Pokyny autorům

Příspěvky v češtině nebo slovenštině posílejte v elektronické formě (textový editor MS Word) e-mailem na adresu: magda.hettnerova@ambitmedia.cz nebo florence.redakce@ambitmedia.cz (případně na CD na adresu redakce: Ambit Media, a.s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5).
K textu připojte prohlášení, že příspěvek nebyl publikován nebo nabídnut ke zveřejnění v jiném časopise.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení či úpravy textů, o nichž bude autory informovat.
U původních (vědeckých) prací, kazuistik a odborných článků většího rozsahu požadujeme uvedení dvou recenzentů (z různých pracovišť).

ČLÁNKY, KAZUISTIKY

 • Ideální rozsah článku je v rozmezí 3 000 až 6 000 znaků včetně mezer, v případě kazuistiky nebo výzkumné práce 3 000 až 9 000 znaků včetně mezer.
 • U textu musí být uvedeno celé jméno autora/ autorů, přesný název pracoviště, elektronické, poštovní i telefonické spojení.
 • K příspěvku je třeba přiložit krátké životopisné (profesní) údaje a barevnou portrétní fotografii autora/autorů.
 • V textu nepoužívejte zkratky! Ke zvýraznění požívejte pouze tučné písmo či kurzívu.
 • Užijete-li v textu odkazy na použitou literaturu, uveďte v závorce  autora a rok vydání (Staňková, 2002), u více než tří autorů doplňte „et al.“ (Staňková et al., 2002)
 • Struktura většího článku, vědeckých prací nebo kazuistiky:
  • Název práce a jeho anglický překlad;
  • Titul, jméno a příjmení autora, celý název a místo jeho pracoviště;
  • Souhrn (do 12 řádků) a jeho anglický překlad
  • Klíčová slova (nejvýše 5) a jejich anglický překlad
  • Text článku, strukturovaný do celků oddělených mezititulky; u kazuistiky popis případu, diskuze, závěr; u původní/výzkumné práce : úvod do problematiky (neměl by přesáhnout 1500 znaků vč. mezer).
 • Seznam použité literatury:
  • Časopis: Příjmení a iniciály jmen autorů (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“). Název práce v jazyce originálu. Název časopisu, rok vydání, ročník, stránkový rozsah.
  • Kniha: Příjmení a iniciály jmen všech autorů (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“). Název knihy. Místo vydání: nakladatelství, rok vydání.
  • Internetový zdroj: Kompletní internetový odkaz na dokument (včetně data návštěvy na dané adrese).

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

 • Fotografie včetně portrétů autorů, grafy, schémata, tabulky a jinou obrazovou dokumentaci přijímáme v elektronické formě – fota v grafickém formátu JPG nebo TIF a v rozlišení 300 dpi, grafy ve formátu PDF. U většího rozsahu či počtu obrázků doporučujeme jejich zaslání na CD. Nevkládejte obrázky do Wordu ani PowerPointu.
 • Ke každému souboru v grafickém formátu (obsahujícím obrázek, graf, tabulku apod.) je třeba připojit číslo a zkrácený název. Na konec textu článku/kazuistiky pak připojte očíslovaný seznam všech obrazových příloh a přesné popisky. U fotografií připojte také celé jméno jejich autora, anebo uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zdravotnického zařízení apod.).