Pokyny recenzentům

Recenzní posudek

Práce: název
Recenzent: celé jméno, tituly, celý název a místo pracoviště, event. funkce

 • Jde o
  • Případovou studii (kazuistiku)
  • Přehledovou studii
  • Výzkumné sdělení
  • Zkušenosti z praxe
  • Jiné
    
 • Odpovídá práce zaměření časopisu?
   
 • Je článek přínosný?
   
 • Má práce po stránce formální odpovídající úroveň?
   
 • Má práce dobrou jazykovou úroveň?
   
 • Je souhrn přehledný a výstižný?
   
 • Obrázky
  • Adekvátní, kvalitní
  • Nedostatečné (počtem, kvalitou)
  • Nadbytečné
    
 • Tabulky a grafy
  • Adekvátní, ilustrativní
  • Nedostatečné (počtem, kvalitou)
  • Nadpočetné
    
 • Doporučujete rozšíření nebo zkrácení:
  • Úvodu
  • Souhrnu
  • Metody
  • Výsledků
  • Diskuse
  • Závěru
 • Konkrétní návrhy na změny (formulací, terminologie, doplnění atd.)
   

Datum a podpis recenzenta