Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2022

Vzdělávací dovednosti v oblasti zdravotní gramotnosti u sester pracujících se seniory

Datum: 12. 10. 2022
Autor: Mgr. J. Hosáková, Ph.D., PaedDr. J. Doležel, Ph.D., PhDr. R. Zeleníková, PhD., Mgr. M. Kachlová, DiS

Kurzy zaměřené na zdravotní gramotnost byly vytvořeny v rámci projektu Erasmus+ eLILY2 a mohou být zájemci z řad sester využívány. Benefitem je nejen zvyšování jejich znalostí a dovedností, ale i získání mezinárodního certifikátu k doložení celoživotního vzdělávání.

 

Elektronické zdravotnictví (eHealth) je v rámci Evropské unie jednou z preferovaných oblastí rozvoje (Sørensen et al., 2015). Do této oblasti patří i podpora zdravotní gramotnosti, která je definovaná jako kognitivní a sociální dovednosti, které určují motivaci a schopnost jednotlivců získat přístup k informacím o zdraví a zdravém životním stylu, porozumět jim a používat je. Jde o významný faktor ovlivňující zdravotní stav obyvatel, ale i účinnost, hospodárnost a kvalitu péče o zdraví. Je proto důležité podporovat přístup lidí k informacím o podpoře zdraví a jejich schopnosti tyto informace využívat (World Health Organisation Regional Office for Europe, 2012). Provedené výzkumy prokázaly, že lidé s nízkou zdravotní gramotností častěji využívají služeb zdravotní péče, v menší míře dodržují terapeutický plán, preventivní doporučení a programy a jejich hospitalizace ve zdravotnických lůžkových zařízeních trvají delší dobu (Kobayashi, 2016). Zároveň byla prokázaná korelace mezi úrovní zdravotní gramotnosti a věkem, kdy u seniorů dochází k jejímu snížení, což bylo potvrzeno i v podmínkách České republiky (Kučera et al., 2016).

Sestry pracující v komunitní péči jsou často prvními zdravotnickými pracovníky, kteří hodnotí zdravotní stav pacientů a kteří identifikují rizikové chování a první známky zhoršujícího se zdravotního stavu u všech věkových skupin. U seniorů bývají tyto sestry často prvním zdrojem informací pro pacienty a jejich rodiny, a proto je důležité, aby byly v oblasti zdravotní gramotnosti dostatečné vzdělávány po celou dobu své klinické praxe a mohly potřebné informace poskytovat.

Pracovníci Ostravské univerzity se zapojili do projektu Erasmus+ „eLILY2 – Ehealth Literacy Learning skills among Nurses working with older people“. Hlavním koordinátorem projektu je Cyprus University of Technology z Kypru a mimo Ostravské univerzity za Českou republiku jsou dalšími partnery Klaipėda State University of Applied Sciences (Litva), National and Kapodistrian University of Athens (Řecko) a University of Humanities and Economics in Lodz (Polsko). Projekt proběhl v období od října 2020 do září 2022.

Projekt je zaměřen na edukační znalosti a dovednosti sester pracujících se seniory v oblasti zdravotní gramotnosti. Kladl si za cíl zvýšit úroveň vědomostí a dovedností sester a studentů ošetřovatelství v oblasti zdravotní gramotnosti a tím nepřímo zvýšit zdravotní gramotnost seniorů a jejich rodin, vytvořit edukační materiály zaměřené na zdravotní gramotnost pro pacienty a jejich rodiny a informovat odbornou veřejnost o problematice zdravotní gramotnosti v kontextu elektronického zdravotnictví.

Vzdělávání sester a studentů ošetřovatelství je realizováno prostřednictvím vzdělávacího programu pro sestry pečující o seniory a studenty ošetřovatelství. Absolvováním kurzu jsou posíleny jejich znalosti a dovednosti v oblasti zdravotní gramotnosti týkající se seniorů i jejich rodin. Vzdělávací program je tvořen kombinací prezenčního školení a e-learningového kurzu. Prezenční školení probíhají na pracovištích jednotlivých partnerů. E-learningový kurz je zpracován ve všech jazycích participujících partnerů a je zdarma. Odkaz na něj je zveřejněn na webových stránkách výzkumných pracovišť, dále na stránkách projektu (www.elily2.eu) nebo přímo na stránkách e-learningového kurzu (www.elily2.com).Obsah kurzu je tvořen celkem čtyřmi moduly

– První modul seznamuje účastníky s problematikou zdravotní gramotnosti a elektronické zdravotní gramotnosti, včetně významu pro klinickou praxi sester.

– Druhý modul je zaměřen na identifikaci uživatelů zdravotních služeb s omezenou zdravotní gramotností. Výuka je zaměřená na identifikaci příznaků svědčících pro nízkou zdravotní gramotnost doporučení pro zvýšení znalostí.

– Obsahem třetího modulu je identifikace faktorů snižujících úspěšnost edukace v této oblasti. Účastníky kurzu seznamuje s problematikou „srozumitelného psaní“ při tvorbě edukačních materiálů, kontroly pochopení sdělovaných informací a vlivu kulturních aspektů, které se mohou na úrovni zdravotní gramotnosti podílet.

– Čtvrtý modul je věnován bezpečnosti pacientů v kontextu zdravotní gramotnosti. Obsah se zabývá souvislostí mezi úrovní zdravotní gramotnosti a dodržováním terapeutických doporučení, včetně medikace a seznamuje s dostupnými technologickými aplikacemi, které mohou pacienti využívat.

V rámci kurzu jsou uživatelům dále k dispozici základní informace o kurzu, včetně návodu, jak s kurzem pracovat, online cvičení k procvičování získaných dovedností, sebehodnotící nástroje, online glosář a přístup do knihovny FAQ. Po absolvování celého kurzu získá účastník mezinárodní certifikát.

Realizace tohoto způsobu vzdělávání v oblasti zvyšování zdravotní gramotnosti zdravotnických pracovníků je v našem prostředí inovativní. Na základě rozmachu využívání informačních technologií a zvyšování nároků na znalosti zdravotníků v oblasti zdravotní gramotnosti lze však očekávat, že tento způsob vzdělávání bude v budoucnu běžnou rutinou.


Podpořeno z projektu Erasmus+ 2020-1-CY01-KA202-065962 Ehealth Literacy Learning Skills among Nurses Working with Older People.


Literatura

1. SØRENSEN K., PELIKAN J. M., RÖTHLIN F. et al. Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). Eur J Public Health 2015; 25(6): 1053–1058. doi: 10.1093/eurpub/ckv043.
2. World Health Organisation Regional Office for Europe. Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012–2020. Copenhagen: World Health Organisation Regional Office for Europe, 2012.
3. KOBAYASHI L. C., WARDLE J., WOLF M. S. et al. Aging and functional health literacy: a systematic review and meta-analysis. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2016; 71(3): 445–457. doi: 10.1093/geronb/gbu161.
4. KUČERA Z., PELIKAN J., ŠTEFLOVÁ A. Zdravotní gramotnost obyvatel ČR − výsledky komparativního reprezentativního šetření. Čas Lék Čes 2016; 155(5): 233–241.

 


O autorech

Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Od roku 2006 působí jako akademický pracovník, do roku 2019 na Ústavu ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě a v současnosti na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Dříve se věnovala 19 let jako všeobecná sestra péči o duševně nemocné.

PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Od roku 2017 působí jako akademický pracovník na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty v Ostravě. Zároveň pracuje jako všeobecná sestra na Interní a kardiologické klinice FN Ostrava. Dříve působil i jako všeobecná sestra na Kardiologickém oddělení Nemocnice České Budějovice.

PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D.
Působí jako akademický pracovník, v letech 2002–2004 na Katedře ošetřovatelství FZS Ostravské univerzity, v letech 2007–2009 na Ústavu ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě a od roku 2010 do současnosti na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Dříve pracovala několik let jako všeobecná sestra na chirurgické klinice a učitelka odborných předmětů na střední zdravotnické škole.

Mgr. Miroslava Kachlová, DiS.
Od roku 2018 působí jako akademický pracovník na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakultě v Ostravě, od roku 2014 zde působila jako externista. Zároveň od roku 2005 pracuje ve Fakultní nemocnici Ostrava, zpočátku jako všeobecná sestra, později jako dětská sestra.

 

 
  • tisk
  • předplatit si