COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Jihlavská „zdravka“ dříve a nyní.

Datum: 20. 11. 2019
Jihlavská „zdravka“ dříve a nyní.

Koncem listopadu oslaví jihlavská zdravotnická škola již 70 let od svého vzniku. Připomeňme si tedy stručně její historii i současnost. 

Vznik školy je spjat s rozvojem poválečného středního školství v Jihlavě, kdy se nedostávalo odborně vyškolených zdravotních sester. Z toho důvodu byla v roce 1946 založena čtyřletá škola sociálně zdravotní, která byla přičleněna k odborné škole pro ženská povolání. V následujících letech měnil název i délka studia, až v roce 1949 bylo definitivně rozhodnuto o zřízení Vyšší odborné školy sociálně zdravotní s větví ošetřovatelek, dětských sester, zdravotních pracovnic a porodních asistentek. Až tento rok je považován za rok vzniku školy. Do roku 1953 se škola stěhovala do různých budov ve městě, až ve školním roce 1953/54 získala stabilně budovu v Husově ulici sousedící s Kostelem apoštola Pavla, ve které se nachází dosud.

                            

Za sedm desetiletí existence školy se zde vyučovalo celkem devět studijních oborů. Nejvíce žákyň a dnes i žáků vychovala v oboru, který během vývoje také měnil svůj název. Zdravotní sestry se později staly všeobecnými, poté je vystřídal název zdravotnický asistent a dnes  je to, snad definitivní, praktická sestra. Prestižním oborem byla i dětská sestra, ten se zde vyučoval až do roku 2002. Z dalších můžeme ještě jmenovat sestru pro psychiatrii, zdravotního laboranta, zubního laboranta, zubní instrumentářku, zdravotnické lyceum a ošetřovatele. 

Od roku 1996 zahájila svoji činnost i vyšší zdravotnická škola. Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) a Diplomovaná porodní asistentka získali vzdělání, které vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie. Od roku 2011 bylo vzdělávání na vyšší škole na několik let přerušeno, a k znovuobnovení obou oborů došlo v roce 2018. V současné době také usilujeme o akreditaci oboru Diplomovaná dětská sestra, který by se tak stal jediným v našem kraji.

Také ošetřovatelství prošlo za uplynulá léta zásadními změnami. Jak se postupně vyvíjela zdravotnická technika a nové léčebné postupy, bylo nutné přizpůsobit metody a obsah výuky v oblasti ošetřovatelské péče. Současný školní vzdělávací program je nastaven tak, aby absolventi studia zvládli plnit kompetence v oblasti péče o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné. 

Dynamický rozvoj zaznamenala škola na konci tisíciletí. Byly provedeny rozsáhlé úpravy školního interiéru, vybudovány nové kmenové a odborné učebny a nakoupeno moderní vybavení. V modernizačním trendu škola pokračuje i nadále.

Od 1. 7. 2014 byla škola z důvodu demografického vývoje sloučena s dalšími dvěma subjekty, a to s obchodní akademií a střední školou obchodu a služeb. Byť ve velkém komplexu, stále si zdravotnická škola zachovává kromě vlastní budovy i svébytnost.

K tradici školy patří také spolupráce s různými institucemi, kde mohou naši žáci uplatnit své odborné znalosti a dovednosti. Je to např. spolupráce s Magistrátem města Jihlavy při vítání občánků, se Státním zdravotním ústavem při akcích zaměřených na prevenci nádorových nemocí, prevenci proti AIDS či drogám a s Krajským úřadem při školení žáků základních škol v poskytování první pomoci.

Důležitou součástí vzdělávání je také projektová činnost. Erasmus+ umožňuje našim žákyním a žákům nahlédnout do života i pracovního prostředí našich geografických sousedů. Od roku 1992 spolupracujeme s partnerskou školou a nemocnicí v německém Mutlangenu. Díky Českoněmeckémufondu budoucnosti přináší výměnné pobyty žákům i pedagogům mnoho nových poznatků z nemocničního prostředí i transkulturní přesah. 

Velkou chloubou naší školy je každoroční pořádání celorepublikové Soutěže první pomoci s mezinárodní účastí. Letos se družstva z téměř třiceti SZŠ sjela na 25. ročník. Akce probíhá na táboře Zálesí v Mladém Bříšti u Humpolce, kde krásné přírodní prostředí dává možnost k vytvoření mnoha modelových situací. Cílem soutěže není jen porovnání úrovně vědomostí a dovedností mezi jednotlivými školami, ale i navázání neformálních kontaktů a rozvoj komunikativních dovedností v cizím jazyce. Mezi soutěžícími jsou každoročně družstva z Německa, Rakouska a Slovenska.

Výchova a vzdělání sester by nebyla možná bez těsné spolupráce se zdravotnickými zařízeními. K našim hlavním partnerům patří Nemocnice Jihlava, Psychiatrická nemocnice, ale i řada dalších sociálních zařízení a mnoho praktických lékařů. Vstřícnost a trpělivost jejich personálu se v mnohém podepisuje na úspěších studentů. Za to jim patří velký dík. 

Jihlavská „zdrávka“ si prošla sedmdesátiletou historii, zažila mnoho změn a vychovala generace zdravotnického personálu, a my věříme, že ji mnoho dobrého ještě čeká. Tímto bych jí chtěla popřát, aby studentky a studenti byli stále zapálení do studia a pedagogové vycházeli vstříc svou trpělivostí.

Vy, kdo máte zájem, přijďte v pátek 22. 11. 2019 zavzpomínat, podívat se na rodinné školní prostředí, na ukázku různých aktivit a seznámit se s našimi žáky i pedagogy. Dveře školy budou od 14 hodin pro všechny otevřené!


 

Mgr. Jana Marešová a kolektiv
 
  • tisk
  • předplatit si