COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Nemá cenu obávat se aktuální situace, je třeba být připraven, říká hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová

Datum: 13. 2. 2020
Nemá cenu obávat se aktuální situace, je třeba být připraven, říká hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová

Na otázky ohledně současné situace kolem koronaviru v ČR redakci časopisu Florence odpovídala hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Jak byste jako odborník na základě dostupných informací zhodnotila současnou situaci?

Česká republika má pro tyto případy stanoveny přesné postupy. Nemá tedy cenu se aktuální situace obávat, je třeba být připraven. A to ČR je. Primárně se soustředíme na edukaci občanů, aby přesně věděli, co dělat a na koho se obrátit v případě, že se u nich objeví symptomy nemoci nebo byli přítomni v oblasti nákazy.

Co říkáte na způsob, jakým o koronaviru informují naše média?

Z mého pohledu jsou reakce médií poněkud zveličené a informace často vytržené z kontextu. V tuto chvíli není namístě vyvolávat mezi lidmi paniku.

Na co by u nás měli být připraveni zdravotníci? Jak by se měl zachovat praktik, pokud by při vyšetření v ordinaci pojal podezření na nákazu koronavirem?

Praktický lékař musí neprodleně informovat místně příslušnou hygienickou stanici.

Existují nějaké specifické příznaky, které usnadní diagnostiku nákazy koronavirem?

Každý případ podezření na infekci virem 2019-nCoV musí splňovat určitá epidemiologická kritéria – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, vykazuje charakteristické symptomy onemocnění. Dále je nutné, aby byl v případě podezření na nákazu proveden odběr potřebných vzorků biologického materiálu od každé osoby splňující daná kritéria a aby byly odebrané vzorky zaslány do Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu. Jedině tak lze bezpečně prokázat nákazu novým koronavirem.

Jak mohou lidé minimalizovat riziko nákazy a jak se mají chovat, aby to odpovídalo situaci?

Postupuje se stejně jako o v období sezonně zvýšené nemocnosti respiračními onemocněními a chřipkou: vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní, dodržovat základní hygienická pravidla, používat přípravky k dezinfekci rukou, pokud jsme byli v kontaktu s lidmi s příznaky respiračního onemocnění, nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací lidí; jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli pečlivě dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoli rukou – kapénky se pak mohou přenést dál. Zdravotníci by měli pečlivě dodržovat zásady správného používání osobních ochranných prostředků při kontaktu s pacienty.

Můžete shrnout přijatá opatření?

Shrnutí přijatých opatření je následující: informační kampaňna Letišti Václava Havla a na ostatních mezinárodních letištích v ČR formou informačních cedulí a letáků,posádky všech letadel přistávajících na mezinárodních letištích v ČR informují pasažéry o tom, co dělat, pokud se u někoho přilétajícího z oblasti nákazy objeví teplota, kašel či dušnost. Dále probíhá cílený screening, posádky všech letadel přistávajících v Praze a zaměstnanci letiště upozorňují cestující s příznaky, jako je kašel, teplota či dušnost, aby vyhledali lékařskou pomoc přímo na letišti. Další cílený screening probíhá na pasových kontrolách. Jsou zřízeny dva speciální vstupy (gate) pro lety z Číny a probíhá jejich častá dezinfekce. Častěji se dezinfikují též brány a přepážky a došlo k navýšení počtu stojanů s dezinfekcí na letišti.

Funguje pohotovostní režim Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu a krajských hygienických stanic a dále probíhá úzká komunikaceministerstva zdravotnictví s ECDC, WHO a EU. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje vedoucí pracovníky protiepidemických odborů, praktického lékařství, zástupce odborných lékařských společností a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace. Informace pro občany a zdravotníky jsou umístěny na webu ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu, kde jsou i denně aktualizované informace o výsledcích testování na nákazu. Byla zřízena infolinka SZÚ 724 810 106, jež je v provozu každý den v rozmezí 9–21 hodin.

Přijatá opatření chronologicky:

V pondělí 27. ledna 2020 bylo ministerstvem zdravotnictví nařízeno ochranné opatření, které se vztahuje na pracovníky Letiště Václava Havla Praha. Ochranné opatření je k dispozici zde.

V pátek 31. ledna 2020 vydalo ministerstvo zdravotnictví ochranné opatření, kterým nařídilo dalším čtyřem letištím v ČR poskytovat cestujícím v souvislosti s hrozící nákazou koronavirem relevantní informace, které vydal Státní zdravotní ústav. Ochranné opatření je k dispozici zde.

V pondělí 3. února 2020 podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice. Ochranné opatření je k dispozici zde.

V pátek 7. února 2020vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze v zájmu předběžné opatrnosti plošné nařízení k plnění mimořádných opatření při nebezpečí vzniku epidemie celkem 31 vysokým školám poskytujícím výuku a ubytování čínským studentům. Ochranné opatření je k dispozici zde.

Kde je možné najít nejvalidnější informace k situaci?

Podrobné informace, které jsou průběžně aktualizovány, lze nalézt přímo na webových stránkách ministerstva zdravotnictví, dále na webových stránkách Světové zdravotnické organizaceStátního zdravotního ústavstálé lékařské služby Letiště Václava Havla Praha. Zde najdou informace a aktuální data občané i zdravotníci. Dále je pro občany k dispozici infolinka SZÚ 724 810 106 (každý den 9–21 hodin).

Šárka Spáčilová 
redakce Florence 

Jak se aktivně chránit?

Personál pohotovostních služeb by měl používat osobní ochranné pracovní prostředky (ideálně filtrační masku/respirátor typu 3M, stupeň ochrany FFP3). Pro ošetřující personál se OOPP navíc skládají z voděodolného overalu Tyvek, ochranných brýlí nebo štítu a rukavic.

K dezinfekci rukou je doporučeno používat prostředky s plně virucidní účinností, například Skinman Soft Protect. K dezinfekci prostor, předmětů a ploch například Persteril 15 v 1,5% koncentraci nebo Persteril 5 v 5% koncentraci.

Co s pacientem, který vykazuje s příznaky nemoci

Pacientovi, který uvádí pobyt v Číně nebo na mezinárodním letišti v Asii podle aktuální epidemiologické informace poskytované Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí v posledních 14 dnech či kontakt s onemocněním u osoby z této oblasti a má klinické příznaky onemocnění, je nezbytné ihned nasadit ústenku, optimálně FFP3 bez výdechového ventilu, a izolovat ho nejlépe v samostatné místnosti.

Hygienická stanice hlavního města Prahy a krajské hygienické stanice mají pro tento případ tým v nepřetržité pohotovosti a nařizují protiepidemická opatření osobám v kontaktu, eventuálně koordinují případný transport pacienta, u něhož byla potvrzena infekce 2019-nCoV. NRL má v současné době k dispozici vyšetřovací sety k detekci 2019-nCoV, konfirmace probíhá v zahraničí.

Co je to koronavirus a jak se projevuje

Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u lidí i zvířat, a to s různým stupněm závažnosti.

K přenosu koronaviru dochází při úzkém kontaktu z člověka na člověka. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznici horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 14 dnů.  

Obecné zásady ochrany jsou stejné jako v chřipkovém období, tedy vyhýbat se zjevně nemocným, dodržovat základní hygienická pravidla, pokud trpíte respiračním onemocněním, pak dodržovat pravidla respirační hygieny, nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí, nepřecházet respirační infekce a zajistit si dostatečný přísun vitaminu C.

Klinickými příznaky onemocnění jsou horečka nad 38 °C, kašel a poslechový nebo RTG nález oboustranného postižení plicního parenchymu nebo ARDS. U postižených nebývají patrné příznaky infekce horních cest dýchacích.

 
  • tisk
  • předplatit si