COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2017

Plzeň hostila celostátní konferenci ošetřovatelství a porodní asistence

Datum: 10. 7. 2017
Autor: PhDr. Jitka Krocová

V posledním dubnovém týdnu se konal v aule Fakultní nemocnice v Plzni již VIII. ročník konference Cesta poznání a vzdělávání v ošetřovatelství, na který plynule navázala jarní konference plzeňského regionu České asociace sester (ČAS) s názvem Inkontinence různými úhly pohledu.

Osmý ročník konference Cesta k poznání a vzdělávání v ošetřovatelství pořádala již tradičně Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS ZČU) ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň (FN Plzeň) a s profesními organizacemi nelékařských zdravotnických pracovníků regionu.

Konferenci, která se konala 26. dubna 2017, zahájila děkanka FZS ZČU doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., která přivítala a pozdravila přítomné. Pozdrav přidala také náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Mašínová, MBA, která při této příležitosti zmínila význam spolupráce FZS ZČU a FN Plzeň a popřála konferenci mnoho zdaru a všem účastníkům mnoho nových a pro praxi přínosných poznatků.

V úvodu konference zaznělo také sdělení Mgr. Kateřiny Ratislavové, Ph.D., o činnosti Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, které prezentovala Bc. Věra Váňová. Součástí sdělení byla i pozvánka na mezinárodní konferenci České komory porodních asistentek, která se v Plzni konala 27. května 2017.

Úvodní přednáškový blok zahájila Mgr. Jana Maňhalová. Jako prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester představila sdružení, jeho úkoly a aktivity a nezapomněla ani na přehled výsledků šetření s názvem Pohled veřejnosti na image sester. Ředitelka Kanceláře Ombudsmana pro zdraví MgA. Kateřina Havelková seznámila účastníky s posláním a činností této kanceláře a zdůraznila, že kancelář nabízí své služby nejen pacientům, ale i zdravotníkům. Mezioborové sdružení představitelů oborů zabývajících se problematikou inkontinence moče – INCO fórum – představil jeho předseda a člen správní rady MUDr. Lukáš Horčička. Jeho přednáška, která byla úvodem do problematiky inkontinence, zahrnovala informace o diagnostice a možnostech léčby tohoto onemocnění. V závěru prvního bloku pak bylo představeno portfolio pomůcek pro nemocné s inkontinencí moči Mgr. Vladimírou Strasserovou.

foto: autorka

Druhou část konference zahájil MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., příspěvkem s názvem Zdravotnická dokumentace nejen v ošetřovatelské péči z pohledu sestry, lékaře, advokáta a auditora. Příspěvek vyvolal velkou diskuzi, během které byly zodpovězeny konkrétní dotazy. Poté následovaly prezentace studentek Katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU.

Jako první vystoupila Bc. Martina Lísková, která prezentovala výsledky šetření provedeného u více než tisíce respondentů v oblasti preventivních a screeningových programů v ČR. O problematice Marfanova syndromu přednesla příspěvek Bc. Kateřina Martinková. Součástí její prezentace bylo i video obsahující rozhovory s pacienty s Marfanovým syndromem. Srovnání porodní asistence v České republice a v zahraničí, konkrétně ve Finsku a v Německu, prezentovala Kristýna Kurzová, která popsala způsob vzdělávání a kompetence profese v uvedených státech a prezentovala krátké přehledné srovnání uvedeného.

V posledním přednáškovém bloku pak zazněla zpráva výboru plzeňského regionu ČAS za rok 2016 – prezentováno bylo hospodaření, přehled akcí pořádaných regionem a jeho další aktivity. Následovaly přednášky, které přiblížily problematiku inkontinence pohledem všeobecných sester, porodních asistentek, fyzioterapeutů a sester pracujících v perioperační péči. Po bloku přednášek následovala debata na téma inkontinence a přednášející zodpovídali jednotlivé dotazy. Bc. Kateřina Bromová na závěr informovala posluchače o nových pomůckách pro inkontinenci, seznámila je s jednotlivými typy a jejich možným využitím a svou prezentaci doplnila názornou fotodokumentací.

Konference, která se konala v zaplněné aule a v přátelské atmosféře, přinesla celou řadu nových poznatků a věříme, že (nejen) zúčastnění přijmou pozvání na další ročník konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství, která se bude konat v příštím roce 2018.

PhDr. Jitka Krocová, vedoucí katedry FZS ZČU, předsedkyně plzeňského regionu ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si