Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2021

X. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí pod záštitou FN Brno

Datum: 14. 12. 2021
Autor: Redakce Florence

Ve dnech 1.–2. října 2021 se v Brně konal X. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce perioperačních sester České asociace sester pod záštitou Fakultní nemocnice Brno. Motto Billa Gatese „Všichni potřebujeme lidi, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu. To je způsob, jak se zlepšovat,“ se prolínalo oběma dny.

 

Kongres zahájila předsedkyně sekce perioperačních sester ČAS a vrchní sestra Centrálních operačních sálů ve FN Brno Ing. Jaroslava Jedličková, která přivítala účastníky i pozvané hosty. Za FN Brno přednesla zdravici Mgr. Erna Mičudová.

Během kongresu Ing. Jaroslava Jedličková ocenila medailí Heleny Frýdecké dvě navržené perioperační sestry-instrumentářky za jejich celoživotní práci v oboru a výuku mladých perioperačních sester. Předala jim pamětní medaile i pamětní listy. Oceněnými byly Mgr. Zdeňka Gryndlerová, která pracovala především jako perioperační ortopedická sestra a vyučovala specializační studium perioperačních sester na NCO NZO Brno, a paní Milada Reisingerová, dlouholetá staniční sestra operačních sálů v Úrazové nemocnici Brno. Pokřtěny byly dvě nové knihy pro perioperační péči autorů z FN Brno s názvy Perioperační zásady v kostce (kterou jsme ve Florence představili) a Perioperační anesteziologická péče v kostce.

První přednášky kongresu se zabývaly především novým vzdělávacím programem pro perioperační péči a informacemi ÚZIS pro NLZP k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Nové simulační centrum pro perioperační péči na FZS Univerzity Pardubice představila Mgr. Jana Wichsová, Ph.D., a zároveň pozvala na konání XI. kongresu perioperačních sester právě v Pardubicích (proběhne 3.–4. června 2022).

Druhý blok odborného programu byl zaměřen na bezpečnost práce v perioperační péči jak pro pacienty, tak i pro personál. Zazněla problematika rizikových faktorů na operačním sále jak pro pacienta (mortalita, komplikace, odložení nebo zrušení operace, prodloužení hospitalizace), tak pro operační tým (stres, nepohoda, neefektivita týmu) a také pro péči poskytující organizaci (plýtvání zdroji, zvyšování nákladů, zbytečná vyšetření a další). Ing. Ladislava Kosová připomněla, že chirurgický personál je ohrožen pokaždé, když se na sále vytvoří chirurgický kouř. „Kouř vytvořený elektrokoagulací 1 g tkáně obsahuje stejnou úroveň škodlivých toxinů jako vdechování kouře ze šesti nefiltrovaných cigaret,“ uvedla Kosová. „Problémem chirurgického kouře je také to, že se může šířit až 3 m od místa zákroku. Ohrožen je tak celý chirurgický tým operačního sálu,“ dodává. V souvislosti se zvyšováním bezpečnosti zdravotnických pracovníků v době pandemie covid-19 je důležité přijmout vhodná opatření.

Bezpečnost je podtržena novým evropským nařízením MDR (EU 2017/745), které podrobně představila Ing. Tamara Jelínková. Hlavním cílem MDR – systému jedinečné identifikace prostředků – je modernizace stávajícího legislativního rámce, vyřešení mezer v právu, podpora inovací a podpora sektoru zdravotnických prostředků. Jeho hlavním přínosem je vyšší bezpečnost pacientů zejména prostřednictvím přísnějších postupů posuzování shody a sledování po uvedení na trh, stanovení požadavků na výrobce a eliminace jakýchkoli vedlejších účinků zdravotnických prostředků. Do 27. května 2024 musí být všechny produkty na trhu v souladu s požadavky uvedeného nařízení.

Průzkum kvality perioperační péče představily Dagmar Křefká a Mgr. Martina Novotná z Městské nemocnice Ostrava. Pomocí dotazníkového šetření se pokusily získat zpětnou vazbu od pacientů zaměřenou na zlepšování kvality péče na chirurgickém sále a profesionalitu personálu. Pomocí otázek týkajících se představení se pacientovi, dotazy na jeho důvěru v oddělení, zabezpečení intimity, bezpečí, pocitu tepla či chladu nebo i hlučnosti prostředí zkoumaly celkovou spokojenost pacientů s prostředím sálů. Z šetření u 100 pacientů v průběhu 3 měsíců roku 2021 vyplynulo, že 96 % pacientů by operaci na chirurgickém sále v Městské nemocnici Ostrava doporučilo.

Ve čtvrtém bloku zazněla sdělení perioperačních sester o spolupráci operačních sálů s oddělením sterilizace v rámci použití tzv. létajících, zápůjčních sít a jak jsou využívány konsignační sklady.

Druhý den kongresu byl vyčleněn dvěma blokům. První byl zaměřen na poznatky anesteziologických i perioperačních sester na zřízených covidových odděleních v době pandemie covid-19. Transformaci FN Bulovka v době pandemie z pohledu intenzivní a perioperační péče představil Mgr. Svatopluk Žáček. FN Bulovka má největší infekční kliniku v ČR a jako první se setkala s pacientem vysoce nebezpečné nákazy 1. března 2020. Dne 25. března byl ustanoven urgentní příjem jako triážní místo pro suspektní covid-19 nemocné a 30. března 2020 byl transformován urgentní příjem na COVID RES. Z původních cca 11 JIP lůžek počet stoupl na téměř 100 a v nemocnici bylo hospitalizováno téměř 600 pacientů s onemocněním covid-19. Nastalo velmi náročné období, kdy byly instrumentářky nasazeny do intenzivní péče a jejich schopnost plně využívat ochranných pomůcek a zkušenosti se sterilitou prostředí byly nenahraditelné.

Dopoledne odlehčili Mgr. Svatava Ivanovová a Bohumil Zelený, DiS., z Centrálních operačních sálů FN Brno, kteří svou přednášku o zkušenostech perioperačních sester při ošetřování pacientů s covidem-19 oživili ochranným oděvem včetně ochranného štítu.

Praktické informace zprostředkovala Mgr. Veronika Hrašková, Ph.D., v přednášce o procesu uznávání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání.

Kongres byl ukončen blokem Mgr. Magdalény Vojtěchové z Nemocnice Jihlava zaměřeným na změnu myšlení vedoucí ke zlepšování kvality práce a života. O myšlení a o tom, zda máme myšlení fixní nebo růstové, a co s tím dělat dle Mgr. Magdalény Vojtěchové z Nemocnice Jihlava vám, přineseme v některém z nadcházejících čísel Florence.

Podrobné informace naleznete na www.perioperacni-sestry.cz. Přednášky, jejichž autoři souhlasili s vystavením prezentace, jsou vystaveny ve složce publikace-přednášky.

 

 
  • tisk
  • předplatit si