Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2022

Může být láska důvodem k okamžité výpovědi?

Datum: 15. 8. 2022
Autor: JUDr. Jana Palečková

Srdci neporučíte, a tak není vůbec vyloučeno, že se například pacient a sestra do sebe zamilují. Může být takový vztah důvodem pro okamžitou výpověď? Co má při rozhodování vlastně větší váhu: Etický kodex sestry, nebo zákoník práce?

Jednoznačně je nutné řídit se především zákoníkem práce. Ten v § 55 uvádí, za jakých okolností lze okamžitě zrušit pracovní poměr. Patří mezi ně i si­tuace, kdy zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Byť je platný Etický kodex vypracovaný Mezinárodní radou sester jakkoli důležitým dokumentem, není právním předpisem, jehož porušení by mohlo směřovat k okamžitému zrušení pracovního poměru (navíc ani tam se o vztahu mezi pacientem a sestrou přímo nic nedočteme). Podle zákoníku práce by musel zaměstnavatel jednoznačně prokázat, že došlo k porušení pracovních povinností, jakým jednáním a jak jím byl poskytovatel zdravotních služeb (zaměstnavatel) poškozen.

Při pokusu o ukončení ze ­strany zaměstnavatele je třeba, aby mu zaměstnanec, v tomto případě tedy všeobecná sestra, prokazatelně a jednoznačně sdělil, že na pokračování pracovního poměru trvá a s ukončením nesouhlasí.


Je láska závažným porušením kázně?

Aby zaměstnanec mohl být úspěšně volán k odpovědnosti a právně postižen, musí svůj čin porušení pracovní kázně spáchat úmyslně nebo alespoň z nedbalosti. Porušení pracovní kázně musí přitom být tak závažné, aby jej bylo možné interpretovat jako porušení zvlášť hrubým způsobem. To například znamená, že následkem vztahu bylo vážně ohroženo zdraví nebo život dotčeného pacienta nebo třeba ostatních pacientů. Přitom je třeba rozlišit, zda se jedná o opakované méně závažné činy, nebo o jednorázový, ale zvlášť závažný čin. Zrušit pracovní poměr okamžitě však lze v obou případech. Raději tedy ani nedomýšlejme, co všechno by se mezi pacientem a sestrou muselo na nemocničním lůžku dít, aby to mohlo ohrozit jeho samotného na zdraví či dokonce na životě nebo by z toho mohli utrpět újmu jiní pacienti.


Opravdové důvody k okamžité výpovědi

Pokud sestra jednorázově zamění ­ordinované vitaminy, B komplex za ­vitamin C, jistě to není důvod k okamžitému zrušení pracovního ­poměru. Když ale prokazatelně opakovaně chybuje při plnění ordinací a byla na to již upozorněna, důvod k okamžitému ukončení pracovního poměru je. Zejména pokud si stěžovali pacienti nebo pokud došlo k ohrožení jejich zdraví.

Stejně lze jako hrubé porušení pracovní kázně kvalifikovat opakované pozdní příchody, které narušují chod a poskytování zdravotních služeb. Příkladem může být pozdní nástup instrumentářky na operační sál. Důvo­dem k okamžité výpovědi může být i svévolné opuštění pracoviště, opilost na pracovišti a také odmítnutí pokynu nadřízeného, pokud v jeho důsledku došlo k poškození zdraví pa­cienta či vznikla zaměstnavateli závažná majetková nebo i nemajetková újma, ­zejména pokud se tak děje opakovaně.


Stanovit činy, za které bude „vyhazov“, úplně nelze

Činy, které budou hodnoceny jako hrubé porušení kázně a bude za ně okamžitý „vyhazov“, však taxativně v žádném vnitřním předpise stanovit nelze. Každý případ by měl být řešen individuálně a v konečné fázi o míře provinění může rozhodnout soud, který se na úpravu nějakou vnitřní normou ohlížet nebude.

Proto je třeba při ukončení pracovního poměru pro hrubé porušení pracovní kázně postupovat velmi uvážlivě, přistupovat k němu výjimečně, po zhodnocení všech aspektů konkrétního případu, a raději volit ukončení pracovního poměru v souladu s ustanovením zákoníku práce jiným, vhodnějším způsobem. 


Co je Pravniporadkyne.cz

Informační a poradenské centrum www.pravniporadkyne.cz se věnuje oblasti zdravotnického práva a navazujících částí sociálního zabezpečení. V rámci svých služeb poskytuje workshopy a školení pro veřejnost i zdravotnický personál.


JUDr. Jana Palečková, www.pravniporadkyne.cz

 

 
  • tisk
  • předplatit si