LF UK a FNKV MUDr. Martin Havrda. V dalším příspěvku primář Havrda zdůraznil zejména náročnost práce sester na pracovištích interního typu. Složitá a komplexní problematika léčebné a ošetřovatelské péče u křehkých polymorbidních seniorů vyžaduje interdisciplinární spolupráci a potřebu celoživotního vzdělávání, mimo jiné i formou projektů. Zmínil společné projekty s Ústavem ošetřovatelství, a to péči o nesoběstačné ležící pacienty a projekt zaměřený na problematiku krytů na invazivní vstupy, které umožňují i sestrám z praxe vnímat ošetřovatelství i z jiné perspektivy

fota: 3. LF UK

Doc. MUDr. J. Šimek, CSc., s přednáškou s názvem Být znamená pečovat zdůraznil filozofické kořeny ošetřovatelské profese a odkázal na myšlenky Aristotela, Martina Heideggera, Jana Patočky, Carol Gigligan.

V závěru odpoledne vystoupila PhDr. Marie Zvoníčková se sdělením o významu kvalitní praktické přípravy a vyjádřila poděkování náměstkyním pro ošetřovatelskou péči významných pražských nemocnic i všech dalších spolupracujících institucí z oblasti sociální péče za vzájemný respekt a nadstandardní vztahy při vzdělávání sester.

Slavnostní den byl zakončen rautem v historické části Karolina, kterého se účastnili jak absolventi, přednášející, významní hosté a vyučující, tak současní studenti 3. LF UK, kteří se velkým dílem podíleli na organizačním zajištění konference.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si