Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2021

Světový den STOP dekubitům na Ministerstvu zdravotnictví

Datum: 14. 12. 2021
Autor: PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhlo dne 18. 11. 2021 tradiční 9. setkání účastníků Kulatého stolu k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice.

Od roku 2014 se k pravidelné diskuzi schází nejen odborníci na prevenci a léčbu dekubitů (Česká společnost pro léčbu ran, Česká asociace sester, Česká neonatologická společnost), ale také zástupci pacientů (Česká asociace paraplegiků, Zahojíme.cz), zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, vzdělavatelů (LF MU Brno, NCO NZO Brno, FZS ZČU v Plzni), představitelé podniků, odborníci na sběr a statistické zpracování dat (Ústav zdravotnických informací a statistiky – ÚZIS ČR) a také zástupci Státního zdravotního ústavu a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Akci v letošním roce mediálně podpořil odborný časopis Florence.

Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání (ONP), hlavní sestra ČR, přivítala přítomné a poděkovala všem nejen za účast v této nelehké době, ale také za dlouhodobé plnění cílů, které si v rámci strategie v prevenci, sledování a léčbě dekubitů v České republice stanovili. Zároveň uvedla: „Velice mne těší, že mohu na dnešním setkání předat pamětní diplomy třem ženám, které se velmi intenzivně v dané oblasti angažují, a to PhDr. Mgr. Michaele Hofštetrové Knotkové, Mgr. Nině Müllerové a prof. PhDr. Andree Pokorné, Ph.D., kterým ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ve spolupráci s odborem ONP MZ udělil ocenění za mimořádný přínos v oboru ošetřovatelství a řešení problematiky nehojících se ran a dekubitů.“

Po předání diplomů následovalo společné foto – pozdrav účastníků za ČR ke zveřejnění na webu Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) jako projev zapojení do kampaně STOP dekubitům. Dále se Mgr. Strnadová ujala zhodnocení aktivního postoje MZ ČR k výzvě EPUAP a připomněla řadu akcí z minulých let, klíčové úkoly a cíle, které byly vytyčeny a které se podařilo také díky podpoře pana ministra splnit. Hovořila o národních ošetřovatelských postupech, kompetencích sester v oblasti preskripce zdravotnických prostředků, přípravě akreditovaných certifikovaných kurzů pro děti a dospělé, koncepci ošetřovatelství a akčních plánech, které pomohou záměry zavést do praxe. Zmínila, že na všech tématech je znát, jaký pokrok byl od prvního setkání v roce 2013 učiněn, a navrhla, aby se slavnostní setkání 10. výročí Kulatého stolu k otázkám dekubitů konalo 16. listopadu 2022. Program kulatého stolu 2021 a jednotlivé příspěvky naleznete na www.dekubity.eu/ akce-roku/souhrn-akci-roku-2021.

Mgr. Strnadová, odbor ONP MZ ČR, PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, úsek regulace nelékařských povolání NCO NZO, Mgr. Nina Müllerová, manažerka kvality FN Plzeň, a zástupkyně České asociace sester prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Ústav zdravotnických věd, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU Brno a vedoucí oddělení hodnocení kvality ÚZIS, připravily tiskovou zprávu, která slouží nejen jako přehled aktivit realizovaných v oblasti nehojících se ran a dekubitů, ale též jako inspirace pro všechny, kdo se dané problematice věnují. Odkaz na plnou verzi tiskové zprávy a zhodnocení aktivit naleznete na stránkách Florence.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že MZ ČR se vzdělavateli a poskytovateli zdravotních služeb zcela naplňují svými každoročními aktivitami výzvu „Jak se můžete zapojit“ realizací certifikovaných kurzů pro zdravotnické pracovníky, zvyšováním povědomí o dekubitech na portále www.dekubity.eu zejména pro laickou veřejnost či zvyšováním informovanosti veřejných činitelů prostřednictvím tiskových zpráv.

 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková
Úsek regulace nelékařských povolání, NCO NZO Brno

 
  • tisk
  • předplatit si