COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2017

Ústí nad Labem hostilo Brodovy dny

Datum: 5. 6. 2017
Autor: Jindra Pavlicová

V pořadí 7. edukační sympozium České nefrologické společnosti a České asociace sester (ČAS) se konalo ve dnech 6.–7. dubna 2017 v Clarion Congress Hotelu a v IBS Hotelu Vladimír v Ústí nad Labem.

Již tradičně bylo zahájení a úvodní část sympozia společné pro lékaře, nelékařské zdravotnické obory, obory technické a související. Dále byl program členěn podle jednotlivých odborností, podoborů a samostatný blok byl věnován také ošetřovatelství v nefrologii.

V tomto bloku přivítala posluchače předsedkyně nefrologické sekce ČAS Bc. Marcela Městková, jež byla zvolena předsedkyní loni ve volbách na multidisciplinárním kongresu v Brně, a představila auditoriu nové předsednictvo sekce. Při této příležitosti také zopakovala pravidla ČAS, připomněla stanovy, zdůraznila důležitost členství v sekci a seznámila posluchače i s vizemi sekce. Po jejím sdělení následoval samotný odborný program.

Přednáška P. Votavové s názvem Buďme motivací byla jistě velmi inspirativní pro manažerky z jednotlivých pracovišť. Stále trvá nedostatek všeobecných sester, a proto je strategicky důležité si sestry v kolektivu udržet.

Hygiena rukou je důležitá v každé profesi a nefrologie není výjimkou, ať už se jedná o lůžkovou část, hemodialyzační jednotku, peritoneální jednotku nebo ambulanci. Proto není nikdy na škodu si její zásady připomenout. To jsme měli možnost v přednášce D. Pruškové s názvem Never handing story, v níž kromě opakování správných zásad hygieny rukou také zmínila nové trendy v této oblasti.

Strategické přístupy v prevenci syndromu vyhoření bylo téma přednášky Mgr. K. Štěpánkové. Syndrom vyhoření provází poskytovatele zdravotní péče na všech pozicích a na pracovištích, kde se pracuje s chronicky nemocnými, to platí dvojnásob. Proto je zaměření na prevenci v této oblasti klíčové.

Výživa byla tématem sdělení P. Pokorové, DiS., která se zaměřila na porovnání výživových potřeb zdravého jedince a dialyzovaného pacienta. Ty jsou odlišné už vlastním onemocněním. S pacienty je podle jejích slov třeba hovořit a pomoci jim orientovat se v nabídce potravin, jejich přípravě i ve vlastním stravování.

Bc. M. Městková seznámila posluchače také s praktickým použitím přístroje BCM, který je důležitou součástí hemodialyzační léčby. Musí se proto používat podle pokynů a návodu výrobce.

Periotoneální dialýza je nedílnou součástí nefrologie a sdělení o kontraindikaci k tomuto výkonu z pohledu sestry, které přednesla A. Boroličová, bylo pro nás důkazem kompetencí sester. Na domácí hemodialýzu se zaměřila hned dvě sdělení. D. Vilímová nás seznámila s jedenapůlletými zkušenostmi s HHD a o zkušenosti s HomeHD na přístroji NXSTAGE se s námi podělila J. Veřmiřovská. O tom, že hemodialýza v domácím prostředí má řadu výhod, jsme již informovali. Jde při ní o součinnost a dobrou a přátelskou spolupráci sester z hemodialyzační jednotky s pacientem. Strahovské pracoviště se o své zkušenosti s přístrojem NXSTAGE podělilo společně se samotným pacientem, takže toto sdělení bylo plné emocí.

V další přednášce Bc. M. Švadrlíkové jsme byli svědky toho, jak složitá je cesta od drogové závislosti k transplantaci ledviny.

V nefrologii se kromě vlastních onemocnění ledvin léčí také systémová autoimunitní onemocnění. Sdělení o tom, jak těžká je léčba tohoto onemocnění se selháním ledvin a podávání specifických léků, zaznělo od V. Homolkové z pražského IKEM a také v dalším sdělení její kolegyně J. Kadlecové.

S tím, jak vypadá akutní dialyzační program ve FN Hradec Králové, a s jeho specifiky nás seznámila D. Judlová. Specifika a režim tohoto programu jsou dány tím, že nejde o pravidelnost léčby, ale o akutní strav, kdy akutní řešení a léčba jsou vždy složitější.

Poslední dvě sdělení se zaměřila na paliativní péči v nefrologii. Tento typ péče provází všechna onemocnění, při kterých je třeba zmírnit bolest. Jde o novější směr v poskytování zdravotní péče a nemocným pomáhá zvýšit kvalitu jejich života. První sdělení přednesla MUDr. B. Szonowská a druhé – kazuistiky – J. Bártová.

Společná večeře zahájila společenský večer, který je nedílnou součástí kongresu. Během něj byla předána čestná členství České nefrologické společnosti. Jednou z oceněných byla i Mgr. J. Kracíková, dlouholetá předsedkyně nefrologické sekce ČAS.

Další akcí nefrologické sekce ČAS bude podzimní kongres v Olomouci. Již teď se na setkání s vámi na Moravě těšíme.

Jindra Pavlicová, nefrologická sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si