Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2022

Je čas přemýšlet jinak

Datum: 9. 2. 2022
Autor: Mgr. Magdaléna Vojtěchová, MBA

Souhrn: Současná doba si žádá vysokou výkonnost, efektivitu a osobní nasazení. Člověk je vystaven hodnocení nadřízených, kolegů, ale i sebekritice a vědomí vlastní ceny a hranic. V tomto okamžiku se naskýtá otázka změny přístupu. Jedná se o změnu pohledu na věci, situace a lidi okolo sebe ve světle transformace myšlení. Růstové nastavení mysli vede člověka k zužitkování zkušeností, poučení, zlepšení komunikace a sociální interakce. Cílem článku je seznámit čtenáře s klíčovými myšlenkami růstového nastavení mysli a základy uplatnění v praktickém životě. Celý koncept myšlení lze dobře uplatnit také v náročné profesi zdravotní sestry.


Klíčová slova: fixní myšlení, růstové myšlení, změna

 

It is time to think differently

Summary: Current times demand high performance, effectiveness and personal commitment. Employees are exposed to scrutiny from their superiors, colleagues and also to self-criticism and awareness of their self-worth and limits. This is the moment when the question of a change in approach arises. This means a change in viewing things, situations, and people around you in the light of the mindset transformation. A growth mindset leads us to use our experience, our ability to learn from that experience, and allows us to improve communication skills and social interactions. The aim of this article is to acquaint the reader with the key ideas of growth mindset and its basic applications in daily life. The whole concept of thinking can also be well applied to the demanding nursing profession.

Keywords: fixed mindset, growth mindset, change

 

Úvod

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak řešíte a přijímáte situace, které vám přináší život? Patříte mezi ty, kteří svádí osobní neúspěchy a životní strasti na své okolí? Každý máme svobodnou volbu, zda budeme tvůrci vlastního života, či se budeme stavět do role oběti. Je snazší nechat se ukonejšit řečmi jako: „Vykašli se na to, ty za to nemůžeš, příště to bude lepší.“ Přijmete to jako sladkou náplast, nebo převezmete odpovědnost za svůj život a změníte způsob myšlení?


Důkazy o tématu

Americký spisovatel a neurolog Dr. Joe Dispenza se dlouhodobě věnuje výzkumu mozku a jeho zásadnímu ­vlivu na fungování celého těla a mysli. Výsledkem fungování mozku jsou myšlenky. Myšlenky tvoří naši realitu, jsou úzce propojeny s naším životem. Za jeden den mozek vyprodukuje 60–70 tisíc myšlenek, které jsou z 90 % stejné jako předchozí den. Co to znamená? Na základě stejných myšlenek a zkušeností, provázeni stejnými emocemi, činíte stejná rozhodnutí a stejně jednáte. V ­mozku jsou nastaveny stejné biologické procesy ovlivněné naší minulostí a zkušenostmi. To, jak myslíte a cítíte, určuje dlouhodobě stav vašeho bytí. A jste to vy, kteří si tvoříte vlastní budoucnost a můžete měnit zažité vzorce (Dispenza, 2020).

Možná vás nyní napadla otázka: „Jak já vlastně přemýšlím, když se něco děje?“ Profesorka psychologie Standfordské university Dr. Carol Dwecková se od počátku své kariéry zajímala o to, jak se lidé vypořádávají s neúspěchem a překážkami. Zjistila, že obecně lidé mají sklon ke dvěma typům nastavení mysli – k růstovému, nebo fixnímu. Člověk s růstovým nastavením mysli věří, že se může změnit, že může zlepšit svoje schopnosti a dovednosti díky vytrvalosti a píli. Jedinec s fixním nastavením mysli žije s myšlenkou, že talent mu byl dán stejně tak jako inteligence. Styl myšlení má tedy bezprostřední dopad na to, jak člověk čelí překážkám, výzvám či kritice. Lidé s růstovým nastavením mysli jsou podle výzkumu schopni daleko tvrději pracovat na cestě k cíli a brát chybu jako výzvu. Dwecková také definovala dva primární zdroje formulace myšlenek, kterými nás determinují již naši rodiče a pedagogové. Prvním je chválení a druhým označování (posuzování) na základě výsledků. Pokud má být pochvala motivujícím faktorem k ­růstu, je vhodné chválit člověka za úsilí vynaložené na cestě k cíli, nikoli za jeho schopnosti. Jednoduchým testem uvedeným v knize Mindset je možné otestovat své myšlení.


Přečtěte si následující výroky a rozhodněte se, který je vám nejblíže:

1. Vaše inteligence je pro vás něco velmi základního, co se nemůže změnit.
2. Můžete se učit nové věci, ale nemůžete opravdu změnit, jak jste inteligentní.
3. Bez ohledu na to, jakou máte inteligenci, můžete to vždy docela změnit.
4. Vždy můžete podstatně změnit, jak jste inteligentní (Dwecková, 2017).


Analýza zjištění

Tvrzení 1 a 2 ukazují na fixní nastavení myšlení. Tvrzení 3 a 4 prezentují růstové myšlení. Přestože se často setkáváme s kombinací obou stylů, většinou mají lidé tendenci přiklonit se k jednomu, či druhému. Dwecková předkládá závěr, že jen poznání růstového myšlení způsobí posun v pohledu člověka na sebe a svůj život.

Nyní možná tušíte, jaký je váš prioritní styl myšlení. Pojďme se podívat na to, čím jsou jednotlivé styly typické. Jestliže má člověk myšlení fixní, je přesvědčen, že se buď narodil s talentem, nebo ne. Také inteligenci považuje za neměnnou. Svůj talent, inteligenci a schopnosti používá jako měřítko úspěchu. Vynaloží velké úsilí, aby vypadal chytře. Má strach ukázat svoje slabší stránky, svoji nedokonalost, to, že něco neumí. Svoji hodnotu definuje podle hodnocení druhých: „Je úžasná, chytrá, vše jí jde samo, ta už se učit nemusí, je dokonalá“ – to se stává měřítkem jeho ceny, to určuje jeho sebehodnocení. To vede takového jedince k tendenci vyhýbat se výzvám, vzdávat se před překážkami nebo je vůbec nezkusit, protože snahu také považuje za zbytečnou. Pokud se setká s konstruktivní kritikou, reaguje podrážděně, protože on se nemýlí. Úspěšní lidé jsou pro něj nežádoucí konkurencí, jejich úspěch je pro ně ohrožení jejich vlastní dokonalosti. V konečném důsledku taková osoba stagnuje a nerozvíjí svůj potenciál.

Člověk s růstovým nastavením mysli ví, že talent a schopnosti přichází prostřednictvím vynal­­oženého ­úsilí. Věří, že díky vytrvalosti, obětavosti a správné strategii může být dobrý v čemkoli. Soustředí se na ­rozvoj sebe sama a ví, že všechno má svůj čas. ­Je-li možná změna, existuje mnoho cest k úspěchu. Ví, že ho dílčí selhání nedefinuje jako podřadného člověka. Má touhu se učit, přijímá výzvy v podobě nových projektů a změn. Při překonávání překážek projevuje vytrvalost a nezdolnost, snahu chápe jako cestu k mistrovství. Úspěch druhých je pro něj podnětem a ponaučením pro vlastní rozvoj. Nepotřebuje se poměřovat s ostatními, ví, že tak činí pro sebe a ne pro obdiv druhých. Rád se obklopuje inspirujícími lidmi, kteří jsou pro něj motivací k vykročení za poznáním. Chybu považuje za dílčí nedostatek, který ho posunuje dál, aby mohl dělat pokroky. V dlouhodobém horizontu jedinec s růstovým nastavením mysli lépe využívá svůj potenciál a dosahuje větších úspěchů (obr. 1).

Jestliže jste zjistili, že se vaše mysl přiklání k fixnímu nastavení, učiňte první krok k transformaci myšlení. Uvědomte si, že každý den přináší nespočet situací, které vám umožní pracovat na svém smýšlení. Můžete převzít kontrolu a vědomě měnit zaběhlé vzorce myšlení a chování. Studiemi je prokázáno, že i dospělý mozek je schopen růstu a změn (Swartová et al., 2019). Vědecká společnost hovoří o takzvané neuroplasticitě mozku, která deklaruje přeskupování a posilování nervových drah díky nově získaným zkušenostem. Dokud nedojde k poškození mozkové tkáně, můžete se stále učit, zlepšovat schopnosti a rozvíjet dovednosti. Chce-li člověk změnit svoje myšlení, klíčem je sebeuvědomění. Teprve když identifikujete precipitory fixního myšlení, můžete přistoupit k jejich eliminaci. Dr. Dwecková uvádí čtyři kroky, které uvádíme níže.


První krok – vnímejte svůj vnitřní hlas fixního myšlení

Vnímejte, že fixní myšlení provází emoce strachu. Může to být strach z neúspěchu, z negativního hodnocení druhých a jejich posměchu, ze selhání. Uvědomujete si, v jakých situacích se fixní myšlení objevuje – například rozvoj dovedností, pokus o změnu chování či zkoušení něčeho nového? Jak na vás mluví váš vnitřní sabotér, aby zabránil vyvinout úsilí a změnit váš potenciál? „Jak budeš vypadat, když se ti to nepovede, šlo by to, kdybys měl talent, tak tvoje chyba to není, to ti druzí a tak dále.“ Naučte se být přítomni v situaci a do všech detailů vnímat svět kolem sebe i v sobě. Vy se znáte nejlépe, víte, co můžete od svého vnitřního kritika očekávat a jak s ním pracovat.


Druhý krok – uvědomte si, že máte na výběr

Myšlenky jsou jen víry, kterým můžete dát směr. Jste to vy, kdo se může změnit a rozvíjet. Získávejte nové poznatky o myšlení růstu. Zaměřte se na proces, vždyť se jednotlivými malými krůčky posouváte na cestě k cíli. Zůstaňte nohama pevně na zemi, i když se vám zrovna nebude dařit. Další den otvírá nové příležitosti a nové strategie.


Třetí krok – promluvte si o mentálním růstu se svým vnitřním hlasem

Práce na mentálním růstu je nekonečný proces změn. Může se stát, že budete chvíli stagnovat, ale to nic nevypovídá o vašich schopnostech, pouze o nutnosti zaujmout jiný postoj. To vše vyžaduje trpělivost a čas. ­Možná že až dočtete tento článek, řeknete si, že na tom něco je. Vrhnete se do akce, ale nadšení po pár dnech vyprchá a vy budete ­stále na ­začátku. Budou ve vás hlodat pochybnosti, zda je tato cesta pro vás správná. Dávejte si na to pozor a pečlivě si přečtěte předcházející odstavec. Cesta k cíli vede krůček po krůčku, nečekejte, že přeprogramujete svůj mozek za dva týdny.


Čtvrtý krok – proveďte akce směřující k růstovému myšlení

Poté co v sobě vyzýváte na souboj fixní a růstové nastavení mysli, je načase uskutečnit konkrétní kroky ke změně myšlení.


Otázky podporující orientaci a růst (Dwecková, 2017):

→ Kde a jaké informace mám na toto téma shromažďovat?
→ Co má být cílem či výsledkem, o který se snažím?
→ Kdo mi pomůže získat konstruk­tivní zpětnou vazbu?
→ Jak by měl vypadat úspěšný plán?
→ Kdy, kde a jak splním svůj plán?
→ Co jsem se z toho naučil?
→ Funguje moje současná strategie, nebo ji mám změnit?

Portfolio otázek můžete rozšířit o své vlastní poznatky, protože čím více jich bude, tím jasněji se vám ­ukáží možnosti a otevře svět. Mějte na paměti, že nikdo nemá po celý den pouze růstové myšlení, protože jsme směsicí obojího. Ale také jsme tvůrci našeho myšlení, kteří mohou uskutečnit změnu.


Závěr

Ačkoli nás aspekty naší osobnosti ­určitým způsobem determinují k typu myšlení, jsme to my, kdo může se svými myšlenkami pracovat a rozvíjet je. Výzkumy týmů Dr. Dweckové a Dr. Dispenzy ověřily a podpořily stanovisko, že zkoušením nových věcí, postupů a procesů formujeme nová spojení v mozku. Tím se vám otevírá široké pole znalostí a dovedností, kterými obohatíte nejen sebe, ale také své okolí. V pracovním životě zdravotní sestry usnadňuje růstové nastavení mysli adaptaci na neustálé organizační změny, nové přístrojové vybavení či novinky v ošetřovatelských postupech. Podstatně zjednodušuje interpersonální komunikaci a ulehčuje adaptační proces novým kolegyním. Věřte, že to, jakým způsobem přemýšlíte, ovlivní celý váš život. 


Literatura

1. CITÁTY.NET. Henry Ford (1863–1947). [online]. Zdroj: https://citaty.net/citaty/273090-henry-ford-at-uz-si-myslite-ze-neco-dokazete-nebo-si-myslit/.
2. DISPENZA J. Probuďte své božství. Anch Books 2020. ISBN 978-39-458-0327-1.
3. DISPENZA J. Zbavte se zvyku být sami sebou. Anag 2015. ISBN 978-80-7263-970-0.
4. DWECK C. S. Two Mindsets. ­[online]. Available from: https://www.mindsetworks.com/Science/Impact.
5. DWECKOVÁ C. Nastavení mysli. Jan Melvil Publishing 2017. ISBN 978-80-7555-032-3.
6. LIPTON B. H. Biologie víry. Anag 2017. ISBN 978-80-7554-052-2.
7. SWARTOVÁ T., CHISHOLM K., BROWN P. Zdroj – otevřete svou mysl, změňte si život. Metafora 2019. ISBN 978-80-7625-096-3.

 


O autorce

Mgr. Magdaléna Vojtěchová, MBA

Pracuje jako vrchní sestra na Centrálních operačních sálech v Nemocnici Jihlava. Působí také jako koučka, mentorka a lektorka jógy a čchi-kungu.

 


Recenze

Mgr. Jana Mendoušková

Specialista Risk Prevention, Hartmann-Rico a.s., Veverská Bítýška

PhDr. Iva Marková

Katedra ošetřovatelství, FZS, Univerzita Pardubice

 

 
  • tisk
  • předplatit si