Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2022

Strategické nástroje vyhlášené v roce 2022 Mezinárodní radou sester

Datum: 15. 8. 2022
Autor: Mgr. Alice Strnadová, MBA, PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

Prostřednictvím balíčků Mezinárodní rada sester (ICN – The International Council of Nurses) objasňuje světu, kdo sestry jsou a co dělají. 

Co jsou balíčky ICN

Prostřednictvím balíčků Mezinárodní rada sester (ICN – The International Council of Nurses) objasňuje světu, kdo sestry jsou a co dělají. V minulých letech se obsah balíčku ICN zaměřil na roli sester jako vedoucího hlasu ve zdravotnictví, poté zkoumal roli sester v dosahování cílů udržitelného rozvoje a dále v kontextu lidského práva na zdraví. Neopomenul ani problematiku, jak se mohou sestry zasadit o zdraví pro všechny.

Balíček ICN je každoročně přehledem konkrétních kroků, které jsou zapotřebí k realizaci pokynů a politických priorit obsažených ve zprávě Světové zdravotnické organizace (WHO) o globální situaci v ošetřovatelství a doporučení obsažených ve strategických směrnicích WHO.

V roce 2008 vznikla tradice uveřejňování české verze balíčku ICN ve spolupráci s Odborem ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Národního centra). ICN každým rokem připomíná významný den pro všechny sestry – Mezinárodní den sester – vytvářením a rozšiřováním těchto balíčků. Tento zásadní dokument je každoročně představován i na poradě managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester).

Pro rok 2022 vydalo ICN balíček s názvem Sestry jako vedoucí hlas – investujme do ošetřovatelství, respektujme práva: to je cesta ke globálnímu zdraví, který doplňuje několika dalšími zásadními dokumenty:

→ globální strategickou směrnicí WHO pro ošetřovatelství a porodní asistenci: 2021–2025;
→ zprávou WHO o globální situaci v ošetřovatelství;
→ zprávou Mezinárodního centra pro migraci sester o udržitelnosti pracovní síly v ošetřovatelství v roce 2022 a v dalších letech.

Jednotlivé části zprávy se zabývají čtyřmi oblastmi politiky definovanými v globálních strategických směrnicích WHO: vzdělávání, práce, vedení a poskytování služeb. Zkoumají přínosy investic do každé z těchto oblastí, předkládají důkazy o podfinancování, uvádí očekávané výsledky smysluplných investic a nabízí také přehled kroků potřebných pro úspěšné dosažení prioritních cílů a jejich další monitorování. Kromě toho se letošní balíček ICN věnuje dvěma klíčovým strategickým prioritám, jejichž důležitost podtrhly události posledních 2 let v souvislosti s pandemií – investice do bezpečnosti zdravotnických pracovníků a péče o fyzické a duševní zdraví a pohodu sester.

Dovolujeme si vám představit očekáváné výsledky u jednotlivých strategických priorit.


Strategická a politická priorita směrnic WHO č. 1: Investice do vzdělávání sester

Očekávané výsledky investic do vzdělání sester

→ Docenění a využití vzdělání sester k zajištění kvalitní a efektivní péče vede k lepší výkonnosti zdravotnictví, a tedy i k lepším zdravotním výsledkům.
→ Země se stanou v otázce zajištění ošetřovatelského personálu soběstačnými a dokáží pokrýt nebo dokonce převýšit potřeby svých zdravotnických systémů včetně situací, kdy dojde k náhlému nárůstu poptávky.
→ Sestry mají potřebné znalosti, kvalifikaci a sebevědomí k tomu, aby naplnily zdravotní potřeby obyvatel a přispěly k dosažení cílů udržitelného rozvoje.
→ Veřejnost sestrám více důvěřuje a lépe chápe zákonný rozsah činností sester.
→ Rozvoj vědeckého výzkumu a studií přinese nové důkazy a poznatky pro praxi.


Strategická a politická priorita směrnic WHO č. 2: Investice do pracovních pozic v ošetřovatelství

Očekávané výsledky investic do pracovních pozic v ošetřovatelství

→ Zdravotnictví, které si buduje kapacitu sester na domácí půděa podporuje etický nábor pracovníků a mezinárodní rozvoj.
→ Odpovídající počet sester s potřebnými dovednostmi a odborností v potřebných specializacích, které pomohou naplnit zdravotní potřeby obyvatel.
→ Zdravotnický systém, který uznává práci a cenu sester a řádně ji odměňuje, což současně usnadní i nábor a udržení sester v profesi.
→ Vyšší návratnost investic využitím práce sester v plném rozsahu činností včetně podpory kariérního rozvoje. To bude mít pozitivní vliv jak na kariérní postup, tak na posílení pozice všech zdravotnických pracovníků.
→ Detailní pochopení stávající a budoucí nabídky a poptávky po pracovní síle v ošetřovatelství včetně podrobných strategií, plánů a intervencí na naplnění poptávky.


Strategická a politická priorita směrnic WHO č. 3: Investice do vedoucí role sester

Očekávané výsledky investic do vedoucí role sester

→ Zdravotní služby a plány berou v úvahu zkušenosti pacientů a těch, kdo jim poskytují zdravotní služby.
→ Sestry dokáží jistě a přesvědčivě vést diskuze o formování politiky, vytvářet řešení a podílet se na managementu a výkonnosti zdravotnických systémů.
→ Organizační kultura, která podporuje vysokou efektivitu práce, dobré výsledky a zkušenosti pacientů a pomáhá zdravotnictví k větší rovnosti pohlaví.
→ Když se budou zkušené sestry podílet na alokování pracovníků, infrastruktury a rozpočtu, přispěje to k adekvátnímu a efektivnímu využívání zdrojů a podpoře bezpečnosti pacientů.
→ Odborníci a vedoucí pracovníci v oblasti ošetřovatelství se aktivně podílejí na chodu poradních komisí, výborů, rad a vlivných mezinárodních organizací, jako je WHO a další orgány Organizace spojených národů, a přispívají k nacházení relevantních řešení „zespodu“.


Strategická a politická priorita směrnic WHO č. 4: Investice do sester v rámci poskytování zdravotních služeb

Očekávané výsledky investic do poskytování zdravotních služeb

→ Práce sester v plném rozsahu činností povede k lepší dostupnosti kvalitní péče a k cenově dostupnějšímu zdravotnictví.
→ Udržení vysokých standardů bezpečnosti nastavením mechanizmů kontroly kvality, které ověřují vzdělání a praxi sester.
→ Zdravotnický systém, kde jsou sestry rovnoprávnými partnery v multidisciplinárních zdravotních týmech, a kde je tedy snazší sestry jak získat, tak udržet v profesi.
→ Lepší zdravotní výsledky, globální zdravotní bezpečnost a ekonomický růst.
→ Vyšší počet sester s rozšířenými kompetencemi, které se věnují zdravotním potřebám dané země.


Dodatečná politická priorita ICN č. 5: Investice do bezpečnosti sester a zdravotníků jako nové priority

Očekávané výsledky ochrany bezpečnosti sester

→ Pracoviště, kde se zaměstnanci, návštěvníci, pacienti i všichni ostatní cítí být v bezpečí.
→ Pracoviště, které dokáže zabezpečit zaměstnancům všechny zdroje potřebné k efektivnímu a účelnému výkonu práce.
→ Dodržují se práva zdravotnických pracovníků.
→ Snížený přenos infekcí vede k lepší zdravotní bezpečnosti.
→ Pracovníci jsou produktivní a zdraví.


Dodatečná politická priorita ICN č. 6: Investice do zdraví a životní pohody sester a péče o ně

Očekávané výsledky investic do zdraví a životní pohody sester

→ Vyšší kvalita života zdravotnických pracovníků umožní rozvoj silných, odolných a efektivních zdravotnických systémů.
→ Větší spokojenost a lepší výsledky pacientů.
→ Pozitivní organizační kultura, která zvyšuje spokojenost se zaměstnáním, čímž usnadňuje nábor a zabraňuje odchodu sester.
→ Splnění závazků stanovených článkem 23 Všeobecné deklarace lidských práv.
→ Vyšší návratnost investic díky nižší míře absence, omezení nutnosti vyplácet pracovníkům odškodné, vyšší produktivitě a vyšší výkonnosti.


Česká republika svými aktivitami průběžně naplňuje vyhlášené priority balíčku ICN. Jako příklad lze uvést v oblasti plnění priority investice do vzdělávání sester přijetí Koncepce ošetřovatelství a Koncepce domácí péče s cílem plánovat přípravu sestertak, aby byla pokryta poptávka zdravotnictví a investování do ní do roku 2030, dále kampaň Studuj zdrávku – společný projekt Unie zaměstnavatelských svazů ČR a MZ ČR za podpory odborových svazů. Prostřednictvím kampaně Nursing Now byla představována profese sestry veřejnosti a současně bylo efektivně využíváno sester při zapojování veřejnosti do širší zdravotnické problematiky, jako příklad lze uvést putovní výstavu fotografií Jindřicha Štreita s názvem „Jsem sestra“. Na počátku letošního roku byla přijata novela vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků, která přináší vyšší kompetence. Touto novelou ČR naplňuje jednu z dalších priorit, a to aktualizaci regulačního rámce na podporu ošetřovatelské praxe a ochranu veřejnosti. Významným počinem roku 2022 bylo vydání novely nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných MZ ČR. V letošním roce byla poprvé při příležitosti Mezinárodního dne sester slavnostně udělena Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství.

Uvádíme jen malý výčet příkladů, na jejichž realizaci se podílely sestry ve vedoucích rolích, sestry poskytující ošetřovatelskou péči, profesní sdružení a poskytovatelé zdravotních služeb.

 

Celé znění balíčku ICN v české a anglické verzi naleznete na www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/04/ICN_balicek_CZ.pdf

 
  • tisk
  • předplatit si