COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2017

Rozlišení dekubitu a inkontinenční dermatitidy

Datum: 4. 9. 2017
Autor: Mgr. Jitka Hovorková

Dekubity a inkontinenční dermatitida (IAD) jsou kožní léze, které mají odlišný mechanismus vzniku a odlišný postup terapie. V případě zvolení nesprávného terapeutického postupu hrozí výrazné poškození kůže. Bohužel, IAD je velmi snadno zaměnitelná za dekubity 1. a 2. stupně.

Dekubitus je lokalizované poškození vzniklé porušením prokrvení tkání v důsledku lokálního působení tlaku (tření, střižní síly). Obvykle se nachází nad kostním výčnělkem. Rozsah poškození může být různý, od přetrvávajícího zarudnutí pokožky až k nekrotické ulceraci postihující svaly, šlachy a kosti.

Prevence vzniku dekubitů spočívá v odstranění tlaku, tření (antidekubitní matrace, polohování, včasná mobilizace, použití materiálů k prevenci vzniku dekubitů), správně prováděné hygieně, výživě a hydrataci a v podpoře soběstačnosti pacienta.

Cílem léčby je sanace spodiny rány, podpora granulace a následná epitelizace. Ideálním postupem je vlhké hojení ran. Je to využití přirozeného hojení, kdy nastávají ideální podmínky k fyziologickému čištění (débridement) a pro růst granulační a epitelizační tkáně.

Inkontinenční dermatitida je klinický projev poškození kůže vlivem vlhkosti a je častým problémem u pacientů trpících inkontinencí moči nebo stolice (případně kombinací obojího). Macerace (moč, stolice v kombinaci s častým omýváním pokožky) narušuje ochrannou funkci kůže, vyšší pH pokožky následně podporuje kolonizaci bakteriemi a plísněmi. Klinické projevy sahají od zarudnutí až po erozi kůže, typická je výrazná bolestivost. Je prokázáno, že vznikem IAD se mnohonásobně zvyšuje riziko vzniku dekubitů, čímž dochází k další komplikaci pacientova zdravotního stavu.

Současné strategie prevence a terapie IAD zahrnují:

1. Zvýšenou hygienu ohrožených oblastí a použití produktů, jejichž pH se blíží zdravé pokožce (pH 5,5 – není vhodné použití klasického mýdla, které dráždí pokožku).

2. Šetrné provádění ošetřovatelské péče při polohování, hygieně atd. (minimalizace rizika poškození kůže třením).

3. Používání inkontinenčních pomůcek s vysokou absorpční kapacitou a schopností udržet kůži suchou (nejlépe obsahujících polymery) a přípravků pro ochranu kůže před vlhkostí (ideálně výrobky typu Cavilon ubrousky, bariérový film nebo krém).

Pokud je IAD nesprávně diagnostikována jako dekubitus a je zvolen přípravek vlhkého hojení, dochází nejen k prodloužení terapie v důsledku nesprávně zvoleného materiálu, ale může dojít k poškození kůže velkého rozsahu. To ve výsledku komplikuje a prodlužuje léčbu rány, vystavuje pacienta zbytečné bolesti, ale také může podpořit nedůvěru zdravotníků k modernímu typu hojení. Např. pokud dojde k záměně IAD za dekubitus 1. stupně a sestra zvolí doporučený materiál k prevenci a hojení povrchových dekubitů, ve vlhkém prostředí může dojít k výraznému zhoršení stavu pokožky. Na takovém pracovišti je velmi obtížné obnovit důvěru k používání preventivních materiálů (viz obrázek).

Problematikou diferenciální diagnostiky dekubitárních a vlhkých lézí (IAD) jsme se začali zabývat v roce 2015 nejprve v Centru následné péče FN Motol. Během roku 2016 byla zpracována metodika diagnostiky, prevence a terapie IAD. Po proškolení staničních sester všech lůžkových pracovišť začala pracoviště hlásit výskyt IAD. Výsledky za první pololetí 2017 jasně ukazují, že došlo k výraznému snížení počtu dekubitů (o téměř 14 % ve srovnání s předchozím obdobím), po přičtení hlášených IAD došlo téměř ke srovnání s předchozím obdobím (snížení o 4,1 %). Zároveň se snížil počet dekubitů 1. stupně vzniklých ve FN Motol (25 % proti srovnatelnému období).

I přes relativně málo dat (vzhledem ke krátkému období sledování) předpokládáme, že snížení hlášení dekubitů ovlivnila zlepšená diagnostika IAD. V souvislosti s nastavením preventivních postupů a správnou diagnostikou IAD do budoucna očekáváme snížení počtu inkontinenčních dermatitid vzniklých ve FN Motol.

Mgr. Jitka Hovorková, Oddělení ošetřovatelské péče, FN Motol

fota: autorka

 
  • tisk
  • předplatit si