COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Řím 2018: Vítězný přístup k managementu dekubitů

Datum: 13. 11. 2018
Řím 2018: Vítězný přístup k managementu dekubitů

Ve dnech 12.–14. září proběhla v Římě již 20. výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel – EPUAP). Mezi hlavní témata patřila inovace v prevenci a léčbě dekubitů, multidisciplinární přístup, management dekubitů v neonatologii a pediatrii nebo role nutrice v prevenci a léčbě dekubitů. 

Na pořádání konference se podílela také největší dětská nemocnice v Evropě – Bambino Gesù Hospital v Římě, Mezinárodní společnost pro péči o rány u dětí (International Society of Pediatric Wound Care – ISPeW), Italská asociace pro léčbu ran (Associazione Italiana Ulcere Cutanee Onlus – AIUC), Italská asociace sester pro studium kožních lézí (Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee – AISLeC) a v neposlední řadě Světová unie společností pro léčbu ran (World Union of Wound Healing Societies – WUWHS). 

Mezi hlavní témata zařadili organizátoři například oblasti inovace v prevenci a léčbě dekubitů, multidisciplinární přístup v prevenci a léčbě dekubitů, management dekubitů v neonatologii a pediatrii a roli nutrice v prevenci a léčbě dekubitů. Tradičně nebyla opomenuta oblast dermatitidy související s inkontinencí (IAD). Poměrně více prostoru bylo věnováno technologickým řešením v souvislosti s prevencí a léčbou dekubitů se zaměřením na biomechaniku a etiologii dekubitů a e-health včetně tele- medicíny pro dálkové konzultace managementu dekubitů. Z technických léčebných modalit také bylo věnováno několik sekcí a jeden workshop léčbě negativním tlakem (NPWT) a svůj prostor si našla i problematika dermatologie, plastiky a rekonstrukční chirurgie u dekubitů. Velmi pozitivní bylo, že část konference byla věnována zapojení veřejnosti a pacientů do prevence a léčby dekubitů. 

Řím je největší a zároveň hlavní italské město patřící mezi deset nejnavštěvovanějších měst světa. Střed města spolu s Vatikánem je na seznamu Světového dědictví UNESCO. Organizátoři zvolili pro konání konference nádherné prostory historické univerzitní budovy (Angelicum Congress Centre – viz https://angelicum.it/ congress-center/). Na místo se sjelo více než 600 účastníků z 36 zemí celého světa, bylo přihlášeno 63 řečníků, 91 posterů a publikováno 154 abstrakt. Nechyběli odborníci z Velké Britá- nie, Irska, USA, Austrálie, Holandska, Belgie, Španělska, Portugalska, Švédska, Itálie a dalších zemí. Českou republiku aktivně zastupovala doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ústavu zdravotnických informací a statistiky v Praze. Prezentovala výsledky projektu zaměřeného na uni kovaný sběr dat o dekubitálních lézích a další informace o národní strategii prevence, léčby a monitorování dekubitů. Konferenci podpořilo více než 28 výrobců a distribu- torů zdravotnických prostředků, z nichž většina dlouhodobě spolupracuje s EPUAP a podporuje jeho aktivity. Konferenci zahájil profesor Guido Ciprandi, předseda vědeckého výboru konference, který přivítal všechny účastníky v překrásných prostorách Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského s příjemnou zahradou a sloupovými ochozy, které poskytly vhodné prostředí pro interaktivní setkání, workshopy a diskuse s experty, situované v samém srdci Říma. Úvod zpříjemnilo komorní trio se zpěvačkou a známými melodiemi Ennia Morriconeho či lmů Federica Felliniho. V rámci slavnostního zahájení dále prof. Jane Nixonová, současná prezidentka EPUAP, zdůraznila, že jde již o 20. výročí konferencí EPUAP, a to od založení organizace v roce 1997. První se konala v Oxfordu, následovala další města evropských zemí, např. Francie, Německa, Holandska, Finska, Rakouska, Švédska nebo Belgie. V roce 2019 se bude konference konat ve francouzském Lyonu (přihlašování abstrakt aktivních účastníků bude zahájeno v listopadu 2018 a registrace bude možná od ledna 2019). O rok později se můžeme těšit na konferenci EPUAP v České republice. Nixonová rovněž prezentovala leták EPUAP „STOP dekubitům 2018“ (česká verze viz obr.) a připomněla 15. listopad, na který letošní Světový den STOP dekubitům připadá. Významnou informací pro účastníky bylo sdělení o probíhající aktualizaci International Pressure Ulcer Guideline. Zveřejnění revidovaných guidelines je plánováno na květen 2019. Aktualizace byla plánována v souladu s požadavky na tvorbu na důkazech založených guidelines a v revidované verzi nebude chybět ani zapojení pacientů. Některé kapitoly budou rozšířeny, například ty věnované dekubitům u dětských pacientů. Na aktualizaci se podílí také doc. Pokorná v rámci dvou pracovních skupin (kategorizace dekubitů a bolest a dekubity), které připravují nová doporučení ke schválení a k publikaci ve zmíněných guidelines. 

V průběhu konference proběhl slavnostní křest nové publikace Marca Romanelliho a kol. Věda a praxe v managementu dekubitů. Kniha je určena klinickým lékařům zaměřeným na dermatologii a cévní chirurgii, text se věnuje především dia- gnostice a prevenci dekubitů, managementu a možnostem léčby. Kniha je určena také odborníkům v ošetřovatelství a studentům. Všichni autoři, kteří se na publikaci podíleli, jsou odborníci na management tlakových ran. V případě zájmu si ji můžete zakoupit přes webové stránky EPUAP. Jeden výtisk je aktuálně k dispozici u doc. Pokorné k zapůjčení. 

Jednou z tzv. keynote lectures, neboli klíčových přednášek v úvodním bloku, bylo vystoupení, které zaznělo z úst Christiny Lindholmové ze Švédska a neslo název Hvězdy v oblasti dekubitů. Jednalo se o příběhy osob, které dekubity ovlivnily na celý život. První byl příběh mladého lékaře, který se zranil při skoku do vody a po fraktuře obratlů ochrnul a zůstal upoutaný na vozík. Po neúspěšné operaci byl nucen se smířit se svým handicapem, ale nevzdal se a začal se věnovat osobám s podobným postižením. Kromě toho, že se oženil a narodil se mu syn, založil školu plachtění pro paraplegiky a nadaci pro podporu paraplegiků. Další hvězdou byla sestra z domácí péče, která se také věnovala rehabilitaci a aktivitám pro paraplegiky. Vytvořila tým odborníků, kteří pomáhají postiženým osobám v boji proti dekubitům, aktuálně pečují o 75 pacientů. Christina Lindholmová chtěla těmito příběhy poukázat na to, že je důležitý leadership, kreativita a odvaha něco změnit. Následovaly dva dny plné odborných sdělení zaměřených na výše uvedená hlavní témata. Nás osobně zaujal program zaměřený na péči o rány u novorozenců nebo dětských pacientů, význam interdisciplinární a interprofesionální spolupráce v prevenci a léčbě dekubitů, využívání technologické inovace a biomechaniky a nejvíce ohrožené pacienty s křehkou kůží všech věkových kategorií. 

Zvláštní pozornost byla věnována představení konceptu GLOBIAD (globální nástroj pro hodnocení inkontinenční dermatitidy) – vývoj, ověřování a používání nové škály pro hodnocení kůže poškozené inkontinenční kontaktní dermatitidou. Karen Van Den Busscheová, Dmitri Beeckman a Jan Kottner prezentovali v rámci jedné sekce zkušenosti týmové spolupráce při vývoji hodnoticího nástroje GLOBIAD. Znova při- pomněli, že hodnocení jednotivých stupňů dekubitů je obtížné a chyby, kterých se sestry dopouštějí při rozlišování počínajícího dekubitu a dermatitidy související s inkontinencí (IAD), jsou poměrně časté, a proto bylo nutné vyvinout nástroj pro edukaci a trénink, aby se optimalizovaly schopnosti diferenciální diagnostiky a klasi kační dovednosti sester. Představili postup v hodnocení dermati- tidy související s inkontinencí, který byl validován a v současné době je uveřejněn ve 14 ja- zycích na webových stránkách https://www.researchgate.net/ publication/320464907_ e_ Ghent_Global_IAD_Categorisa- tion_Tool. Cílem nového nástroje je pomocí vysoce kvalitních fotogra í naučit sestry dobrému rozlišování jednotlivých stupňů IAD. Česká verze GLOBIAD, která byla vytvořena v rámci projektu, v němž jsou zapojeny autorky článku, je umístěna na portálu www.dekubity.eu a na portálu shnu.uzis.cz. Dimitri Beeckman uvedl, že vývoj hodnoticího nástroje byl první krok a nyní je potřeba začít sbírat data o IAD. Musíme si být jisti, jaké výsledky vlastně máme měřit, a pak se rozhodnout, jakou použijeme metodu, zda incidenční (více efektivní), nebo prevalenční, která je používána častěji u dekubitů. Rovněž uvedl, že data o prevalenci IAD, která jsou dostupná v sedmi multicentrických studiích, uvádějí výskyt IAD od 4,4 % do 44 %. Proto byl zahájen projekt se zaměřením na domovy pro seniory, v nichž se sledoval výskyt IAD po proškolení personálu. Výskyt byl prokázán u 23 pacientů (23,5 %), z nichž u 20 byla hodnocena stupněm 1A (87 %), tedy nejméně závažné postižení. Projekt prokázal význam školení zaměstnanců a na to navazující význam prevence a léčby, která se od prevence dekubitů nebo tlakových ran významně liší. 

Další odborná sekce, která nás zaujala, byla pediatrická sekce, zejména proto, že zde byly představovány způsoby využití metody NPWT (Negative Pressure Wound erapy) a nové zdravotnické pomůcky pro ukládání novorozenců do tzv. hnízdečka z nových materiálů, které umožní vytvarovat prostor pro miminko podle potřeby. Na trhu v České republice je tento produkt aktuálně uváděn rmou Mölnlycke pod názvem Z-Flo. Obdobně zajímavé byly také přednášky, které prezentovaly nové terapeutické přístupy v péči o tlakové léze u novorozenců a využívání nových terapeutických krytí. 

Na konferenci byly již tradičně vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší projekt implementace preventivních opatření a doporučení EPUAP v praxi. Z mnoha zaslaných projektů bylo vybráno pět, které mohou být inspirací i pro tuzemské kolegyně: 

Nina Müllerová, Andrea Pokorná, Jana Dvořáková, Lenka Krupová 

Helen Strappová – Preven- ce kůže našich pacientů žije: Implementační strategie pro prevenci dekubitů 

Sarah Bradburyová – Audit v prevalenci IAD, používání bariérových produktů v domovech pro seniory a ošetřovatelských a pobytových domech v gesci Welšské zdravotní rady 

Julie Santy-Tomlinsonová – Vzdělávání studentů pro pre- venci dekubitů: Projekt zvyšování kvality používáním sociálních médií a výukových vizit 

Jeannie Donnellyová – Uvě- dom si nedostatky a mezery: Snížení nedostatků v dokumentaci o dekubitech pro- střednictvím ověřování a testování malých změn 

Společnost Mölnlycke uspořádala pro účastníky konference workshop na téma prevence dekubitů a vývoj péče na neonatologických a pediatrických JIP. Workshop byl mixem prezentací klinických odborníků a demonstrací praktických ukázek s nácvikem používání preventivních materiálů u dětských pacientů. Zejména u novorozenců je potřeba nejen znalost, jak preventivní materiály používat, ale také značná zručnost a cit. Bylo předneseno mnoho sdělení z oblasti prevence, léčby, metodologie výzkumu, prezentovány různé so stikované způsoby evidence dekubitů jak v rámci prevalenčních, tak incidenčních přístupů, probírala se role biomechaniky v prevenci a léčbě dekubitů, význam podpory nutrice (dekubity a malnutrice), používání antidekubitních matrací a jiných preventivních pomůcek i pro osoby upoutané na vozík, používání tzv. smart materiálů, senzorů pro měření tlaku a pohyby pacientů na lůžku či kolečkovém křesle a invalidním vozíku a jiné. 

Sdělení, která jsme měli možnost vyslechnout, měla jedno společné – zdravotníci i pacienti musejí být neustále vzdělává- ni a do vývoje nových pomůcek a metod je nutné zapojit odborníky z dalších odborných disciplín. Zdravotníci se musejí vzdělávat převážně ve správném hodnocení rizikových faktorů, hodnocení jednotlivých stupňů (kategorií) ran a diferenciální diagnostice od ran jiných kategorií. Pacienti musejí být edukováni o nových možnostech prevence a používání moderních pomůcek pro prevenci dekubitů. Opět jsme si potvrdili, že aktivity realizované v našich nemocnicích v oblasti prevence a léčby, vzdělávání zdravotnických pracovníků i vzájemná mezioborová spolupráce včetně zapojování pacien- tů a sběru dat o dekubitech jsou srovnatelné s mezinárodní úrovní a že jdeme správným směrem.Ambice, které jsme měli v roce 2015, že budeme prezentovat zkušenosti z České republiky, se díky iniciativě a osobnímu zapojení doc. PhDr. Andrey Po- korné, Ph.D., ve výboru EPUAP splnily. Doc. Pokorná prezentovala v příspěvku, jehož spoluautorkou byla Mgr. Nina Müllerová, výsledky projektu s názvem Národní politika prevence dekubitů a monitorování na národní úrovni, kterých bylo dosaženo nejen v rámci projektu Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventiv- ních intervencí na národní úrovni (15-29111A). V projektu jsou zapojeny nejen kolegyně z Masa- rykovy univerzity v Brně, ale velký dík patří i všem zapojeným kolegyním a kolegům ze tří fakultních nemocnic – FN Plzeň, VFN Praha a ÚVN Praha. Jejich práce je pro mnohé odborníky vzorem. 

Rozhodně se i nadále chceme držet stávajících cílů, jimiž jsou kvalita ošetřovatelské péče a lidský přístup k pacientům, a to tak, aby ošetřovatelská péče měla pozitivní vliv na kvalitu života pacientů. Stále si musíme připomínat, že není žádoucí zahltit zdravotní systém daty, ale správně získaná a zaznamenaná data efektivně interpretovat a využívat. To zvýší nejen kvalitu péče, ale také to bude mít vliv na motivaci zdravotníků pro monitorování preventivních intervencí, výskytu dekubitů a procesu péče. 

 
  • tisk
  • předplatit si