COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2022

Porada náměstkyň a náměstků ošetřovatelské péče a hlavních sester v den Mezinárodního dne sester 12. května v Praze

Datum: 15. 6. 2022
Autor: Redakce Florence

Slavnostní setkání proběhlo v prostorách barokního refektáře Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze na Novém Městě. Kromě připomínky významného dne a poděkování všem sestrám zde byla poprvé v historii udělena Cena A. G. Masarykové za přínos ošetřovatelství.

Slavnostní setkání zahájil mi­nistr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek připomínkou Florence Nightingale a obrovského posunu, který sestra ošetřovatelka ve své roli udělala od dobrovolných pracovnic v minulosti až k důležité a plnohodnotné pozici v týmu nelékařských zdravotníků a jeho vedení. Tento posun považuje Válek za jeden z největších v personální oblasti medicíny vůbec. Za něco, co je pilířem zdravotnictví. „Bavíme-li se dnes o nedostatku mladých lékařů, jejich podpoře a vzdělání, je jejich činnost bezezbytku podmíněna nelékařskými profesemi. Mám velký zájem podpořit nelékařské ­zdravotnické obory. Co se týče studia, zvýšení u ­magistrů o jednu platovou třídu, intenzivně debatovat o kompetencích a jejich definicích pro jednotlivé stupně dosaženého vzdělání a další,“ dodal ministr Válek.

Připomněl, že se považuje za ministra pacientů a zdravotníků, kdy nelékaři jsou naprosto zásadní částí zdravotnické veřejnosti, proto „jsem připraven poslouchat váš hlas a rea­lizovat to, co chcete, i když možná ne způsobem, jak si to přestavujete,“ slíbil Válek plnému sálu náměstkyň ošetřovatelské péče a hlavních sester.

Náměstek ministra zdravotnictví Bc. Josef Pavlovič připomněl čtyři základní oblasti, kam by ministerstvo chtělo zacílit pozornost:

1. podpora oblasti veřejného zdraví a programy na podporu prevence a zdravé výživy;
2. kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny;
3. vzdělávání zdravotníků a mladých vědců;
4. stabilizace problematiky covidu-19.

Hlavní sestra Mgr. Alice Strnadová, MBA, ve svém příspěvku shrnula, co se v uplynulém období podařilo a také plány do budoucna. International Council of Nurses (ICN) letos opět vydal balíček s mottem: „Dejme sestrám vedoucí hlas, investujme do ošetřovatelství a respektujme práva, tedy konkrétně cesty ke globálnímu zdraví.“ Jak sama dodává, věří, že nepůjde jen o planá slova, ale cíle se podaří realizovat.

Podařilo se mimo jiné po 17 letech vydat Koncepce ošetřovatelství, vydána byla Koncepce domácí péče, 12 národních ošetřovatelských postupů, byla založena a realizována Cena A. G. Masarykové za přínos ošetřovatelství (její první udělení proběhlo právě na slavnostní poradě), dále se pracuje na metodickém pokynu pro třístupňovou psychoterapeutickou péči, bylo zřízeno Kontaktní centrum pro cizince a mnoho dalšího včetně vzdělávacích programů a simulačních center.

Situaci, kdy přišlo uvolnění po pandemii covidu-19, bohužel nevystřídalo období „klidu na práci a běžnou agendu“, ale přišla krize na Ukrajině, jejímuž řešení a pomoci se opět velmi intenzivně věnujeme.

Aktuálně je také novelizována vyhláška č. 55 o činnostech, po připomínkových jednáních bude odeslána do Legislativní rady vlády a její účinnost je avizována od 1. července 2022. Zásadní očekávanou změnou je možnost preskripce vybraných zdravotnických prostředků.

Novinky, které připravuje ­Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, představila jeho ředitelka Michaela ­Hofštetrová Knotková. „Koncepce odborného rozvoje Národního centra by měla směřovat k podpoře ošetřovatelství. ­Chtěla bych se vrátit k tomu ­původnímu, co vzniklo před 60 lety, tedy podpoře ošetřovatelství,“ vysvětluje ředitelka Hofštetrová Knotková. „Proto je mým mottem globální výzva ­Nursing Now: 21. ­století nezvládneme bez ­sester. Je na čase dát sestrám uznání, ­které si zaslouží, vysokou prestiž této ­profesi a zásadně do nich investovat.“

Národní centrum našlo novou formu spolupráce s ministerstvem zdravotnictví (MZ) a jeho odborný rozvoj bude směřovat jak ke spolupráci a partnerství s MZ, tak k vlastnímu dalšímu rozvoji Národního centra (podrobnější plány jsme představili ve Florence 2/2022).

Národní centrum bude směřovat k tématu telemedicíny a telemonitoringu, mělo by se stát výukovým a koordinačním centrem pro nelékařské zdravotnické profese v této oblasti. Člen Národního centra je také členem Odborné rady ošetřovatelství. Významný je vznik Centra kompetence, jež bude platformou pro širokou diskuzi všech účastníků ­ošetřovatelské péče. V dnešní mediální době je také velmi důležitý vznik Národního portálu ošetřovatelství jako sjednocující platformy všech informací.

V oblasti předsednictví ČR v EU má Národní centrum náměty, které by bylo dobré řešit, například nedostatek zdravotnických pracovníků. Paní ředitelka Hofštetrová Knotková by také ráda otevřela Národní cen­trum skupině soudních znalců, kteří v současnosti nemají diskuzní fórum a metodickou podporu.

V neposlední řadě ředitelka Hofštetrová Knotková zmínila nutný další rozvoj studijních programů, nových forem vzdělávání a spolupráce s dalšími subjekty, jako je Česká asociace sester, IPVZ nebo Magistrát města Brna či Jihomoravský kraj.

Informace o konkrétních projektech Národního centra doplnila ve svém příspěvku Mgr. Jana Hubová.

O uznávání kvalifikací ­pracovníků z Ukrajiny hovořila Ing. Kateřina Přibylová a ukázala náměstkyním zdroje, odkud je možno čerpat jasné a přehledné informace. Ing. Markéta Bartůňková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR představila výsledky dat z databází a upozornila na fakt, že ačkoli se zmiňuje ­navýšení počtu sester, nelze to chápat jako ­„pomoc sester sestrám, kterých není dostatek, je to jen důsledek ­rozšiřování péče a navyšování kapacity lůžek“. Na potřebu navýšení počtu sester a nutnost podpory této profese upozornila v diskuzi na závěr i magistra Andrea Lišková z Úrazové nemocnice v Brně, jejíž projev sklidil velký aplaus.

Po příjemném hudebním vystoupení swingového zpěváka Jana Smigmatora následovalo tolik očekávané slavnostní vyhlášení vůbec první Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové za přínos ošetřovatelství. Jak jsme již přinesli v aktualitách na www.florence.cz, byly nakonec za své celoživotní dílo oceněny čtyři ženy, protože dvě se shodně umístily na třetím místě. Všechny pracují mnoho let ve zdravotnictví, často i u jednoho zaměstnavatele.

Hlavní vítězkou se stala Mgr. Jar­mila Morcinková z Nemocnice Třinec, ve které pracuje 31 let, v ­současnosti jako sestra na oddělení ARO. Je také auditorkou a mentorkou klinické ­praxe. Od roku 2015 vyučuje odborné předměty na SZŠ ve Frýdku-Místku, pomáhá v mobilním hospici i v domácí péči. Pro nemocnici vytvořila ­e-learningový portál a jako zdravotník se účastní dětských táborů. Usměvavá dáma převzala kytici z rukou náměstka MZ Pavloviče a poukaz na částku 100 000 Kč.

Na druhé příčce se umístila Mgr. Jarmila Cmuntová z Nemocnice Jihlava p.o., která v nemocnic pracuje již 44 let a postupně se z řadové sestry díky svému osobnímu přístupu, obětavosti a schopnostem vypracovala na vrcholnou manažerku. Do roku 2021 zastávala funkci hlavní sestry nemocnice.

O třetí místo se podělily dvě dámy. Ing. Kristina Krausová, MBA, působí v Nemocnici AGEL Třinec Podlesí již 37 let. Je ředitelkou Odboru ošetřovatelské péče a sociální péče v zařízeních skupiny AGEL. Mimo jiné je i lektorkou certifikovaného kurzu v NCO NZO Brno. Jaroslava Kuzníková pracuje ve zdravotnictví již 47 let, z nichž většinu v Karvinské hornické nemocnici a.s. Pracovala na oddělení pracovního lékařství – nemoc z povolání, kde ­postupně vznikl ucelený systém diagnosticko-preventivní péče o horníky, jehož výsledkem je trvale klesající výskyt nemocí z povolání u horníků a pracovníků těžkého průmyslu.

„Vítězce a nominovaným upřímně gratuluji a všem sestrám děkuji za jejich každodenní práci, patří jim naše velké uznání a respekt celé společnosti. Pandemická situace jednoznačně ukázala, že role sester je zcela zásadní pro poskytování zdravotní péče. A potvrdily to i nominační formuláře navržených sester. Praxe, zkušenosti a osobní příklad každé z nich by vydaly na knihu. Odborná porota měla opravdu těžký výběr,“ dodala hlavní sestra ČR Alice Strnadová, která tak celé slavnostní odpoledne uzavřela.

Všem oceněným gratuluje i časopis Florence. 

 

 
  • tisk
  • předplatit si