Recenzované články

 • Přístup ke všem recenzovaným článkům mají pouze přihlášení uživatelé.
 • Súhrn: Cisársky rez je závažná pôrodnícka operácia. Výskyt problémov u žien po tomto spôsobe pôrodu môže mať významný vplyv na ich život a každodenné fungovanie. Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt problémov v telesnej oblasti u žien po pôrode cisárskym rezom pomocou dotazníka vlastnej konštrukcie. Celkový súbor tvorilo 50 respondentiek veku od 18 do 43 rokov. Väčšina šestonedieľok (94 %) po pôrode cisárskym rezom uvádzala bolesť v operačnej rane. Problém pri vstávaní z postele uvádzali viaceré šestonedieľky (66 %), pretože sa u nich objavili závraty (45 %) a bolesť (40 %). Vyskytovali sa problémy s dojčením (44 %), v to naliate prsníky (59 %) a bolestivé bradavky (41 %). Problémom, ktoré sa vyskytujú u žien po pôrode cisárskym rezom je dôležité venovať zvýšený záujem, pretože ovplyvňujú ich prežívanie ženy v období šestonedelia. Pôrodné asistentky by mali venovať viac pozornosti detekcii problémov a následne realizovať vhodné intervencie s cieľom ich minimalizácie.

  Kľúčové slová: pôrod cisárskym rezom – problémy – šestonedelie.

   

 • Souhrn: Článek se zabývá analýzou a možností využití koncepčního modelu I. J. Orlandové v českém prostředí. Orlandová vychází z teorie potřeb a motivace, předpokládá práci formou ošetřovatelského procesu a klade důraz na interakční procesy mezi zdravotníkem a pacientem. Model se zaměřuje na tři oblasti ošetřovatelské profese – na vztah mezi pacientem a sestrou, na profesionální roli sestry a na rozvoj ošetřovatelského poznání. Na základě výše zmíněných oblastí je posouzena vnitřní a vnější analýza modelu. Vnitřní analýza modelu je zaměřena na základní předpoklady a teoretické aspekty využití modelu. Vnější analýza popisuje využití modelu ve vzdělávání, v praxi a ve výzkumu v ošetřovatelství. Domníváme se, že model Orlandové se dá v českém prostředí použít v praxi, ve vzdělávání i ve výzkumu.

  Klíčová slova: Analýza – koncepční model – I. J. Orlandová – ošetřovatelství – všeobecná sestra.

   

 • Souhrn: Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který vyvinul profesor Andreas Fröhlich (speciální pedagog) při práci s tělesně a mentálně postiženými dětmi v rámci výzkumu pro svou disertační práci. Tato metoda vychází z individuálních potřeb každého člověka a úzce souvisí s holistickým přístupem v ošetřovatelství (zohledňuje jedinečnost člověka a jeho běžné návyky). Jedná se o vysoce profesionální péči, která je prováděna zejména zdravotníky. V České republice uvedla tento koncept do ošetřovatelské péče poprvé PhDr. Karolína Friedlová v roce 2003.

  Cílem sdělení je seznámit čtenáře s daným tématem a v základní úrovni představit nejdůležitější metody a myšlenky konceptu. Toto sdělení jsem zpracovávala na základě literárních zdrojů a internetových článků. Při studování internetových zdrojů jsem využívala také informací v německém jazyce.

  Výsledky tohoto konceptu mohou mít pro pacienta a jeho rodinu velmi kladné účinky. Dalším, avšak neméně důležitým pozitivem je fakt, že bazální stimulace se výrazně podílí na formování vztahu mezi ošetřujícím personálem a pacientem, což je základem ošetřovatelské péče.

  Klíčová slova: Bazální stimulace – koncept – ošetřovatelská péče.

   

 • Souhrn: Léčba diabetických ulcerací musí být komplexní, zahrnující odlehčení nohy, revaskularizaci, léčbu infekce, débridement a lokální léčbu. V léčbě nehojících se ulcerací může významně pomoci krytí s čisticím a antibakteriálním účinkem, což je dokumentováno kazuistikou.

  Klíčová slova: Syndrom diabetické nohy – lokální krytí – TLC-Ag technologie.

 • Súhrn: Príspevok pojednáva o potrebe špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti o obete sexuálneho násilia, ktorá je v zahraničí známa pod označením SANE (Sexual Assault Nurse Examiner). Poukazuje na význam SANE jak z hľadiska komfortu obetí pri medicínsko-forenznom vyšetrení, ako aj z hľadiska zvyšovania úrovne vymožiteľnosti práva. Vychádzajúc zo štandardov Medzinárodnej asociácie forenzných sestier, sumarizuje obsah a rozsah špecializačného vzdelávania sestier v predmetnej problematike. Napokon apeluje na potrebu budovania špecializovaných koordinovaných multidisciplinárnych služieb pre obete sexuálneho násilia, pričom integrálnou súčasťou týchto služieb by bola aj SANE sestra.

  Klíčová slova: Sexuálne násilie – sestra – špecializácia.

 • Souhrn: Tento článek se zabývá analýzou zdravého životního stylu u budoucích sester. Podrobněji se zaobírá oblastí výživy, fyzické aktivity a užívání návykových látek (tabákových výrobků, alkoholu a užívání drog). V praktické části je pomocí dotazníku zkoumán životní styl budoucích sester.

  Klíčová slova: Životní styl – student – všeobecná sestra.

 • I letos sestry a další zástupci nelékařských zdravotnických profesí nepřehlédnutelně participovali na přípravě a realizaci celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2016. Česká obezitologická společnost ČLS JEP ruku v ruce s Českou asociací sester, její traumatologicko-ortopedickou sekcí ve spolupráci s interní sekcí, připravila přednáškami překypující program s dvanácti kvalitními postery.

 • Jedním z významných rizik pro pacienty, kteří podstupují operační zákrok nebo pobývají ve zdravotnických zařízeních, jsou infekce získané v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení, tj. nozokomiální infekce. Samotný název pochází z řeckého výrazu pro nemocnici, nosokomeion, a mluvíme tedy o tzv. nemocničních nákazách.

 • Souhrn: Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak registrace ovlivnila celoživotní vzdělávání sester, zjistit jaké formy celoživotního vzdělávání sestry preferují, jaké kritérium je pro ně při výběru akce důležité a na jaké překážky při vzdělávání sestry narážejí.

  Klíčová slova: Ošetřovatelství – regulovaná profese – registrace – vzdělávání sester.

   

 • Horečka a hypertermie – rozdíly a ošetřovatelské zákroky

  ZKUŠENOSTI Z PRAXE

   

  Vaše intervence závisí na pečlivém zhodnocení stavu pacienta. Zde se naučíte rozlišovat mezi těmito dvěma stavy a provést potřebná opatření.

Další