Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2018

Nejnovější zkušenosti a výsledky onkologické léčby zazněly na PragueONCO 2018

Datum: 14. 2. 2018
Autor: PhDr. Jarmila Škubová

Sestry a lékaři společně proti zhoubným nádorům je podtitul pražského mezioborového kolokvia s názvem PragueONCO, jehož devátý ročník se letos konal ve dnech 24.–26. ledna 2018 v Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech.

Zhoubná onemocnění jsou specifická tím, že staví k lůžku nemocného početné týmy odborníků různých oborů, jak specialistů na tělo, tak na duši. Ti všichni působí jako orchestr, v němž každý hraje svůj part s cílem co největší libozvučnosti celku, a pokud možno se závěrečnou vítěznou Ódou na radost. Proto jsou i v názvu mezinárodní konference PragueONCO, která měla letos v Praze své deváté pokračování, vedle sebe uváděny přívlastky „mezioborové“ a „onkologické“.

Byla jsem přítomna pouze sesterské sekci, která je nedílnou součástí konference a kterou již tradičně organizovala a moderovala PhDr. Dagmar Škochová, MBA, předsedkyně Traumatologicko-ortopedické sekce České asociace sester z 1. LF UK Praha a VFN v Praze. A co nového letos zaznělo?

První odborné téma Riziko poranění při manipulaci s ostrým předmětem ve zdravotnictví přednášela organizátorka PhDr. Dagmar Škochová, MBA, ve spolupráci s doc. PhDr. Jitkou Němcovou, Ph.D., z VŠZ, o. p. s., v Praze. Závažnost tématu dokumentovala nejnovějším výzkumem z roku 2016, jehož cílem bylo zhodnotit přístup nelékařských zdravotnických pracovníků – studentů zdravotnických škol a zdravotníků z praxe. Bylo zjištěno, že manipulace s ostrými předměty ve zdravotnictví je všemi účastníky jednomyslně považována za rizikovou činnost a že rozdíly v názorech jednotlivých skupin jsou minimální. Výzkum specifikuje činnosti sestry z hlediska jejich rizikovosti a tím dává dost podnětů k zamyšlení, jak zajistit bezpečnost zejména v chirurgické praxi. Více informací o výzkumu lze najít na www.aesculap-akademie.cz, o bezpečnosti pak na www.bezpecnostpersonalu.cz.

S výsledky šetření, které se týkalo poranění ostrými předměty ve zdravotnictví, seznámily posluchače (zleva) doc. PhDr. J. Němcová, Ph.D., a PhDr. D. Škochová, MBA
fota: autorka

Řada dalších přednášek se věnovala vytváření zázemí a psychické pohody onkologického pacienta a jeho rodiny. Málokdo kupříkladu ví, jak nejlépe sdělovat pravdu o závažném onemocnění, a možná také není všeobecně známo, že postup při sdělování diagnózy upravuje náš právní řád.

Skutečnost, že příliš kategorické sdělení diagnózy s krátkou vyhlídkou života je chybné, potvrdil víceméně i další přednášející PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., v Prachaticích, který kromě péče o umírající prezentoval i dva příklady spontánního vyléčení nádorového onemocnění u pacientů, kteří byli dle závěrů lékařů beznadějně nemocní.

Grantový program AVAST „Spolu až do konce“, který je realizován na Interním oddělení Strahov, představila vedoucí zdravotně-sociálního oddělení VFN v Praze Alena Makarová. Ve své přednášce popsala roli zdravotně-sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu podpůrné paliativní péče o nefrologické pacienty v terminálních stadiích ledvinových onemocnění a upozornila, že projekt je, z hlediska péče o nemocné, unikátním propojením ambulantní péče s lůžkovým zázemím, kde péči poskytuje vysoce kvalifikovaný tým. Sociální pracovník se snaží ve spolupráci s pacientem (popř. s jeho rodinou) obnovit rovnováhu způsobenou životními ztrátami, poskytuje pomoc při hledání konkrétního řešení a podporu při adaptaci a orientaci v nové situaci. Nejdůležitější je poskytnout správný typ péče ve správný čas a podle představ pacienta. „Zajišťujeme komplexní, kvalitní a podpůrnou paliativní péči na základě nejnovějších poznatků medicíny, se zaměřením na všechny tělesné, psychické i sociální potřeby našich pacientů,“ upozornila přednášející.

Řada témat, která v sesterské sekci konferenci dále zazněla, byla také věnována prevenci. Týkala se například rozšiřování znalostí sester o kouření, pěstování mezilidských vztahů a odbourávání stresu, výživy a zdravého životního stylu v prevenci, bezpečné péče z hlediska vzniku a šíření infekcí či zkušeností z práce pacientských organizací.

Prezentovaná témata mj. potvrdila, že trend rozšiřování multidisciplinarity v ošetřovatelské péči o onkologické pacienty pokračuje potřebným směrem.

Text a foto PhDr. Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si