COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2021

Kampaň Nursing Now v České republice

Datum: 13. 4. 2021
Autor: Mgr. Daniela Bartoníčková
Kampaň Nursing Now v České republice

Celosvětová kampaň Nursing Now odstartovala v roce 2018 za účelem zlepšení zdraví populace a zvýšení společenského statusu ošetřovatelství. Patronkou kampaně se stala Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, jejímž cílem bylo touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají.

Česká republika se ke hnutí Nursing Now připojila v dubnu 2019. Cílem kampaně Nursing Now ČR je především zvýšení prestiže profese sester, podpora jejich vlivu a zviditelnění jejich přínosu pro společnost. Kampaň byla zaměřena také na zlepšení pracovních podmínek sester, jejich životního stylu a v neposlední řadě také na motivaci budoucích pracovníků a udržení zkušených sester v oboru. Patrony Nursing Now ČR jsou Štefan Margita a Hana Zagorová, partnery pak Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických povolání, Česká asociace sester, Ministerstvo zdravotnictví, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.

V květnu roku 2020, na počest 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale, měla kampaň vyvrcholit a připomenout Rok sester a porodních asistentek vyhlášený výkonnou radou Světové zdravotnické organizace. Z důvodu probíhající pandemie byla kampaň prodloužena do května roku 2021, dále pak bude pokračovat pod vedením International Council of Nurses.

V rámci kampaně se po celé České republice konala řada aktivit. Projekty realizovalo Ministerstvo zdravotnictví (MZ), profesní organizace, jednotlivé nemocnice i fakulty. V rámci kampaně proběhly konference, přednášky, výstavy nebo i happeningy v ulicích.

Mezi realizované aktivity MZ patřila například Koncepce domácí péče v ČR. Bylo vydáno prvních jedenáct národních ošetřovatelských postupů se záměrem sjednocení kvality ošetřovatelské péče. V souvislosti s navýšením kompetencí sester a vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků byly projednány a předloženy návrhy na novely zákonů, avšak současná epidemiologická situace jejich projednávání odložila. Společným projektem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a MZ je také kampaň Studuj zdrávku, jejímž cílem je přilákat mladé lidi ke studiu na středních a vyšších odborných zdravotnických školách.

Výstava Jsem sestra

Nejvýraznějším počinem Nursing Now ČR se stala putovní výstava Jsem sestra, jejíž vznik inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester a která byla v lednu 2020 zahájena za velkého zájmu veřejnosti a účasti vedoucích představitelů profesních organizací i veřejného života v olomoucké Galerii Šantovka.

 

Výstava fotografií známého dokumentárního fotografa a také pedagoga Jindřicha Štreita přibližuje jak každodenní práci sestry, tak i momenty, které zachycují emoce, jež sestry do své práce při poskytování ošetřovatelské péče o své pacienty vkládají. Jindřich Štreit fotografoval sestry v reálných pracovních situacích od května do července 2019 na různých klinikách a odděleních FN Olomouc, Nemocnice Šternberk, Vsetínské nemocnice a v Hospici sv. Lukáše v Ostravě. Jak řekl sám autor: „Chtěl jsem ukázat tu náročnost, neuvěřitelnou zodpovědnost.“ Z nafocených téměř čtyř tisíc snímků jich nakonec pro výstavu bylo vybráno pětadvacet. Na slavnostní zahájení vernisáže v Olomouci přijel i sám jejich autor.

Výstava dále putovala také například do Vsetína, kde část fotografií vznikla a kde se autor fotografií narodil. Byla k vidění ve Smetanově obchodní galerii a odtud putovala do dalších měst a nemocnic. Její cesta však ještě není u konce, i když je momentálně kvůli epidemii uložena a čeká na znovuvystavení.

Vzhledem ke stávající koronavirové krizi byla aktuálnější než kdy dříve zdůrazňujíc, že bez práce sester se nelze obejít.

Katalog Jsem sestra

V prosinci 2020 vyšel katalog Jsem sestra. Obsahuje nejen fotografie Jindřicha Štreita z výstavy, ale soubor je rozšířen ještě o dalších deset uměleckých děl. Obsahuje také „slovo sestrám“ významných osobností, představitelů nemocnic, kde probíhalo fotografování, zástupců profesních ošetřovatelských organizací a vzdělavatelů sester. Katalog je důstojnou a hodnotnou oslavou práce sester, fotografie dokumentují vše, co jejich práce přináší: empatii, spolupráci, odpovědnost, soustředěnost, únavu, pomoc, náročnost, profesionalitu, technickou dovednost, naději, lásku, krásu, užitečnost, pečlivost, emoce, odborné znalosti, kolegialitu, preciznost, sdílení a souznění.

Původně plánovaný křest katalogu, který se měl konat 1. prosince 2020 u příležitosti zahájení výstavy Jsem sestra ve FN Olomouc, byl vzhledem epidemiologické situaci související s nemocí covid-19 zrušen. Proběhne v  náhradním termínu, jakmile to epidemiologická situace v České republice dovolí.

Aktivity vysokých škol

Dne 12. května 2019 se například před radnicí v Českých Budějovicích konala akce pro veřejnost, při níž studentky zdravotnických oborů ZSF JU měřily hodnoty krevního tlaku, pulzu, body mass indexu a celkového tuku, cholesterolu a cukru. Součástí bylo také poradenství o zdravém životním stylu. Cílem akce, kterou fakulta pořádá každoročně u příležitosti Mezinárodního dne sester, je poukázat na to, že všeobecné sestry nepůsobí jen ve zdravotnických zařízeních, ale podílejí se i na zlepšování zdraví lidí ve svém okolí.

S ohledem na epidemiologickou situaci v roce 2020, omezení konání kontaktních setkání a omezený pohyb studentů byla kampaň Nursing Now prezentována především na webových stránkách fakult či v rámci proběhlých konferencí.

Se srdcem na dlani

Během první vlny koronavirového onemocnění dala vlna solidarity a sounáležitosti se zdravotníky vznik akci Srdíčka pro zdravotníky. Krajkářky z celé republiky vytvořily křehká krajková srdíčka jako poselství podpory.

 

Aktivity nemocnic

Nemocnice taktéž připravily množství akcí, konference, kongresy, sympozia, přednášky i ples a další. FN Ostrava uspořádala v lednu 2020 roadshow s  tehdejším ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem. VFN v Praze připravila v rámci podpory vzdělávání sester specializované i akreditované certifikované vzdělávací kurzy nebo i zájmové, například jazykové nebo kurz sebeobrany a jógy. FN Brno pro své vrchní sestry uspořádala v červnu výjezdní zasedání, jehož mottem se stal výrok „Když je vrchní sestra člověk na svém místě, je pro svoje pracoviště nepostradatelná. Takže když potřebujete, aby se mohla zcela věnovat jiné aktivitě, je nejlepší ji odvézt jinam.“ Takovým místem pro pracovní setkání všech vedoucích nelékařských zdravotníků FN Brno se stal relaxační víkend ve Valeči. FN Brno prostřednictvím intranetu i newsletteru v průběhu roku 2020 zveřejňovala medailonky vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků i střípky ze života těch, jejichž práce je něčím zajímavá, výjimečná a inspirativní. FN Hradec Králové uspořádala v září 2020 tradiční Královéhradecké ošetřovatelské dny, na kterých zazněla zajímavá témata o ošetřovatelství ve 21. století.

Dětská nemocnice FN Brno

V květnu byla Teyschlova hala Dětské nemocnice FN Brno vyzdobena tak, aby nepřehlédnutelným způsobem upozornila pacienty a návštěvníky na význam Mezinárodního dne sester, a tím i na důležitost těch, které se vydaly ve stopách Florence Nightingalové.

V jarních měsících byl také zpřístupněn a vybaven relaxační prostor ve vnitrobloku – atrium. S vědomím důležitosti byť i krátkého odpočinku je dříve nevyužívané místo nyní k dispozici pro zdravotníky v čase jejich přestávek.

Okénkem do dějin se stala trvalá výstava unikátního instrumentária pocházejícího z depozita Dětské nemocnice. Model sesterské uniformy z let 1970–1990, který je součástí výstavy, upoutá pozornost návštěvníků již u vchodu.

Bílé srdce pro sestry v Plzni

Neobvyklé poděkování obdržely sestřičky FN Plzeň za zvládnutí jarní pandemické vlny. Jde o srdce z bílého mramoru, které je nyní umístěno v prostorách nové budovy Onkologické a radioterapeutické kliniky.

 

Mgr. Daniela Bartoníčková,  koordinátorka kampaně  Nursing Now ČR

 

 
  • tisk
  • předplatit si