COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2021

Limity distančního vzdělávání v „době covidové“

Datum: 24. 8. 2021
Autor: Jana Nekudová
Limity distančního vzdělávání  v „době covidové“

Souhrn: Článek informuje o zkušenostech s distanční formou výuky v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v období opakovaných nouzových stavů, které byly vyhlášeny vládou České republiky v důsledku epidemie koronavirem SARS-CoV-2.

Klíčová slova: Národní centrum ošetřovatelství, epidemie, koronavirus, distanční výuka

Limits of distance education during „covid period“


Summary: The article informs about the experience of distance learning in the National Center of Nursing and Other Health Professions in the period of repeated emergencies, which were declared by the Government of the Czech Republic as a result of the SARS-CoV-2 coronavirus epidemic.

Keywords: National Center for Nursing and Other Health Professions, epidemics, coronavirus, distance learning

 

Omezení prezenční výuky v době mimořádné situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (covid-19) vyvolalo náhlou potřebu dočasně zásadně revidovat podobu vzdělávání na všech typech škol v České republice a samozřejmě také v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen Národní centrum).

Když byl k 12. březnu 2020 vládou ČR na základě zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen nouzový stav, bylo v důsledku protiepidemických opatření celoživotní (postgraduální) vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků zcela zastaveno. K částečné obnově a k uskutečnění alespoň atestačních zkoušek došlo o 2 měsíce později, tedy od 18. května 2020, a k obnově prezenční výuky o téměř další měsíc později (od 8. června 2020). Vzhledem k tomu, že většina účastníků studia, ale i lektorů a školitelů s obnovením prezenční výuky v daném školním roce již nepočítala, nedošlo ani po uvolnění opatření k návratu do původního stavu, tedy k prezenční výuce ve všech typech kurzů (specializačních, certifikovaných, inovačních, kvalifikačních a podobně).

Protože Národní centrum před vyhlášením nouzového stavu nedisponovalo vybavením pro distanční výuku, vyvstal po částečném uvolnění před jeho pracovníky zásadní problém, jak se připravit na případné další omezení prezenční výuky. Bylo proto rozhodnuto o zakoupení systému pro synchronní výuku, kdy se do online prostředí připojují vyučující i studenti současně, komunikují prostřednictvím chatu, audio- nebo videokonference a pracují se sdílenou obrazovkou. Nejprve byla zakoupena licence systému Adobe Connect, který kromě realizace distanční výuky umožňuje i nahrávání probíhající výuky a její následné uchování a přehrávání. Později byly využity i další systémy umožňující realizaci webinářů pro větší počet studentů, ke kterým patří Google Meet, Microsoft Teams a aplikace Zoom.

Protože většina pedagogických pracovníků Národního centra neměla do této doby žádnou zkušenost s realizací distanční výuky, bylo nezbytné zajistit jejich školení. To proběhlo ve dvou rovinách, nejprve muselo dojít k úpravě přednášek pro distanční výuku a poté k ovládání již zmíněných softwarových nástrojů.

Na konci letních prázdnin loňského roku (24. srpna 2020) sice došlo ke krátkodobému návratu k  prezenční výuce, ta však trvala pouze do 5. října 2020, kdy byl v důsledku nové vlny epidemie covid-19 vyhlášen další nouzový stav. V mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví se na podzim roku 2020 objevila výjimka pro praktickou výuku ve vzdělávání ve zdravotnických oborech. Přesto rozjezd kombinované výuky (teoretické i praktické) nebyl jednoduchý a zpočátku ji odmítali účastníci i lektoři. Se vzrůstajícím počtem realizovaných akcí se začaly objevovat také nové problémy, zejména limity kapacity internetového připojení, která vedla k výpadkům ve výuce. Distanční výuka byla nejen pro pracovníky Národního centra, ale i pro externí lektory časově náročnější a mnohem složitější na přípravu přednášek i organizaci jednotlivých kurzů. Ze strany lektorů i účastníků docházelo ke stížnostem na omezenou možnost osobního kontaktu, na omezení diskuze a výměny praktických zkušeností. Negativně byla hodnocena také zvýšená náročnost na udržení pozornosti. Účastníci, kteří mají děti, si opakovaně stěžovali, že se nemohli výuky zúčastnit, protože i jejich děti se vzdělávaly distančně a v domácnosti neměli dostatečný počet počítačů, notebooků nebo smartphonů. Přes tyto obtíže se v Národním centru ve 4. čtvrtletí roku 2020 podařilo touto formou nahradit celou třetinu plánovaných akcí. Nadále jsme intenzivně pracovali, a protože nouzový stav pokračoval, pochopili i odpůrci této formy vzdělávání, že pokud ji nepřijmou, nebudou moci v započatém studiu pokračovat. S novým rokem 2021 tak distanční výuka nahradila již 70 % plánovaných akcí.

Od dubna 2021 se první účastníci distančního studia začali hlásit také k atestačním zkouškám a bylo možné začít ověřovat, zda a jak tento způsob výuky ovlivnil výsledky vzdělávání. Někteří účastníci kurzů si distanční výuku chválili, jiní ji naopak hodnotili kriticky. Výsledky zkoušek bohužel ukázaly, že plošné nahrazení prezenční výuky se negativně odrazilo na prezentovaných znalostech, přestože k nim zkoušející přistupovali s maximálním pochopením. Dobře si uvědomovali, že vzájemná komunikace mezi účastníky, sdílení zkušeností a diskuze, které by se vedly v rámci kontaktní výuky, tentokrát velmi chyběly.

Ne nadarmo se říká, že problém je jen převlečená příležitost. Tato situace nám přinesla velmi cennou zkušenost. Prakticky ze dne na den jsme museli vyřešit, jak v maximální možné kvalitě nahradit teoretickou část celoživotního (postgraduálního) vzdělávání. Po dosavadních zkušenostech jsme dospěli k názoru, že distanční výukou lze nahradit pouze část prezenční výuky. Jako hraniční v rámci zachování kvality výstupů a zpětné vazby vnímáme přibližně 1/3 objemu výuky. Současně je třeba pracovat na akceptaci této formy výuky cílovou skupinou i ostatními zainteresovanými (lektory, dozorovými orgány, poskytovateli dotací či zdravotnickým terénem).

 


Jana Nekudová, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

 
  • tisk
  • předplatit si