COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Kulatý stůl k otázkám dekubitů – termín 18. 11. 2021

Datum: 14. 12. 2021
Kulatý stůl k otázkám dekubitů – termín 18. 11. 2021

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhlo již tradiční 9. setkání s názvem „Kulatý stůl
k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice
“.

Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR, PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, úsek regulace nelékařských povolání NCO NZO, Mgr. Nina Müllerová, manažerka kvality FN Plzeň a zástupce České asociace sester, prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Ústav zdravotnických věd, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU Brno a vedoucí oddělení hodnocení kvality ÚZIS připravily tiskovou zprávu, která slouží nejen jako přehled aktivit realizovaných v dané oblasti, ale též jako inspirace pro všechny, kdo se dané problematice věnují. Přehled dosavadních aktivit je rovněž výzvou k odborné i laické veřejnosti pro připomenutí Světového dne STOP dekubitům, který je každoročně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu a připadá v letošním roce na 18. listopadu.

K  pravidelné odborné diskusi se schází již od roku 2014 nejen odborníci na prevenci a léčbu dekubitů (Česká společnost pro léčbu ran, Česká asociace sester, Česká neonatologická společnost), ale také zástupci pacientů (Česká asociace paraplegiků – CZEPA, Zahojíme.cz), zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, vzdělavatelů (LF MU Brno, NCO NZO Brno, FZS ZČÚ Plzeň), představitelé podniků, odborníci na sběr a statistické zpracování dat (Ústav zdravotnických informací a statistiky – ÚZIS ČR) a také zástupci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Akci v letošním roce mediálně podpořil odborný časopis Florence.

Mgr. Alice Strnadová, MBA přivítala přítomné a poděkovala všem nejen za účast v této nelehké době, ale za dlouhodobé plnění úkolů, které jsme si v rámci naší strategie v prevenci, sledování a léčbě dekubitů v České republice stanovili. Zároveň uvedla: „Velice mne těší, že mohu na dnešním setkání předat pamětní diplomy třem ženám, které se velmi intenzivně v dané oblasti angažují, a to PhDr. Mgr. Michaele Hofštetrové Knotkové, Mgr. Nině Müllerové a prof. PhDr. Andree Pokorné, Ph.D., kterým ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ve spolupráci s odborem ONP MZ udělil ocenění za mimořádný přínos v oboru ošetřovatelství a řešení problematiky nehojících se ran a dekubitů.“Po předání diplomů následovalo společné foto – pozdrav účastníků za ČR ke zveřejnění na webu EPUAP jako projev zapojení do kampaně STOP dekubitům.

Dále se Mgr. Alice Strnadová, MBA ujala zhodnocení aktivního postoje MZ ČR k výzvě EPUAP a připomněla řadu akcí z minulých let, klíčové úkoly a cíle, které jsme si vytkly, které se podařilo také díky podpoře pana ministra splnit. Hovořila o národních ošetřovatelských postupech, kompetencích sester v oblasti preskripce zdravotnických prostředků, koncepci ošetřovatelství a akčních plánech, které pomohou plány zavést do praxe. Zmínila, že na všech tématech je znát jaký pokrok jsme od našeho prvního setkání učinili a navrhla, aby se 10. výročí Kulatého stolu k otázkám dekubitů, které nás čeká 16. listopadu 2022, konalo jako slavnostní akce mimo prostory ministerstva.

V roce 2020 a následně i pro rok 2021 byla plánovaná velmi významná akce, a to mezinárodní konference EPUAP, která měla probíhat v Praze. Pandemie COVID-19 změnila plány nejen zdravotnickým pracovníkům, ale změnila životy lidí na celém světě a tato situace stále trvá. Museli jsme se přizpůsobit. Mnoho plánovaných akcí a činnosti bylo nutné zrušit nebo realizovat virtuálně, což se ukázalo jako dobré řešení, ale nenahradí to osobní kontakt a předávání neformálních zkušeností. Konference EPUAP v kontaktní podobě je stále plánována v Praze v roce 2022. Přes veškerá restriktivní opatření jsme se nevzdali příležitosti uskutečnit alespoň část úkolů, které jsme si v minulém roce předsevzali. Touto cestou vás chceme informovat, co se nám podařilo a na čem ještě budeme společně pracovat.

Na začátku jsme si stanovili devět klíčových bodů, na které soustředíme pozornost a neustále se snažíme v danou oblast změnit a především zlepšit.

 • Zaměření na prevenci
 • Vzdělávání
 • Vybavení pracovišť zdravotnickými pomůckami, informačním systémem
 • Odpovídající počet a skladba ošetřovatelského personálu
 • Úhrada účinných preventivních opatření
 • Hygiena
 • Podpora podniků
 • Evidence dekubitů
 • Mezinárodní spolupráce

Na jednání v roce 2019 jsme se rozhodli zaměřit pozornost na výskyt dekubitů u dětské populace a stanovili si cíl, jehož výsledky jsou dále uvedeny ve zprávě (https://www.dekubity.eu/akce-roku/souhrn-akci-roku-2021/).

Dále jsme se zaměřili na aplikaci doporučení pro prevenci a péči o dekubity u dětí a na používání vhodné škály pro hodnocení rizik a vytvořili národní ošetřovatelský postup prevence a léčby dekubitů pro dětskou populaci. Jak se tento cíl podařilo splnit je Přehled aktivit roku 2021:

 

Olomoucká konference – Hojení ran v kostce (https://www.fnol.cz/aktuality/hojeni-ran-v-kostce-2021-ucastnici-chvalili-organizaci-i-prispevky-on-line-prenos-se-osvedcil), patří mezi odborná setkání, které se v letošním roce uskutečnily prezenční a distanční formou. Více než sto zdravotníků z celé České republiky i ze Slovenska si v pátek 10. září nenechalo ujít konferenci Hojení ran v kostce 2021. K účastníkům, kteří cestu do Olomouce vážili osobně, se navíc přidalo dalších několik desítek diváků online. Velký zájem a úspěšný on-line přenos se podílejí na spokojenosti pořadatelů s průběhem šestého ročníku odborného setkání. Přednášky byly zaměřené na celé spektrum ran u dětí, jejich hodnocení a zkušenosti s jejich léčbou a nechyběla ani velmi živá diskuze. Ke kvalitě konference přispěla účast špičkových řečníků, multioborové zastoupení publika i používání hlasovacího zařízení k ověřování znalostí či názorů posluchačů. Mgr. Lenka Šeflová uvedla ve svém sdělení některé zajímavé výsledky a dodala, že: „Organizátoři konference se shodli, že budou v setkáních zaměřených na výskyt a hojení ran u dětí pokračovat i v roce 2022 s tématem chirurgické a traumatologické rány u dětí a novorozenců.“

Konference EPUAP byla v letech 2020 a 2021 realizována online (viz dále) a prezenční forma konference, jejíž předsedkyní je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., je přesunuta na příští rok a všichni již registrovaní účastníci budou mít registraci převedenou. Zájem o informace zejména v oblasti související s používáním zdravotnických prostředků byl veliký a v souvislosti s pandemií COVID-19 vznikaly nové problémy. Proto výbor EPUAP zhodnotil situaci ohledně organizace konference v Praze a navrhl všem zájemcům o informace v oblasti dekubitů variantu virtuální konference, která se uskutečnila 18. - 19. října 2021, viz program https://epuap2021.org/epuap-2021-programme/, který obsahoval 71 přednášek, z toho bylo 10 přednášek z ČR a posterovou sekci. Máte možnost přečíst si abstrakta přednášek na portálu Dekubity.eu nebo přímo na webových stránkách EPUAP: www.epuap.com.
Nový program konference 2022 se připravuje a abstrakta je možné zasílat do dubna 2022.

Analýza nákladovosti léčby dekubitů – determinanty péče (CAPUT). Podstatou řešení projektu je příprava a ověření metodiky pro sledování nákladovosti dekubitů u hospitalizovaných pacientů. Projekt je aktuálně ve 2. roce řešení. Analyzována byla data o prevalenci dekubitů za desetileté období. Připravován je speciální dataset umožňující posouzení nákladovosti péče o dekubity (léčebné i ošetřovatelské intervence). Východiskem pro analýzu dat jsou stávající zdravotnické registry, nemocniční informační systém
a identifikace benefitů a limitů údajů získaných z hospitalizačních záznamů. Hlavním aplikovaným výstupem projektu bude detailní metodika (ekonomický model) pro komplexní sledování nákladovosti dekubitů u hospitalizovaných pacientů využitelný v klinické praxi pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb. Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. prezentovala přítomným dosavadní výstupy s tím, že odborná veřejnost s nimi bude podrobně seznámena v rámci publikace odeslané do recenzního řízení v odborném vědeckém periodiku. Zdůraznila také, že dekubity jsou nejen nejčastěji hlášenou nežádoucí událostí, ale jsou velký problém ekonomický, a proto je třeba komunikovat s plátci zdravotní péče o možnostech úhrady preventivních opatření.

Průzkum o využívání národních ošetřovatelských postupů – v září 2021 proběhl průzkum mezi náměstkyněmi ošetřovatelské péče/hlavními sestrami poskytovatelů zdravotních služeb na téma „Využití národních ošetřovatelských postupů“. Bylo rozdáno 72 dotazníků a vráceno bylo 52 dotazníků, tj. návratnost 72,2%. Na otázku, zda mají vedoucí pracovnici povědomí, že jsou vydány NOP, kladně odpovědělo 68 % dotazovaných. Většina dotázaných odpověděla, že informace o NOP získala ze stránek Ministerstva zdravotnictví a že pravidelně sleduje vydávané věstníky. Vydání NOP považuje
69 % dotázaných za přínosné a 52 % dotázaných odpovědělo, že je využije k aktualizaci stávajících SOP. Na otázku, zda plní poskytovatelé zdravotních služeb kritérium, že uvede své místní postupy do souladu s vydanými NOP nejpozději do 1 roku od jejich vydání, odpovědělo 67 % ano. Pandemie Covid-19 zásadně ovlivnila provoz poskytovatelů zdravotních služeb, bylo ministerstvem rozhodnuto prodloužení termínu aplikace NOP do praxe do konce roku 2022. Výsledky průzkumu prezentovala PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková a navázala informací, které postupy se týkají projednávaného téma.

Národní ošetřovatelský postup pro novorozence - Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve Věstníku č. 14/2020, a ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, profesních a odborných společností národní ošetřovatelský postup „PÉČE O KŮŽI A PUPEČNÍ PAHÝL NOVOROZENCE“ jako soubor doporučení a návod pro tvorbu místních ošetřovatelských postupů v zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb.

V souvislosti s pandemií COVID-19 byla akcentována potřeba užívání osobních ochranných prostředků (OOP) a s tím souvisejícím zvýšeným rizikem poškození zdraví. Pro možnost rychlé pomoci v klinické praxi byly přeloženy zahraniční materiály dostupné na webu ministerstva zdravotnictví, portálu Dekubity.eu a Zahojime.cz. V návaznosti na přeložené materiály vznikl Národní ošetřovatelský postup pro dospělé - "PREVENCE PORANĚNÍ KŮŽE ZPŮSOBENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTŘEDKY (OOP)“.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo postup ve Věstníku č. 8/2021 ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Masarykovou univerzitou – Lékařskou fakultou, Českou společností pro léčbu rány, Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, Fakultní nemocnicí Ostrava, Nemocnicí České Budějovice, a.s., Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, Českou asociací sester, Komorou záchranářů, Českou komorou porodních asistentek, Českou společností urgentní medicíny a medicíny katastrof, Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester. Cílem výzkumu bude identifikovat dopady využívání OOP na zdraví pracovníků jejich uživatelů (lékařů i nelékařského zdravotnického personálu) při poskytování zdravotních služeb a následně připravit metodické pokyny pro odpovídající využití OOP a prevenci negativních dopadů. Odkaz na vyplnění dotazníkového formuláře je zde a informace jsou rovněž na webu MZČR a Dekubity.eu.

Klinické doporučené postupy
Operační program Zaměstnanost, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221
Prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
Hlavní řešitel projektu: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)
Partneři: Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR), Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

V rámci Národního projektu Klinické doporučené postupy vznikají Klinické doporučené postupy (KDP) dle přesně stanovené mezinárodně uznávané metodologie. Více na https://kdp.uzis.cz/. Součástí projektových aktivit v roce 2021 bylo i schválení národního KDP – Prevence a léčba dekubitů, včetně souhrnu doporučení a doporučení pro pacienty., Adoptovaný doporučený postup European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019). Garantem tohoto KDP je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. a metodiky jsou Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D. a PhDr. Petra Búřilová, BBA. Dále se na přípravě KDP podílí pracovní tým odborníků z praxe: PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, MUDr. Alice Hokynková, Ph.D., Mgr. Nina Müllerová, Mgr. Alice Strnadová, MBA, MUDr. Jan Stryja, Ph.D., MUDr. Lia Vašíčková, MUDr. Petr Šín, Ph.D., MBA, Mgr. Eva Staňková, Mgr. Bc. Daniela Antony a Mgr. Lenka Stehlíková.

Portál Dekubity.eu (https://www.dekubity.eu/). V roce 2020 jsme spustili novou podobu webových stránek ve zcela nové grafické podobě. Celý minulý rok jsme věnovali aktualizaci obsahu portálu a uvádění aktuálních zpráv v sekci Novinky a podpoře zdravotnických pracovníků v pandemické době doporučeními pro klinickou praxi, např. Prevence a léčba poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami – verze 2020.
Portál nabízí novou publikaci – český překlad Quick reference guide. Tato Příručka přináší nejnovější souhrn doporučení a výběr z výsledků výzkumu týkajících se prevence a léčby dekubitů. Podrobnější verze této příručky, Doporučení pro klinickou praxi (Clinical Practice Guideline), poskytuje detailní analýzu a diskusi k dostupným studiím, kritické zhodnocení předpokladů a znalostí této oblasti a popis toho, jak směrnice vznikala. Tato Příručka je určena zdravotnickým pracovníkům, kteří hledají rychle dostupné informace o péči o pacienty v klinickém prostředí. Uživatelé by se však neměli spoléhat pouze na informace uvedené v této Příručce. V tomto roce byl uveřejněn KDP – Prevence a léčba dekubitů, adoptovaný doporučený postup. S potěšením lze konstatovat, že počet uživatelů portálu se výrazně zvýšil a za letošních 10 měsíců sledovalo informace na portálu přes 18 000 uživatelů převážně z České a Slovenské republiky, což je dvojnásobek minulých let. K informacím uživatelé portálu přistupovali z mobilních telefonů a stolních počítačů. Nejvíce zobrazovaných stránek v počtu 25 571 jsou informace pro veřejnost, zejména problematika charakteristiky dekubitů, polohování a ošetřování. Zdravotničtí pracovníci zobrazovali především doporučené klinické postupy a možnosti vzdělávání.

Výskyt poškození kůže u novorozenců - z iniciativy Kulatého stolu i doporučení EPUAP vznikl podnět na zavedení sledování výskytů poškození kůže u novorozenců. Dosud nebyla zavedena jednotná metodika pro klasifikaci a evidenci poškození kůže, potažmo dekubitů. První terénní šetření provedla Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D. z NCO NZO Brno v perinatologických centrech ČR v roce 2020, kdy chtěla pouze zjistit výskyt poranění kůže novorozenců pro další práci sester zabývajících se léčbou ran u novorozenců. V této zprávě nabízíme celkové výsledky.

 • Průzkum se zúčastnilo 12 perinatologických center, dále novorozenecká oddělení Thomayerovy nemocnice Praha a novorozenecká JIP (odd. 56), Pediatrické kliniky FN Brno, které není součástí perinatologického centra FN Brno.

 • Výskyt poškození kůže byl ve zmíněných zdravotnických zařízeních sledován
  na třech typech oddělení, a to na jednotkách intenzivní péče (JIP), odděleních intermediární péče (IMP) a na standardních novorozeneckých odděleních. Celkový počet sledovaných dětí byl 36 918. Celkem bylo zaznamenáno 537 (1,5 %) poškození kůže, z toho 369 na JIP, 115 na IMP a 53 na standardních odděleních.

 • Nejčastějšími typy poškození kůže byly extravazace/infiltrace - 154 (28,7 %)
  z celkového počtu sledovaných ran, erose, poté opruzeniny a chirurgické rány. Dekubity byly na pátém místě - 50 (9,3 %) z celkového počtu sledovaných ran. Nejvíce dekubitů celkem 34 bylo v oblasti úst a nosu po neinvazivní plicní ventilaci.

 • Celou zprávu s výsledky naleznete na https://www.dekubity.eu/akce-roku/souhrn-akci-roku-2021/.

Přítomní účastníci se shodli, že je třeba v průzkumu pokračovat. Bc. Michaela Kolářová, MBA uvedla, že skupina perinatologických sester doporučuje zpřesnit metodiku zapojit i sestry z intermediálních center a další průzkum uskutečnit v roce 2022.

Využívání pronační polohy u pacientů v kritickém stavu se syndromem akutní dechové tísně (ARDS) na JIP byla změna, která znamenala pro mnohé zdravotnické pracovníky rychlé přizpůsobení se a nacvičení této polohy včetně správného používání pomůcek. Počty pacientů, které bylo nutné do této polohy umístit, se oproti dřívějším dobám výrazně zvýšil a původní doporučovaná doba pro polohování se značně prodloužila, protože při zkrácení této doby se ventilační parametry rychle zhoršovaly. Doba strávená v této poloze mnohým pacientům může zachránit život, ale také s sebou nese značné riziko proleženin v obličeji i na jiných neobvyklých místech těla. Velkým přínosem bylo vydání doporučení autorů A. Fourie a D. Beeckmana „Ochrana pokožky pacientů při ventilaci v pronační poloze: pokyny PRONEtect pro klinickou praxi“ v červnovém čísle odborného časopisu Journal of Wound Management, které bylo obratem přeloženo do českého jazyka. Oceněno bylo i video zpracované odborníky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Oba dokumenty jsou dostupné všem https://www.dekubity.eu/ochrana-pokozky-pacientu-pri-ventilaci-v-pronacni-poloze-pokyny-pronetect-pro-klinickou-praxi/. Prezentace z praxe Bc. Vandy Tomáškové a Mgr. Markéty Koutné, Ph.D. jasně ukázaly, jaké zatížení pro zdravotnický personál i pro pacienta tato poloha přináší. Je nutné využívat nejen správné pomůcky, ale také dodržovat přesně výše uvedený doporučený postup. Zdravotnický personál musí mít dobře nacvičené jednotlivé úkony a provádět je rychle. Dále je nezbytná multioborová spolupráce a průběžný trénink, zejména nově nastupujících zaměstnanců na JIP. Co je alarmující, je zvyšující se počet obézních a velmi obézních pacientů, pro které klasické pomůcky a ani standardní počet zdravotnického personálu nestačí.

Zástupci průmyslu prostřednictvím asociace CzechMed v letošním roce přicházejí opět s  nabídkou spolupráce, a to projektem s pracovním názvem „Dekubity Free Hospital“. Jedná se o projekt, který si klade za cíl propojit odborníky, plátce, poskytovatele zdravotní péče i dodavatele do funkčního systému, jehož výsledkem bude snížení výskytu dekubitů na pracovištích a zefektivnění celkové péče s využitím nejnovějších klinických poznatků a moderních ošetřovatelských postupů. To vše ve spolupráci s předními odborníky a s využitím již funkčních nebo právě připravovaných metodických postupů a dalších projektů, viz např. Národní portál pro Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU), Dekubity.eu atd. Hlavním cílem projektu je v úzké spolupráci s odbornými společnostmi rychle a efektivně zavést do klinické praxe doporučení z Národních ošetřovatelských postupů, a především Klinického doporučeného postupu pro prevenci a léčbu dekubitů.
Projekt je postaven na podpoře vzdělávání a sdílení praktických zkušeností prostřednictvím týmu předních odborníků. Pro realizaci dalších kroků a spuštění celého projektu však bude klíčová podpora a záštita odborných společností, především ČSLR.

Elektronické vzdělávání Mgr. J. Mikula informoval o portálu SestraMT. V roce 2019 bylo spuštěno 1. video zpravodajství určené výhradně sestrám. SestraMT přináší novinky pro sestry ze světa ošetřovatelství a medicíny moderní formou videozpravodajství a rozhovorů. Zprávy jsou kdykoli a kdekoli k dispozici v mobilu. Sestra MT jsou krátké a přehledné zprávy a rozhovory s možností prokliku na podrobnější informace v textové podobě. Vše je zdarma. Za obsah odpovídá zkušená redakce novinářů z Medical Tribune a je pod záštitou ČAS. Bylo dosud odvysíláno přes 150 zpráv a rozhovorů. Ke dni pořádání „Kulatého stolu“ má portál 9000 shlédnutí. Svou významnou roli sehrálo zpravodajství SestraMT v počátcích covidové krize, kdy byli přenášeny sestrám ověřené a rychlé informace. Portálu SestraMT byl vyhodnocen jako 4. nejužitečnější zdroj informací hned po státních portálech. https://www.osetrovatelstvi.info/osm-uzitecnych-odkazu-pro-zdravotnicvi-a-socialni-sluzby-v-dobe-koronaviru/. Recenze aplikace: https://www.osetrovatelstvi.info/uz-jste-vyzkouseli-novou-appku-pro-sestry/.

Pacientské organizace – při řešení problematiky onkologické léčby je zřejmé, že i hojení ran je problém, který řeší pacienti nebo jejich blízcí. O projektu a jeho významu hovořila ředitelka Diaolog Jessenius Bc. Michaela Tůmová: „Projekt oslovuje pacienty s nehojící se ránou. Portál Zahojíme.cz přináší pacientům dostatek informací, pomáháme s dosažitelností péče, propojujeme odborníky, pacienty a pečující. V rámci spolupráce s Českou společností pro hojení ran a Českou onkologickou společností vytváříme řadu edukačních materiálů.“ V letošním roce se organizace účastnila i pacientské sekce virtuální konference EPUAP nebo sympozia ke dni STOP dekubitům ve FN Plzeň. Iniciativy, kterou vyvíjí ministerstvo prostřednictvím Kulatého stolu, si velice váží. Bc. Michaela Tůmová a PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková se dohodly na vzájemné spolupráci obou portálů.

Lze konstatovat, že Ministerstvo zdravotnictví se vzdělavateli a poskytovateli zdravotních služeb zcela naplňují svými každoročními aktivitami výzvu „Jak se můžete zapojit“ prostřednictvím certifikovaných kurzů pro zdravotnické pracovníky, zvyšováním povědomí o dekubitech na portále Dekubity.eu, zvyšováním informovanosti veřejných činitelů prostřednictvím tiskové zprávy. V letošním roce poprvé přidává informaci na stránky EPUAP https://www.epuap.org/stop-pressure-ulcers/.

 

 
 • tisk
 • předplatit si