COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2021

Slavnostní chvíle pro náměstkyně ošetřovatelské péče

Datum: 15. 10. 2021
Autor: Redakce Florence

Dne 24. září proběhla mimořádná porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester), která měla za cíl přinést nejen informace z odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, představit a shrnout koncepční materiály, ale byla také především slavnostním setkáním náměstkyň ošetřovatelské péče s hlavní sestrou Mgr. Alicí Strnadovou, MBA, a ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Votěchem, MHA.

Alice Strnadová v úvodních slovech uvedla, že cílem setkání je náměstkyním ošetřovatelské péče / hlavním sestrám jmenovitě a konkrétně poděkovat. Poděkovat za práci v nelehké době, kterou sestry prožily a kdy si mnozí z nás sáhli na dno svých sil. „Poděkovat za to, s jakým úsilím, nasazením a erudicí jste zvládly nastalé období.“

K poděkování se připojil i ministr Adam Vojtěch: „Chtěl bych upřímně poděkovat za práci, kterou jste odvedly v posledním roce. Zdravotnictví bylo zasaženo ve všech sférách. Přestože to vše bylo nesmírně složité a náročné, psychicky i fyzicky vyčerpávající, hodnotím pandemii jako zkušenost, ze které může naše zdravotnictví do budoucna těžit. Podařila se celá řada věcí, některé dokonce postavit na zelené louce, elektronizovat zdravotnictví, sdílet informace, vznikl dispečink národní lůžkové péče, který bychom chtěli využít i do budoucna například pro zdravotnickou záchrannou službu a podobně.“ Připomněl, že pozitivem je zvýšený zájem o studium zdravotních škol, který začal již před pandemií, podporovaný například kampaní Studuj zdrávku. Pandemie i přes svou tragičnost také dopomohla ke zvýšení prestiže povolání sestry a zdravotníků a jejich společenskému uznání. „Snažili jsme se podporovat nelékařské zdravotníky, bylo podpořeno odměňování, podařilo se zredukovat ošetřovatelskou dokumentaci, posílit kompetence všeobecných sester, byl schválen zákon o veřejném zdravotním pojištění a novela zákona o zdravotnických prostředcích, která umožní, aby sestra mohla samostatně předepisovat zdravotnické prostředky,“ bilancuje ministr Vojtěch uplynulé 4 roky svého mandátu a dodává: „Měli bychom jít dál. Posilování role všeobecných sester a jejich kompetencí by mělo být trendem i do budoucna.“

Po slavnostním přípitku byl přítomným náměstkyním ošetřovatelské péče, hlavním sestrám a zdravotnickým pracovníkům předán pamětní diplom za mimořádný přínos v ošetřovatelství v letech 2019–2021 v boji s pandemií SARS-COV-19. Ocenění převzala Asociace zdravotnických škol ČR a Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice za mimořádnou pomoc v boji SARS-COV-2 v letech 2019–2021.

Slavnostní atmosféra byla podtržena předáním publikace Jsem sestra, která vznikla na základě putovní expozice fotografií známého fotografa Jindřicha Štreita, která byla hlavní českou akcí v rámci celosvětové kampaně Nursing Now.

Diplom byl čestně předán i ministru Vojtěchovi za mimořádnou podporu rozvoje oboru ošetřovatelství. Náměstkyně Dita Svobodová společně s Michaelou Hofštetrovou Knotkovou jménem všech zúčastněných naopak poděkovala také hlavní sestře Alici Strnadové za její práci na ministerstvu a zdůraznila nelehkou práci hlavní sestry ČR v době pandemie.

Mgr. Lenka Hladíková z odboru vzdělávání a vědy MZ ČR seznámila účastníky tím, na čem na odboru pracovali a jaké jsou další vize, na které se soustředí. Z toho, co již se podařilo, zmínila vydání Koncepce domácí péče (2020) a její rozpracování do Akčního plánu, jehož základní strategií je zlepšit efektivnost a dostupnost domácí péče. Byla vydána Koncepce ošetřovatelství (2021). Společně s Institutem postgraduálního vzdělávání byl vytvořen kvalifikační kurz pro vzdělávání osob, které pomáhají zdravotníkům s administrativou. Cílem kurzu je snížit administrativní zátěž nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP). Vyšlo již 12 národních ošetřovatelských postupů. Došlo ke zvýšení platů sester a jejich finančního ohodnocení, včetně odměn za covid-19, byl schválen příspěvek na lázeňskou péči, MZ ČR umožnilo ve fakultních nemocnicích stipendia pro studenty SZŠ a VOŠ. Nově vznikla cena Alice G. Masarykové, která bude oceňovat fyzické osoby za mimořádný přínos v ošetřovatelství. Pokud novela vyjde do konce roku, bude první cena udělena k mezinárodnímu dni sester 2022. Byly upraveny kompetence NLZP (změna zákona o zdravotnických prostředcích), novela zákona č. 48/1997 Sb. Podařilo se nastavit vícestupňový model vzdělávání NLZP v psychoterapii, kdy oblast nebude plně v rukou klinických psychologů a lékařů, ale i sester, porodních asistentek, a dalších. Vzniklo Kontaktní centrum pro cizince pro zájemce o práci ve zdravotnictví pro zahraniční občany. Podařilo se zaštítit telefonní linky psychosociální intervenční pomoci pro zdravotníky, které MZ ČR finančně podporuje.

V současnosti MZ ČR reviduje a vydává nové vzdělávací programy, navazující na novelu o specializačních oborech, ve spolupráci s MŠMT došlo k úpravám a změnám v přijímacích řízeních, zkouškách a vzdělávacích programech.

Dále chce MZ ČR podpořit navýšení kapacit vysokých škol a zlepšit personální zabezpečení odborných praxí. Nadále podporovat kompetence sester, například v oblasti domácí péče nebo léčeben dlouhodobě nemocných, kde usiluje o to, aby některé činnosti mohla sestra provádět zcela samostatně bez indikace lékaře. Usiluje o zavedení funkce ombudsmana pro NLZP, který by podporoval a řešil problémy této profesní skupiny zejména směrem k vedení poskytovatelů zdravotnických služeb. Z dalších cílů zmiňme umožnění náboru sester v zahraničí v rámci ekonomické migrace, který se ukázal jako efektivní, ale nedostačující neboli nepokrývající poptávku, nebo rozpracování metodiky záložních týmů pro případy krize a další, včetně vizí a úvah do budoucna, například o možnostech výsluh nebo takzvaného příplatku „za věrnost“.

Koncepční materiály představila PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, která byla oceněna za mimořádný přínos oboru ošetřovatelství a řešení problematiky nehojících se ran a dekubitů. Jejím nelehkým úkolem bylo velmi stručně představit Koncepci domácí péče a Koncepci ošetřovatelství, Národní ošetřovatelské postupy (NOP), Balíček ICN (International Council of Nurses), kulatý stůl Stop dekubitům a portál www.dekubity.eu.

Oba dokumenty koncepcí odpovídají formátu stanoveného v rámci sjednocení strategických a prováděcích dokumentů v ČR, konkrétně se věnují dané problematice, mají část analytickou a část strategickou, z toho důvodu mají i větší rozsah stran.

Obě koncepce mají stejný globální cíl, který vychází z dokumentu Strategický rámec Zdraví 2030.

Koncepce domácí péče vznikla již v 90. letech 20. století, nicméně byla překonána. Sestry pracující v tomto segmentu jsou sestry, které pracují ve vlastním sociální prostředí pacienta. Nemají za sebou žádné zázemí a musí se rychle a samostatně rozhodovat. Logickým vyústěním byla nová koncepce domácí péče založená na úzké spolupráci s praktickým lékařem a poskytovatelem domácí péče. Vyšla ve Věstníku č. 11/2020. Za nejdůležitější cíle jsou považovány: posílení role sestry, financování domácí péče a  hodnocení kvality domácí péče. K implementaci slouží Akční plán pro léta 2021–2024, uveřejněný ve Věstníku č. 10/2021, na který bude navazovat další. 

V březnu 2020 začaly práce na návrhu Koncepce ošetřovatelství, která je výsledkem konsenzuálního jednání. Popisuje současný stav, nastiňuje vývoj a navrhuje postupy v souladu se Strategickým rámcem Zdraví 2030. Opět jsou vytyčeny tři strategické cíle. Dne 27. dubna 2021 byla koncepce schválena vedením MZ ČR a uveřejněna ve Věstníku č. 6/2021. V současnosti se pracuje na Akčním plánu, jehož termín splnění je 31. prosince 2021.

Dále byly vydány NOP. Za každým NOP stojí pracovní skupina, prošel připomínkovým řízením a oponenturou, je za ním tedy velký kus práce. Od prvních pokusů z let 2000–2004, kdy vznikaly první pokusy o sjednocení postupů, byla ustavena až v roce 2018 řídicí skupina, která NOP zvolila za svůj cíl a  postupně začala NOP vydávat. V současné době se připravují další NOP v neonatologii a pediatrii. Během doby pandemie covid-19 byl vydán NOP – Prevence poranění kůže způsobené osobními ochrannými pracovními prostředky (podrobnější informace o něm naleznete v samostatném článku tohoto čísla). Hlavním cílem bylo vytvoření jednotného rámce a vlastní kritéria jednotlivých postupů (důležité mimo jiné také pro hodnocení kvality péče).

Každý rok je připravován balíček ICN. V  roce 2020 byl koncipován k oslavám roku sestry a byl zaměřen na kompetence, posilování rolí sester a přípravu sester pro praxi, a kladl velký důraz na asociace sester, aby se více zapojovaly do zdravotní politiky státu. V roce 2021 je naopak věnován tematice nemoci covid-19.

Den Stop dekubitům byl v loňském roce kvůli pandemii pouze on-line a věnoval se problematice dekubitů u dětské populace. V letošním roce proběhne 18. listopadu kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR. Jeho hlavními tématy budou: analýza nákladovosti léčby dekubitů, informace o sledování poškozené kůže u novorozenců, dopad na praxi NOP v neonatologii, sledování problematiky dekubitů (například pronační polohy) v době pandemie a mnoho dalšího. Důležité bylo vydání a schválení Klinického doporučeného postupu – dekubity garanční komisí Agentury pro zdravotnický výzkum.

Velkou změnou prošel portál www.dekubity.eu, který dostal kompletně novou moderní grafickou úpravu a byla přidána nová sekce neonatologie a pediatrie. Jsou zde veškeré mezinárodní dokumenty k dané problematice, nově doplněné o video pronační poloha z VFN Praha.

Na závěr dr. Hofštetrová Knotková uvedla citát hlavní sestry, který zazněl ve článku ke Koncepci ošetřovatelství: „Pojďme všichni, kterým záleží na rozvoji ošetřovatelství spolupracovat a společně prosazovat změny, po kterých již mnoho let voláme. Společně dokážeme mnohé.“

 

 
  • tisk
  • předplatit si