Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2022

Představme si práci koordinátora odběru orgánů, v jehož vysoce specifické pracovní pozici hraje důležitou roli každá minuta

Datum: 14. 12. 2022
Autor: Mgr. Roman Keleman

Mgr. Romana Keleman pracuje jako vedoucí Oddělení odběrů orgánů v Transplantcentru IKEM v Praze. Jako koordinátor odběru orgánů pracuje již 8 let. Jako koordinátor odběrů orgánu působil i v Saúdské Arábií. Je to odborná a velmi specifická pozice, kterou v IKEM vykonávají všeobecné sestry se specializací v intenzívní péči a výcvikem psychosociální podpory sekundárně zasaženým.

V České republice ­působí sedm transplantačních center (TC) s vymezeným regionem dárcovských nemocnic (obr. 1). Každé centrum má své koordinátory, kteří jsou spojovacím článkem mezi dárcovskou nemocnicí a TC. Největší TC je Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, kde se provádí transplantace srdce, jater, ledvin, slinivky břišní, Langerhansových ­ostrůvků, dělohy, transplantace tenkého střeva a cév.


Transplantační proces a role koordinátora

Do transplantačního procesu vstupuje koordinátor ve chvíli, kdy je kontaktován dárcovskou nemocnicí. Samotný transplantační proces je dlouhý a nekončí transplantací orgánů, ale pokračuje i následnou péčí o příjemce orgánů. Do samotného procesu plánování odběru orgánů se postupně zapojuje mnoho různých specialistů (nefrologové, kardio­logové, hepatologové, anestezio­logové, diabetologové, imunologové, onkologové, radiologové, patologové a další).


 

Sběr informací, vyšetření

Stěžejním úkolem koordinátora odběru orgánů je získání co nejobsáhlejších informací o potenciálním dárci orgánů. Bezprostředně kontaktuje Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (NROD), kompletní údaje předává jednotlivým specialistům a následně plánuje samotný odběr.

Koordinace zejména multiorgánového odběru je mimořádně náročný proces, který vyžaduje excelentní komunikační vlastnosti a trpělivost. Časový interval od indikace dárce do samotného odběru orgánu je minimálně 7 hodin, v jejichž průběhu je vykonáno až 400 telefonátů. Náplní práce koordinátora není jen kancelářská činnost, koordinace probíhá i v terénu a na operačním sále. V jedné chvíli může koordinátor řešit i několik nabídek potenciálních dárců.


Dárcovská nemocnice, identifikační údaje potenciálního dárce

Dárcovská nemocnice má v trans­plantačním programu nezastupitelnou roli. Ošetřující lékař potenciál­ního dárce orgánů obvykle kontaktuje TC v momentě, kdy jsou vyšetřeny a prokázány klinické známky smrti mozku. Před indikací potenciálního, avšak takzvaného marginálního dárce je vhodné kontaktovat TC co nejdříve. První rozhovor s koordinátorem trvá přibližně 15–20 minut. Koordinátor zjišťuje identifikační údaje potenciálního dárce, biometrická data, krevní skupinu, příčinu onemocnění vedoucí ke smrti mozku, klinické údaje, laboratorní hodnoty, výsledky již provedených vyšetření (CT, ultrazvuk a dalších) a zvolenou metodu potvrzující smrt mozku. V případě neznámé anamnézy kontaktuje koordinátor zdravotní pojišťovnu zemřelého, praktického lékaře či specialisty, u nichž byl léčen. Dále se koordinátor dotazuje, zda osoby blízké potenciálního dárce již byly informovány o možnosti zařazení zemřelého do transplantačního programu. Do komunikace s blízkými se může zapojit i koordinátor, který pozůstalým podá informace o celém procesu dárcovství, včetně následných úkonů souvisejících s pohřbením. V případě indikace ­dárce jiné státní příslušnosti je nezbytné zajistit souhlas s odběrem orgánů přímo od osoby blízké. Osoba blízka je jasně definována transplantačním zákonem a mnohdy není jednoduché dohledat rodiny v ČR, natož v zahraničí. V závěru požádá koordinátor lékaře o zajištění odběru bio­logického materiálu na imunogene­tické, sérologické a virologické vyšetření, které je provedeno v TC IKEM. Vždy musíme mít jistotu, že dárce neohrozí příjemce orgánu.

Transport materiálu zajišťuje koor­dinátor. Rozhovor je ukončen vzájemnou dohodou o dalším postupu a časovém plánu. Koordinátor je v průběhu celého transplantačního procesu s indikujícím lékařem v kontaktu a dle potřeby je dárcovské nemocnici nápomocen. Vždy záleží na zkušenostech indikujícího lékaře. Koor­dinátor je indikujícím lékařům nápomocný po celou dobu koordinace.


 

Koordinační středisko transplantací

Po zjištění nezbytných informací koordinátor kontaktuje Koordinační středisko transplantací (KST). KST je nezávislá instituce řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR, která vede Národní čekací listinu, provádí alokaci orgánů, spolupracuje se zahraničím. Nahlíží do registrů – onkologických, kardiovaskulárních, pohlavních chorob a tuberkulózy, NROD, shromažďuje informace o odběrech a transplantacích orgánů. ­Koordinátor KST pro­vede alokaci jednotlivých orgánů a koordinátor IKEM kompletní informace o dárci referuje jednotlivým specia­listům, kteří rozhodují o akcep­taci ­orgánu k transplantaci. Pro akceptaci či neakceptaci orgánů jsou stanovaná přesná pravidla.


Akceptace orgánů

Před samotnou akceptací orgánu mohou následovat další doplňující vyšetření, která koordinátor organizuje, a to buď ještě ve spolupráci s indikujícím lékařem v dárcovské nemocnici, nebo po překladu dárce v daném TC, tedy pro nás v IKEM. Poté co jsou orgány akceptovány a jsou vybráni vhodní příjemci, začíná organizace samotného odběru. Příjemci orgánů jsou přizvání k transplantaci koordinátorem konkrétních klinik, nebo lékaři, kteří konkrétní orgán akceptovali pro konkrétního příjemce. V případě, že v ČR není vhodný příjemce, se orgán nabízí v rámci mezinárodní spolupráce do zahraničí. Je to vždy ve spolupráci s KST.


Odběr orgánů

Odběry mohou být takzvaně vzdálené, kdy jsou prováděny v dárcovských nemocnicích či v jiných TC. V indikovaných případech (specializovaná vyšetření dárce, potvrzení smrti mozku, závažný aktuální stav příjemce orgánu, vytíženost operačních sálů dárcovské nemocnice, lůžková tíseň a další) je dárce transportován do TC IKEM. Koordinátor organizuje a zajišťuje transporty dárců či transplantačních týmů a instrumentárií pozemní nebo leteckou dopravou. Odběru orgánů se účastní i několik transplantačních týmů a koordinátor musí domluvit a stanovit čas odběru ve shodě se všemi zúčastněnými. Koordinátor odběrů orgánů je jediný v celém procesu, který má kompletní informace o všech odebíraných orgánech. Pro představu odběr orgánů může probíhat v Liberci, odebraná játra budou transplantovat v Brně, srdce dětskému příjemci ve FN Motol, pro plíce si přiletí tým ze Švýcarska a slinivku s ledvinou budou transplantovat v IKEM.

Multiorgánový odběr orgánů od zemřelých dárců je vysoce specia­lizovaný operační výkon, kterým vyústí předchozí činnosti – zejména koordinace, počínající indikací dárce, alokací a končící akceptací jednotlivých orgánů. Na operačním sále se v jeden okamžik mohou sejít specializované týmy z cévní, břišní a hrudní chirurgie a kardiochirurgie. Nezbytná je přítomnost anesteziologického týmu, někdy doplněná o perfuziologa.

Koordinátor po celou dobu odběru spolupracuje se všemi členy odběrových týmů, s anesteziologickým týmem, s koordinátory ostatních TC a koordinátorem KST. Odběrový koor­dinátor před samotným zahájením odběru verifikuje identifikaci dárce kontrolou ID náramku a kontrolou předané dokumentace ošetřujícím lékařem. Dále zajišťuje provedení odběru biologického materiálu a kontrolu krevní skupiny dárce ABO setem. Ve spolupráci s odběrovými chirurgy a perioperačními sestrami provádí perfuzi orgánů dutiny břišní, zodpovídá za označení odebraných orgánů a přípravu orgánů k transportu. Po celou dobu koordinace vede a zodpovídá za zdravotnickou dokumentaci související s procesem dárcovství, včetně operačního protokolu a průvodních listů odebraných orgánů. Informuje transplantující chirurgy o makroskopickém posouzení jednotlivých orgánů, o kvalitě per­fuze a času ukončení krevního oběhu. V případě vzdáleného odběru hlásí předpokládaný čas dojezdu do TC IKEM. Příprava příjemců jednotlivých orgánů musí být dokončena před samotným zahájením odběru, na operační sál mohou být přivezeni až po makroskopickém posouzení kvality štěpu z rozhodnutí transplantujícího chirurga.

Posledním úkonem koordinátora na operačním sále je zajištění transportu těla zemřelého dárce na příslušné patologicko-anatomické oddělení, kde bude provedena pitva vyplývající ze zákonné povinnosti. Koor­dinátor je na základě jím vystavené žádosti o výsledku pitvy informován. V případě zjištění okolností, které by mohly ohrozit zdravotní stav příjemců orgánu, bezprostředně ­informuje ošetřující lékaře.


Informace dárcovské nemocnici a pozůstalým

Odběrem orgánů a jejich transplantací činnosti koordinátora zdaleka nekončí. Bezprostředně po návratu z operač­ního sálu koordinátor informuje lékaře dárcovské nemocnice o proběhlém odběru a požádá o předání informací osobám blízkým zemřelého, pokud s nimi není sám v kontaktu. Pokud blízcí zemřelého projeví zájem, je možné sdělit, jaké orgány byly transplantovány, zároveň lze sdělit pohlaví, věk a aktuální stav příjemců. Dále lékař dárcovské nemocnice nebo koordinátor předá pozůstalým informace související s vydáním úmrtního listu a se zajištěním pohřbu. Je vhodné vykonava­tele pohřbu upozornit na pojišťovnami příjemců hrazený převoz těla dárce z místa pitvy do místa pohřbu a zákonný nárok na příspěvek na pohřebné. Pokud je dárcem občan jiné země, zajišťuje koordinátor ve spolupráci s rodinou či blízkými repa­triaci těla nebo urny. Máme zkuše­nosti s odesláním urny do Vietnamu ale i do USA. Po uplynutí několika dní od transplantace orgánů koordinátor informuje dopisem nebo osobní návštěvou indikující pracoviště o aktuál­ním zdravotním stavu příjemců a děkuje za spolupráci.

Požadavky na koordinátora odběrů orgánů jsou poměrně dost vysoké. V našem týmu v IKEM máme všichni nejvyšší možné vzdělání pro všeobecnou sestru plus atestaci v intenzivní péči. Vzhledem k psychické náročnosti práce koordinátorů odběrů orgánů je nesmírně důležitá péče o sebe a umění odpočívat. Práce koordinátora je krásna, není to jen práce v kanceláři. Každá koordi­nace je jiná a nese vždy určitou dávku adrenalinu.

I přes pandemii covidu-19, kterou byly zasaženy jednotky intenzivní péče, jsme v roce 2021 zaznamenali historicky nevyšší počet dárců orgánů. Největší zásluha patří dárcovským nemocnicím. 

 


O autorovi


 

Mgr. Roman Keleman
Vedoucí Oddělení odběrů orgánů v Transplantcentru IKEM
e-mail: roman.keleman@ikem.cz

 

 
  • tisk
  • předplatit si