COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Recenze knihy „Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii“

Datum: 3. 11. 2020
 Recenze knihy „Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii“

Kniha vznikla na bázi projektu s názvem „Intervenční postupy v preventivní kardiologii“. Projekt byl přijat v květnu 2015 a trval tři roky, ukončen byl v prosinci 2018. K napsání vyzvaly editorky dalších pět spolupracovnic ze Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Valérie Tóthová, Ivana Chloubová, Radka Prokešová (eds): Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii

Praha Grada Publishing 2019, 157 stran. Vydání první, formát 245 x 170 mm, tuhá vazba, dvoubarevně.
ISBN 978-80-271-2412-1 (ePub), ISBN 978-80-271-2386-5 (pdf), ISBN 978-80-271-2197-7 (print)
Cena 284 Kč.
 
Obsah knihy je složen z 11 samostatných kapitol. Ty jsou uvedeny v tomto pořadí (s udáním stránkového rozsahu):
1. Metodologie, výběrové soubory, jejich reprezentativnost, charakteristika, zpracování dat a intervenční studie (8 s.)
2. Význam ošetřovatelství v podpoře zdraví a preventivních činnostech (10 s.)
3. Prevence kardiovaskulárních chorob (11 s.)
4. Pohybová aktivita jako jeden z nefarmakologických postupů v léčbě kardiovaskulárních chorob (14 s.)
5. Odvykání kouření v prevenci a léčbě kardiovaskulárních chorob (16 s.)
6. Úloha výživy v prevenci a léčbě kardiovaskulárních chorob (20 s.)
7. Stres jako ovlivnitelný rizikový faktor v kardioprevenci (12 s.)
8. Zdravotní poradenství v preventivní kardiologii (11 s.)
9. Intervence řízené sestrou v preventivní kardiologii – možnosti uplatnění sestry v individuální či skupinové intervenci (16 s.)
10. Vybrané socioekonomické aspekty v kontextu preventivních intervencí a léčby kardiovaskulárních onemocnění (19 s.) 
11. Strategie využití intervenčních postupů vedených sestrou v preventivní kardiologii (7 s.).
Po krátkém závěru (1 s.) následují český a anglický souhrn (aa 1 s.), které textovou část knihy ukončují.
 
Text je doplněn 26 přehlednými tabulkami a ilustrován 16 černobílými obrázky (grafy). Literatura je uváděna za každou kapitolou. Bohužel, kniha nemá rejstřík.
 
Téma knihy je velmi závažné, týká se problematiky kardiovaskulárních onemocnění. Ta jsou v České republice nejen nejčastějším důvodem k hospitalizaci, ale i nejčastější příčinou smrti (52 %) našich občanů. Tím více vystupuje do popředí prevence těchto onemocnění: ischemické choroby srdeční, ischemické choroby tepen dolních končetin a mozkových cév.
 
V posledním desetiletí se klade velký důraz na prevenci všech forem kardiovaskulárních onemocnění. Ta ovšem nemůže být jen úkolem lékařů. Už je zřejmé, že farmakologická léčba k dosažení terapeutických cílů nepostačuje. Aby byla preventivní opatření účinná, musí se na ní podílet všichni zdravotníci. Dominantní – klíčové  –  je ovlivnění tzv. rizikových faktorů, především životosprávy rizikových občanů. Zahraniční studie prokázaly, že intervence na úpravu nebo/a ovlivnění životosprávy, které řídí zdravotní sestra s multidisciplinárním týmem, jsou velice efektivní.
 
Hlavním přínosem této publikace je, že shrnuje informace o možnostech uplatnění zdravotních sester i dalších pracovníků ve zdravotnictví v kardioprevenci. Tyto intervence by se měly stát standardní a trvalou součástí léčby nemocných se všemi formami kardiovaskulárních onemocnění. K tomu nás instruuje tato kniha, která není pouhým shrnutím zahraničních literárních informací, ale je podložena vlastními zkušenostmi. O to je cennější.
 

Komu knihu doporučit?

 
Kniha je určena především pro zdravotní sestry pracující na všech kardiologických pracovištích, zvláště pak v poradnách preventivní kardiologie. Ale seznámit by se s ní měly i zdravotní sestry angiologických a neurologických ambulancí, protože to jsou pracoviště, kde by ať nemocný nebo klient, měl dostat příslušné informace (nejen předpis na některý lék). A třeba by do ní mohli nahlédnout i lékaři, aby se seznámili s jedním s významných preventivních programů – a svým zdravotním sestrám pomohli jej realizovat.
Všem, zdravotním sestrám, které si vezmou tento program za svůj, bude patřit poděkování jejich nemocných.
 
PhDr. Zuzana Karnetová (DIS)
staniční sestra oddělení intermediární péče
III. interní klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN
 
 
 
 
 
 
  • tisk
  • předplatit si