COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2017

Současný stav soukromé porodní asistence v České republice

Datum: 10. 7. 2017
Autor: Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.; Mgr. Magdalena Ezrová

Péče soukromých porodních asistentek má v současné době velký význam a své nezastupitelné místo v systému zdravotní péče. Cílem našeho šetření bylo zjistit spokojenost a analyzovat hlavní problémy v práci soukromých porodních asistentek v České republice. Většina našich respondentek (88,4 %) byla nespokojená s postavením porodních asistentek jako poskytovatelek zdravotní péče a 68 % respondentek mělo pocit, že porodní asistentky nemohou zcela uplatňovat své kompetence v praxi. Problematická je spolupráce mezi soukromými porodními asistentkami a zdravotními pojišťovnami.

Úvod

Do 90. let 20. století měla porodní asistentka pracující na obvodní gynekologické ambulanci vymezený region, ve kterém působila, a návštěvní služba v rodině těhotné a šestinedělky byla běžnou součástí její práce. V té době byly ženy propouštěny většinou pátý až sedmý den po spontánním porodu, v případě císařského řezu asi desátý den po porodu. V dnešní době mohou porodní asistentky poskytovat péči o ženy v soukromých ambulancích nebo v domácím prostředí žen, neexistuje však ucelená koncepce komunitní péče. Přitom v systému proběhlo mnoho změn. Zkrátila se doba hospitalizace po porodu. Ženy mohou rodit ambulantně nebo jsou po spontánním porodu propouštěny většinou již třetí den, po císařském řezu je běžné propuštění ženy do domácího prostředí již pátý den po porodu. Stoupá věk rodiček i výskyt komplikací v těhotenství a šestinedělí. Návštěvní služba porodní asistentky však přestala být běžnou součástí péče a ženy často ani nevědí, že mají na podobnou službu ze zdravotního pojištění nárok.

Cílem našeho šetření bylo zjistit, jak soukromé (komunitní) porodní asistentky v České republice hodnotí podmínky své práce a jak jsou spokojené. Dalším cílem bylo analyzovat hlavní problémy soukromých porodních asistentek.

Metodika

Pro získávání dat jsme použily dotazníkové šetření. Získaly jsme 136 e-mailových adres soukromých porodních asistentek, na které byl odeslán dotazník. Šetření probíhalo v březnu 2017. Získáno bylo 69 vyplněných dotazníků (návratnost 50,7 %), z toho 56 dotazníků vyplnily soukromé porodní asistentky, které nemají uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, a 13 dotazníků porodní asistentky, které mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb se zdravotní pojišťovnou.

Výsledky

Průměrný věk respondentek je 47,4 roku a praxi porodní asistentky vykonávají v průměru 24 let. Postavení porodních asistentek jako poskytovatelek zdravotní péče označilo 88,4 % našich respondentek za nevyhovující. Pocit, že nemohou uplatňovat zcela své kompetence porodní asistentky v praxi, mělo 68 % respondentek.

Porodní asistentky, které nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou

O smlouvu se zdravotní pojišťovnou požádalo během své praxe 35,7 % respondentek a 32,1 % má o smlouvu se zdravotní pojišťovnou zájem i v současnosti. Účastnice našeho šetření jsou si vědomy toho, že ženy mají na péči porodní asistentky hrazenou ze zdravotního pojištění nárok a péče by měla být pro všechny ženy dostupná. Zároveň popisují spolupráci se zdravotní pojišťovnou jako komplikovanou, administrativně náročnou a finančně nevýhodnou. Pokud se přes to naše respondentky přenesly a o smlouvu se zdravotní pojišťovnou požádaly, setkaly se často s odmítnutím. Ve volných odpovědích v dotazníku uvádějí např. „Moje práce nakonec vyplynula v marnou snahu. Odpověď pojišťoven v mém kraji byla, že služba je dostupná (dvě porodní asistentky – jaká je možnost volby pro mé klientky????)“ nebo „Jsem v oblasti, kde v okruhu třiceti km žádná privátní porodní asistentka není, a přesto mi zdravotní pojišťovny odpověděly, že služba je zajištěná.“

Na plný úvazek pracuje v privátní praxi 37,5 % respondentek. Některé porodní asistentky poskytují kontinuální péči ženám během těhotenství, porodu a šestinedělí. S porodnicí má uzavřenou smlouvu 30,4 % soukromých porodních asistentek z našeho souboru a 35,7 % respondentek nabízí ženám doprovod k porodu. Komplexní, individuální a kontinuální péče o ženu, možnost využití svých znalostí a dovedností, pozitivní zpětná vazba od klientek jsou často hlavní motivací pro práci soukromé porodní asistentky.

Porodní asistentky, které mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou

Smlouvu se zdravotní pojišťovnou mělo uzavřenou 13 respondentek z našeho souboru. „Bohužel je velký problém získat smlouvy s pojišťovnami, i když v dané oblasti žádná porodní asistentka nepracuje. Za tři roky, kdy neustále žádám, tak jsem získala pouze pojišťovnu Ministerstva vnitra,“ uvedla jedna respondentka ve volné odpovědi.

Na plný úvazek pracují jen tři porodní asistentky z tohoto souboru. Většina respondentek považuje hodnotu bodu za nízkou a mají problém s tím, že výkon (kód 06211 – Návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí ženskou sestrou) je hrazen pouze v případě, že je indikován lékařem. Dokonce 84,7 % respondentek se někdy setkalo s tím, že žena indikaci od lékaře nezískala. Se situací mezi porodními asistentkami a zdravotními pojišťovnami je nespokojených 92,3 % respondentek.

Diskuze

V České republice pracuje okolo 180 porodních asistentek jako soukromých (komunitních), z nich má asi jen 15–30 uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb se zdravotní pojišťovnou. Znepokojující je zjištění, že Všeobecná zdravotní pojišťovna má uzavřenou smlouvu pouze s 15 zařízeními v oblasti porodní asistence v celé České republice (sdělení VZP), což rozhodně nepokrývá potřeby těhotných žen a šestinedělek.

Soukromé porodní asistentky vyjadřovaly v našem šetření nespokojenost se spoluprací se zdravotní pojišťovnou, s nízkým finančním ohodnocením péče porodní asistentky ze strany zdravotní pojišťovny a s nemožností uplatnit zcela své kompetence v praxi. Tyto faktory vedou k řetězení překážek v práci soukromých porodních asistentek. Smlouvu se zdravotní pojišťovnou má málo porodních asistentek, protože není vůle smlouvy uzavírat ze strany zdravotní pojišťovny ani ze strany některých porodních asistentek, které považují smlouvu se zdravotní pojišťovnou za nevýhodnou. Na tuto situaci doplácejí ženy (pojištěnci). Péči soukromých (komunitních) porodních asistentek si musejí ženy většinou hradit samy. Ve výzkumu Kailové, Dušové (2016) zaplatilo 75 % respondentek domácí péči porodní asistentky v šestinedělí ze svého příjmu.

Přitom péče porodní asistentky v šestinedělí má velký preventivní význam. Výzkumy ukazují, že u žen, kterým byla poskytnuta péče komunitní porodní asistentky během šestinedělí, došlo k vyřešení některých komplikací během návštěvy porodní asistentky, ženy měly menší potřebu vyhledání lékařské péče nebo naopak v případě závažnějších komplikací byly včas odkázány na péči lékaře (Lorenzová et al., 2014; Kailová, Dušová, 2016). Také je o tuto péče mezi ženami stále větší zájem. Bohužel překážkou pro využití služby porodní asistentky je právě nutnost platby péče ze svého příjmu.

Velký význam má také kontinuální péče porodní asistentky o těhotnou ženu, během porodu a v šestinedělí. Taková péče může být těžko poskytována v České republice jinak než soukromými porodními asistentkami. I když kontinuální péče porodní asistentky přináší výhody zdravotní, psychologické i finanční (Pavlíková, 2016), není podporována ze strany státu, zdravotních pojišťoven ani většiny nemocnic. Naše šetření ukazuje, že kontinuální péči o ženu považují porodní asistentky za smysluplnou a uspokojující.

Závěr

Soukromě poskytují péči v privátních zařízeních nebo v domácím prostředí žen převážně velmi zkušené porodní asistentky. Hlavní problémy, které byly v našem šetření identifikovány, byly problémy ve spolupráci soukromých porodních asistentek se zdravotními pojišťovnami, nespokojenost respondentek s postavením porodních asistentek jako poskytovatelek zdravotní péče a nemožnost zcela uplatňovat kompetence porodních asistentek v praxi. Pozitivně porodní asistentky hodnotily možnost pečovat ve své soukromé praxi o ženu samostatně, komplexně, individuálně a kontinuálně.

V dnešní době, kdy je velký nedostatek zdravotnických pracovníků (včetně porodních asistentek), by se měl státní zdravotní systém více zasadit o podporu a uznání práce porodních asistentek a umožnit jim uplatnit zcela jejich kompetence v praxi.

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., Mgr. Magdalena Ezrová, Fakulta zdravotnických studí Západočeské univerzity v Plzni

Literatura:

1. Lorenzová E, Janoušková K, Kašová L. Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí. Florence. 2014;10(7–8):24–26. ISSN 1801-464X

2. Kailová K, Dušová B. Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti. Zdravotnictví a medicína. [online]. 2016. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/navstevni-sluzba-porodni-asistentky-v-domacnosti-483603?seo_name=mlada-fronta-noviny-zdravi-euro-cz [cit. 2017-05-25]

3. Pavlíková M. COSMOS a M@NGO: Randomizované studie o kontinuální péči porodní asistentky. [online]. 2014. Dostupné z: http://www.biostatisticka.cz/cosmos-a-mango-randomizovane-studie-o-kontinualni-peci-porodni-asistentky/ [cit. 2017-05-12]

 
  • tisk
  • předplatit si