COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2017

Do Olomouce se sjely dvě stovky perioperačních sester

Datum: 10. 7. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Město Olomouc a Hotel Flora přivítaly ve dnech 2. a 3. června v pořadí již VI. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, na který se sjely zhruba dvě stovky účastníků. Během dvou dnů se u řečnického pultu vystřídalo 36 přednášejících a v předsálí si mohli zájemci prohlédnout nabídku 45 zástupců podporujících firem.

Organizátorem akce byl výbor sekce perioperačních sester České asociace sester (ČAS). Podporu kongresu vyjádřily i hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, a prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA. Motto kongresu „Myslíme na sebe i na pacienta“ se objevilo alespoň v jedné přednášce z každého bloku.

Jako první vystoupila za organizátory Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, která kromě slavnostního zahájení kongresu a úvodního přivítání všech zúčastněných představila také strategické cíle výboru pro letošní rok a na závěr přidala i pozvánku na příští ročník této akce, který se bude konat v Praze 7.–8. června 2018. Její kolegyně Mgr. Jana Wichsová, Ph.D., viceprezidentka EORNA, následně referovala o průběhu 8. kongresu EORNA, který se konal ve dnech 4.–7. května 2017 na řeckém Rhodu. Zprávu z této významné akce jste se mohli dočíst také v květnovém čísle časopisu Florence.

První přednáškový blok se věnoval prevenci mimořádných událostí. Mgr. Petra Kourková v něm například seznámila posluchače s riziky nežádoucích událostí na operačním sále a s poznatky, které její pracoviště v Nemocnici Jihlava má. Bc. Ladislava Havlíková na její sdělení plynule navázala přednáškou o bezpečnostním procesu na operačním sále v Městské nemocnici Ostrava a Mgr. Miluše Bělíková z firmy Mölnlycke se zaměřila na problematiku chirurgického kouře a způsobu, jak se jeho škodlivému vlivu účinně bránit.

Druhý dopolední blok prvního dne přinesl nový pohled na zdravotnické prostředky. Bc. Drahomíra Loužecká v něm kromě jiného seznámila posluchače s péčí o nástroje a s pravidly pro zacházení s novými a opravenými nástroji. Upozornila především na to, že všechny nové i opravené nástroje musejí projít mycím cyklem stejně jako nástroje použité po operačním výkonu a že tento krok nesmí být vynechán.

Zajímavou přednášku na téma moderní aplikace ve zdravotnictví si připravily Ilona Zajíčková, DiS., a Barbora Kamencová, DiS., z FN Olomouc. Posluchače seznámily s aplikacemi Záchranka, Hlídač koulí a Ruce na prsa, které jsou určeny pro mobilní telefony a mají za cíl usnadnit přivolání a komunikaci se zdravotnickou záchrannou službou (aplikace Záchranka) a upozornit na samovyšetření a prevenci onkologických onemocnění (aplikace Hlídač koulí a Ruce na prsa). Legislativa, konkrétně zákon č. 268/2014 Sb., a instruktáž zaměstnanců operačních sálů o používání aktivních zdravotnických prostředků byly tématem přednášky Ivany Vohrnové. Posluchače upozornila například na fakt, že o všech provedených instruktážích musí být vedena písemná evidence nejen po celou dobu životnosti zdravotnického prostředku, ale ještě jeden rok po jeho vyřazení.

Nové guidelines Světové zdravotnické organizace (WHO) Prevence infekce v místě chirurgického výkonu a balíček opatření v boji proti infekci v místě chirurgického výkonu představila Mgr. Silvie Hodová a Marie Musilová ze společnosti B. Braun pohovořila na závěr druhého bloku o kvalitě operačních rukavic.

Odpoledne prvního dne patřilo tématům spokojená a bezpečná perioperační sestra a interaktivní perioperační péče. O pohledu psychologa na práci perioperačních sester mluvila například Mgr. Hana Janáková, která pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut, a Mgr. Erna Mičudová se zamyslela nad tím, jak je české zdravotnictví prezentováno veřejnosti. V závěru upozornila, že zdravotníci nemohou očekávat, že za ně bude někdo bojovat. „Musíme se aktivně zapojit do procesů souvisejících s naší profesí, protože nikdo za nás nic nevyřeší,“ řekla.

Na závěr prvního dne kongresu měli účastníci možnost navštívit komentovanou prohlídku olomouckého kostela sv. Michala a projít se po Horním a Dolním náměstí, kde probíhaly olomoucké slavnosti zpěvu a hudby.

Také druhý den konference byl doslova nabit zajímavými přednáškami, které přinesly posluchačům řadu odborných témat, varií s tématy komplexní perioperační péče v chirurgických i intervenčních oborech. Se svými sděleními tu vystoupili také zahraniční hosté.

Během kongresu byly vystaveny i dva postery autorek J. Vácové s názvem Předoperační bezpečností procedura a J. Jedličkové, I. Šilerové a E. Mičudové s názvem Adaptační proces – spokojenost personálu při nástupu na pracoviště.

Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si