COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2021

Služby dostupné pro každého. Myšlenka, kterou Centrum sociálních služeb propaguje již více než 20 let

Datum: 14. 12. 2021
Autor: Bc. P. Novotný, DiS., Bc. R. Jonasová, DiS., N. Chudová, L. Marušková, DiS.

Centrum sociálních služeb má rozsáhlou působnost v rámci celého Brna a nabízí komplexní odbornou podporu, sociální poradenství a služby přímé péče pro široké spektrum svých obyvatel.

 

Sociální problémy a patologické chování jedinců v naší společnosti bývají často řešeny až v případech, kdy už je na nápravu pozdě nebo je cesta k ní delší a náročnější. Proto je důležité dbát na včasnou prevenci, aby se tíživé životní situace pro člověka nedostaly do stadia, kdy není cesty zpět. Brno jako krajské město a zároveň největší metropole Moravy má logicky s ohledem na velkou koncentraci lidí také vyšší míru výskytu sociálně patologických jevů, problémů s lidmi bez domova nebo se potýká například s vyšší poptávkou po terénních či odlehčovacích službách. V těchto případech hraje včasná odborná podpora a pomoc, případně prevence pro jejich zvládání klíčovou roli.

Město Brno se již před 21 lety rozhodlo sjednotit svůj přístup k řešení tíživých sociálních otázek a nabídnout komplexní odbornou podporu, sociální poradenství nebo služby přímé péče pro široké spektrum svých obyvatel. V roce 2000 proto iniciovalo vznik vlastní příspěvkové organizace s názvem Centrum sociálních služeb, p. o. (CSS), a to transformací Městského ústavu sociálních služeb. Ten tehdy sdružoval všechny sociální služby zřizované Magistrátem města Brna. I po transformaci zůstaly tyto služby zachovány kromě domovů pro seniory – ty se staly samostatnými příspěvkovými organizacemi.

Od té doby je CSS financováno z rozpočtu Magistrátu města Brna a z dotací státu a Jihomoravského kraje. Navíc některé jeho služby mohou být podporovány i z Evropského sociálního fondu, a to podle typu vyhlášeného projektu. Do těchto grantů se organizace také průběžně zapojuje.


„Goliáš“ v sociálních službách

„Statutární město Brno díky vlastnímu poskytovateli pokryje několik typů sociálních služeb současně – zabezpečuje rozvoj materiálně-technické základny zařízení služeb sociální péče, sociální prevence, odborného sociálního poradenství, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a provoz dalších účelových zařízení nebo služeb. To vše v přirozeném prostředí a na dosah Brňanům,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

CSS provozuje 26 sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tři služby jsou poskytovány dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. Šest dalších služeb, které s poskytovanými službami souvisí, na ně navazují nebo jsou určeny pro zlepšení kvality života obyvatel města Brna. Právě rozsáhlé portfolio služeb a možnost sdílení odborných pracovníků jsou důležitou pozitivní devizou této organizace; CSS není profilována jen na jednu konkrétní problémovou oblast nebo jeden vybraný okruh osob, ale dokáže pracovníky a potřebné know-how sdílet napříč svými službami. „Máme nespornou výhodu, že dokážeme díky profesionalitě a dostupným lidským zdrojům vzájemně provázat pomoc a podporu lidem z rozličných cílových skupin, kombinovat rozsah a návaznost námi poskytovaných služeb individuálně, tedy každému na míru, a zároveň celý tento proces dokážeme uřídit,“ říká o organizaci její ředitel Ing. Miroslav Foltýn.

CSS má rozsáhlou působnost v rámci celého Brna. Své činnosti a odborné služby provozuje ve 32 budovách. V několika organizačních složkách je současně více služeb a některé složky provozují činnosti navazující, popřípadě doplňující sociální služby.


Služby pro osoby v krizi

Portfolio nabídky v sobě zahrnuje nejen registrované sociální služby, ale i služby určené pro osoby například v nepříznivé bytové situaci. Za zmínku jistě stojí sdílené bydlení pro seniory v centru Brna či bytový dům Francouzská, jenž je převážně určen pro celé rodiny s nepravidelným či žádným příjmem, s problémy v přirozeném sociálním prostředí. Dům je díky své poloze dobře integrován přímo v oblasti s podporou tamní sociální komunity.

Naopak středisko osobní hygieny na Rumišti je zaměřeno čistě jen na vytvoření důstojných podmínek pro osobní hygienu. Také je zde možnost pořízení vhodného ošacení zdarma pro ty osoby, které z rozsáhlé nabídky sociálních služeb žádnou využívat z nějakého důvodu nechtějí.

Z registrovaných pobytových so­ciálních služeb pro osoby v krizi mohou lidé z Brna i okolí využít dva azylové domy pro muže a ženy. Pokud je poptávka pouze po nízkoprahové službě či po rychlém řešení aktuální akutní nepříznivé sociální situace, disponuje CSS dvěma noclehárnami a jedním denním krizovým centrem. Pro tu nejzranitelnější a hodně specifickou cílovou skupinu již řadu let spolehlivě funguje zařízení Společná cesta – domov pro matky s dětmi.

V každé z těchto služeb pracují profesionálové – pracovníci v so­ciálních službách a sociální pracovníci. Právě druzí zmiňovaní úzce spolupracují s dalšími návaznými službami, sociál­ními odbory jednotlivých městských částí nebo jsou v pravidelném kontaktu s kolegy ve zdravotnickém sektoru. Poskytují klien­tům základní sociální poradenství, spolupodílí se na návratu do běžného života a podporují své klienty například v udržování pracovních návyků nebo v řešení vlastní tíživé finanční situace.


Poradenské služby a služby spojené se zprostředkováním pomoci

V oblasti poradenství je CSS v počtu provozovaných služeb a jejich dopadu na populaci na špici v celém městě Brně. Společně s profesionálními psychology provozuje čtyři manželské a rodinné poradny, mediační a edukační centrum a krizové centrum pro děti a dospívající.

Kromě toho se v posledních letech také podařilo zavést systém tísňového volání pomocí přenosných SOS tlačítek. „Systém je primárně určen osaměle žijícím seniorům a osobám se zdravotním postižením. Našim cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci,“ upřesnila primátorka.

Zařízení lze nastavit na možnost kontaktování rodinného příslušníka či souseda (například při pádu na zem a neschopnosti vstát) nebo vysláním záchranné služby, popřípadě policie. Systém od roku 2017 využilo již několik stovek uživatelů a mnohokrát se stalo, že opravdu účinně dokázal zachránit životy.


Pečovatelské služby a služby spojené s poskytováním přímé podpory, pomoci a péče

Důležitou systémovou změnou byl od 1. ledna 2021 přechod šesti samostatně poskytovaných pečovatelských služeb v jednotlivých městských částech na území města Brna pod jednu organizaci, a to právě CSS. Tento typ terénní sociální služby nabízí každé osobě ve městě Brně bez omezení věku dopomoc s některými úkony péče o svoji osobu či o domácnost, a to z důvodu zdravotního stavu nebo zhoršené sociální situace. Služba však může nabídnout svoji pomoc třeba i rodinám, kde narození trojčat nebo vícerčat způsobilo v rodině nepříznivou sociální situaci.

Navíc kromě terénní sociální služby CSS nově nabízí ve většině takto převzatých pečovatelských služeb také odlehčovací pobyt pro seniory.


Služby pro osoby se zdravotním postižením

Poslední a zřejmě nejrozsáhlejší oblast poskytování služeb, co se náročnosti a potřebnosti pomoci a péče týká, tvoří nabídka několika registrovaných služeb domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a denních či týdenních stacionářů. Cílovými skupinami DOZP jsou osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami či s poruchou autistického spektra.

Napříč celým Brnem jsou ve vybraných městských částech, v klidné místní zástavbě, umístěna zařízení, ve kterých jsou klienti DOZP v kontaktu s běžným a přirozeným sociálním prostředím. „Pokud má rodina a zájemce o poskytování služby potřebu využívat denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací službu nebo celoroční pobyt, vždy se snažíme vyjít vstříc a společně hledáme ten nejvhodnější typ a místo,“ říká o své práci dlouholetá vedoucí sociál­ního úseku organizace Bc. ­Radka ­Jonasová, DiS.

Obzvlášť v tomto typu sociální služby hrají důležitou a nezastupitelnou roli sociální pracovnice. Ty úzce spolupracují jak s rodinami klien­tů, tak i s veřejným opatrovníkem, který u těchto osob nebývá žádnou výjimkou.


Fyzioterapeut je pro nás nezastupitelný a rovnocenný partner

Kromě sociálních pracovnic a odborného pečovatelského personálu mají tyto služby ve své nabídce také jistou část zdravotních služeb. V každém takovém domově jsou v pracovním týmu registrované zdravotní sestry. Sociální služba s touto cílovou skupinou se dnes už bez nich neobejde. Zdravotní péče v sociálních službách je zastoupena i dalším odborníkem – fyzioterapeutem. Ten má na starost léčebnou rehabilitaci. Jeho hlavním cílem je klientům pomoci udržet či obnovovat funkce pohybového systému a také je podporovat v co nejvyšší míře samostatnosti v běžných denních činnostech.

Dle fyzioterapeutky DOZP paní Natálie Chudové je rehabilitaci nezbytné přizpůsobovat míře postižení klienta a jeho individuálním potřebám. „Ještě před samotným začátkem terapie je důležité, abychom u klientů dokázali navodit pocit uvolnění, a to například relaxační hudbou či využitím aromalampy,“ říká. Dále připomíná, jak podstatný je čerstvý vzduch a zároveň příjemná pokojová teplota.

A v čem spočívá spolupráce fyzio­terapeuta a klienta DOZP? „Využíváme speciální techniky. Dobré je zaměřit se na cvičení správného držení těla, na rozvoj hrubé a jemné motoriky,“ uvedla Chudová. Při své práci využívá měkké a mobilizační techniky, zařazuje psycho- a senzomotorická cvičení s využitím balančních ploch, míčů, trampolíny a stimulačního chodníčku.

S ohledem na míru zdravotního postižení klientů pracují fyzioterapeuti v CSS s konceptem bazální stimulace, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti klienta za využití somatické, vestibulární, vibrační, taktilně-haptické, chuťové, optické, auditivní a olfaktorické stimulace.

„Pro lokální účinnější uvolnění lze využít různé masážní hmaty a protahování zkrácených a ztuhlých svalů s použitím oleje nebo jiné emulze,“ dodává fyzioterapeutka paní Lucie Marušková, DiS.

Převážně u imobilních nebo částečně mobilních uživatelů využívají terapeutickou techniku „míčkování“ (mimochodem jde o český vynález), a to za účelem uvolnění svalových skupin a celkového uvolnění těla, například okolo pupku – důležité na podporu peristaltiky, a dále hrudníku, které zlepšuje dýchání. U některých uživatelů lze na prohloubené dýchání využít také základní prvky Vojtovy metody.

Důležitou částí každé rehabilitace je i fyzikální terapie. K ní se řadí masáže, vodoléčba – celková vířivá koupel a částečná koupel dolních končetin, parafínové zábaly a magnetoterapie. Díky správné aplikaci výše zmíněných metod a procedur se daří u klientů nejen udržovat a rozvíjet jejich motorické dovednosti, ale též navozovat příjemné pocity, a přispět tak k jejich psychické pohodě. 

 


Bc. Petr Novotný, DiS., Bc. Radka Jonasová, DiS., Natália Chudová, Lucie Marušková, DiS.
Odbor sociální péče, Magistrát města Brna

 

 
  • tisk
  • předplatit si