Florence podporuje  

Recenzované články

 • Souhrn: Článek se zabývá motivací studentů oboru Všeobecná sestra ke studiu na vysoké škole. Práce se zabývá oborem ošetřovatelství, profesí sestry a její prestiží. Tento text popisuje současné vzdělávání sester, celoživotní vzdělávání, kompetence sester a v neposlední řadě také motivaci ke studiu a pracovní spokojenost zdravotníků.


  Klíčová slova: vzdělávání, všeobecná sestra

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo overiť, aké postoje v rámci komunikácie majú sestry pracujúce s terminálne chorými pacientmi.


  Kľúčové slová: terminálne chorí pacienti, dôležitosť komunikácie, sestra v interakcii s pacientom, paliatívna starostlivosť

 • Souhrn: Zdravá ústní dutina je nedílnou součástí celkového zdraví a je významným faktorem při ovlivňování kvality života seniorů. Přesto, že je orální zdraví v geriatrické populaci neuspokojivé, nevěnuje se zdravotnímu stavu dutiny ústní u seniorů dostatečná pozornost. Zvýšená prevalence zubních kazů, periodontálního onemocnění a ztráty chrupu vede k problémům se žvýkáním, destabilizaci chronických onemocnění a má přímé účinky na celkovou kvalitu života a pohodu jednotlivce. Prioritou gerontostomatologie je zachování chrupu seniorů co nejdéle, aby nedocházelo k radikálnímu odstranění zubů, a tím i snížení funkčnosti chrupu, která je zásadní pro příjem potravy. Kontrola a zlepšování ústního zdraví seniorů jsou jedněmi z klíčových cílů multidisciplinárního týmu odpovědného za péči o seniory.


  Klíčová slova: ústní zdraví – péče o dutinu ústní – involuční změny v dutině ústní ve stáří – xerostomie

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo overiť, či rodičia detí liečených na diabetes mellitus 1. typu užívajú novodobú technológiu na evidovanie hladiny cukru v krvi.


  Kľúčové slová: detský pacient, diabetes mellitus, edukácia rodičov a detí, novodobé aplikácie

 • Souhrn: Vhodná výživa a optimální pohybová aktivita má významný vliv na průběh chronického onemocnění ledvin jak v negativním, tak zejména při dodržování opatření v pozitivním směru. V pochopení dietních opaření je zcela nezbytná pomoc nutričního terapeuta specializovaného na problematiku nefrologických pacientů. Nutriční terapeut je kvalifikovaný k vytvoření individuálního stravovacího plánu s dostatkem kvalitních živin. Zaměřuje se především na problematiku prevence malnutrice, hyperfosfatemie a hyperkalemie. Velmi důležitá je také multidisciplinární spolupráce. Jelikož vhodná edukace může významně ovlivnit kvalitu života i zdravotní stav dialyzovaného pacienta, vidíme zde velký prostor pro práci nutričních terapeutů.
   

  Klíčová slova: hyperfosfatemie, nutriční terapeut v nefrologii, dialýza, malnutrice

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo popísať problematiku komunikácie s geriatrickým pacientom a identifikovať prejavy elderspeaku využívaného v ošetrovateľskej praxi.
   

  Kľúčové slová: starnutie, staroba, geriatrický pacient, komunikácia, elderspeak

   

 • Súhrn: Demencia je závažné neurodegeneratívne ochorenie, ktoré vedie k úbytku niektorých populácií neurónov. V dôsledku toho sú postihnuté vyššie kognitívne funkcie, ako pamäť, myslenie, orientácia, porozumenie, počítanie, schopnosť učenia, reči a úsudku. Terapia demencií sa zakladá na dvoch navzájom sa ovplyvňujúcich pilieroch – nefarmakologických postupoch a na farmakoterapii. Neliekové intervencie aplikované optimálnym spôsobom, môžu byť účinné v ovplyvňovaní symptómov, ktoré postihujú pacienta s Alzheimerovou chorobou.
   

  Kľúčové slová: demencia, Alzheimerova choroba, kognitívne funkcie, kompenzácia kognitívnych funkcií

 • Souhrn: Práce se věnuje výživě a jejímu vlivu na hojení ran a dekubitů. Zahrnuje úlohu jednotlivých makro- a mikroživin a jejich doporučené dávky pro správné hojení ran.
   

  Klíčová slova: hojení ran, výživa, malnutrice, nutriční podpora

 • Souhrn: Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) patří mezi nejčastěji se vyskytující potravinové alergie u malých dětí. První projevy se velmi často objevují již v prvních týdnech až měsících života. Klinické projevy ABKM mohou být velmi pestré, postihující systém kožní, gastrointestinální, dýchací či oběhový. Mezi nejčastější projev kojenecké ABKM patří alergická kolitida s postižením gastrointestinálního traktu. Velmi důležitá je proto včasná diagnostika a nastolení vhodných stravovacích režimových opatření, po kterých nastane ústup obtíží a sníží se riziko rozvoje poruch růstu dítěte.

   

  Klíčová slova: alergie na bílkovinu kravského mléka, dieta

   

 • Souhrn: Současná doba si žádá vysokou výkonnost, efektivitu a osobní nasazení. Člověk je vystaven hodnocení nadřízených, kolegů, ale i sebekritice a vědomí vlastní ceny a hranic. V tomto okamžiku se naskýtá otázka změny přístupu. Jedná se o změnu pohledu na věci, situace a lidi okolo sebe ve světle transformace myšlení. Růstové nastavení mysli vede člověka k zužitkování zkušeností, poučení, zlepšení komunikace a sociální interakce. Cílem článku je seznámit čtenáře s klíčovými myšlenkami růstového nastavení mysli a základy uplatnění v praktickém životě. Celý koncept myšlení lze dobře uplatnit také v náročné profesi zdravotní sestry.


  Klíčová slova: fixní myšlení, růstové myšlení, změna

   

Další