COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2017

Co byste měli vědět o novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Datum: 4. 9. 2017
Autor: MgA. Kateřina Havelková

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s., je centrem pro bezplatné poradenství a informace ve zdravotnickém právu a navazujících oblastech sociálního zabezpečení. Obrátit se na ni můžete kdykoli, když nevíte, jak nejlépe řešit svou aktuální situaci, či když si potřebujete ujasnit řeč zákona. K dispozici je vám i v případech problémů s nadřízenými či pacienty, diskriminace či šikany.

Co byste měli vědět o novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Pro zdravotnické pracovníky je důležitý, protože zavádí řadu změn. Mimo jiné totiž některým z nich umožňuje získat kvalifikaci všeobecné sestry minimálně ročním studiem na vyšší odborné škole (tzv. 4 + 1).

Ze zdravotnických asistentů jsou praktické sestry

Nový zákon o nelékařských zdravotnických povoláních udělal tlustou čáru za problémem zdravotnických asistentů a jejich „závislosti“ na odborném dohledu tím, že ho zrušil.

Respektive vytvořil novou profesi praktická sestra, kam spadají všichni dosavadní zdravotničtí asistenti nebo ti, kteří tento obor právě studují. Změna je automatická, není třeba, abyste se sháněli po nových dokladech ze školy, jako je například maturitní vysvědčení. Od školního roku 2019/2020 pak bude obor zdravotnický asistent úplně zrušen a nahrazen oborem praktická sestra.

Pravděpodobně od roku 2019 bude v nabídce akreditovaný kvalifikační kurz praktická sestra, který budou moci absolvovat středoškoláci s maturitou s odbornou způsobilostí k výkonu povolání ošetřovatele.

Praktickou sestrou se stanou i ti, kteří absolvovali šest semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studia pro přípravu všeobecných sester nebo tři ročníky vyšší odborné školy v oboru diplomovaná všeobecná sestra.

Vzdělání praktické sestry je zakončeno maturitou, její plat i kompetence jsou tudíž nižší než u všeobecné sestry.

Tři možnosti, jak se stát všeobecnou sestrou

Titul Bc.: Na nejméně tříleté akreditované studium zdravotnického oboru pro přípravu všeobecných sester se můžete přihlásit, máte-li maturitu z jakékoli střední školy a uspějete-li v přijímacím řízení. (Poté lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu.)

Titul DiS.: Pokud jste odmaturovali na jakékoli střední škole a splníte-li podmínky přijímacího řízení, můžete studovat nejméně tříleté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných zdravotnických školách.

Titul DiS. v tzv. 4 + 1: Diplomovanou všeobecnou sestrou se lze stát i tehdy, jestliže již máte kvalifikaci praktické sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo dětské sestry. Po zvládnutí přijímaček můžete studovat nejméně rok obor diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole

Novinky zaznamenají i dětské sestry

Zákon umožňuje využít zkrácenou formu 4 + 1 i pro studium v oboru dětská sestra. Podmínkou je však předchozí kvalifikace praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky. Odbornou způsobilost k výkonu povolání dětské sestry lze dále získat studiem nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu dětských sester či nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší odborné zdravotnické škole.

V návaznosti na dřívější předpisy jsou dětskými sestrami všichni, kdo studovali obor dětská sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.

Za výkon povolání dětské sestry zákon považuje i poskytování ošetřovatelské péče u dětí, včetně novorozenců.

Co čeká všeobecné sestry, které vystudovaly podle dřívějších předpisů?

Nebojte se, nečeká vás nic. Přestože formy studia, které jste absolvovaly, již nebudou existovat, vaše kvalifikace zůstává platná.

Jde o absolventky:

 • vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních oborech psychologie – péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004,
 • tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších odborných zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
 • studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
 • studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997,
 • tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších odborných zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004.

Nejdůležitější změny:

 • zdravotnický asistent se změnil na praktickou sestru, které je umožněn výkon povolání bez odborného dohledu;
 • logoped se nově jmenuje logoped ve zdravotnictví, masér a nevidomý a slabozraký masér se mění na maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra, řidič dopravy nemocných a raněných je už řidičem zdravotnické dopravní služby, z biomedicínského asistenta je biomedicínský technik, laboratorní pracovník se stává sanitářem;
 • podmínka 3 let pro výkon povolání bez odborného dohledu je u absolventů středoškolského studia zrušena. Týká se to: všeobecných sester, dětských sester, porodních asistentek, ergoterapeutů, radiologických asistentů, zdravotních laborantů, ortoptistů, asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotiků-protetiků, nutričních terapeutů, zubních techniků, dentálních hygienistek, zdravotnických záchranářů a farmaceutických asistentů;
 • je upravena podmínka pro výkon povolání bez odborného dohledu u fyzioterapeuta se středoškolským vzděláním, který získal specializovanou způsobilost nebo prokáže minimálně desetiletý výkon povolání;
 • byla zrušena podmínka specializované způsobilosti pro výkon povolání bez odborného dohledu pro radiologického asistenta, který získal odbornou způsobilost středoškolským studiem;
 • zrušení některých zdravotnických povolání – dezinfektor;
 • nově stanovená zdravotnická povolání: dětská sestra, behaviorální analytik, terapeut tradiční čínské medicíny, specialista tradiční čínské medicíny, asistent behaviorálního analytika, behaviorální technik.

Kreditům odzvonilo

S novelou zákona o nelékařských zdravotnických povoláních již není výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu podmiňován získáním osvědčení a kreditní systém s ním spojený je tedy zrušen. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání je povinen zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb, což by mělo být kontrolováno zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněny v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání. Žádosti o vydání nebo prodloužení registrace již Národnímu centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) neposílejte. Registrace jako takové totiž budou převedeny do Národního registru zdravotnických pracovníků, který funguje nezávisle na celoživotním vzdělávání.

Pokud máte v registru NCO NZO údaje, které již neplatí, protože jste studovaly nebo se třeba vdaly, měly byste podat žádost o provedení změn údajů – formulář najdete na webu NCO NZO.

Jak podat podnět Kanceláři Ombudsmana pro zdraví

1. prostřednictvím formuláře na www.ombudsmanprozdravi.cz (vyberte ten pro fyzické osoby);
2. e-mailem na ochrance@ombudsmanprozdravi.cz;
3. osobně na adrese Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 9, 110 00 Praha 1 ve středu od 9:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00;
4. klasickou poštou na výše uvedenou adresu s vytištěným a podepsaným formulářem;
5. telefonicky na tel.: 222 075 103;
6. prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku – jen v případě obecných dotazů.
Facebook: @OmbudsmanProZdravi
Twitter: @OmbudsmanZdravi.cz

MgA. Kateřina Havelková, ředitelka Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, z. s.

 
 • tisk
 • předplatit si