Florence podporuje  

Recenzované články

 • Souhrn: Vhodná výživa a optimální pohybová aktivita má významný vliv na průběh chronického onemocnění ledvin jak v negativním, tak zejména při dodržování opatření v pozitivním směru. V pochopení dietních opaření je zcela nezbytná pomoc nutričního terapeuta specializovaného na problematiku nefrologických pacientů. Nutriční terapeut je kvalifikovaný k vytvoření individuálního stravovacího plánu s dostatkem kvalitních živin. Zaměřuje se především na problematiku prevence malnutrice, hyperfosfatemie a hyperkalemie. Velmi důležitá je také multidisciplinární spolupráce. Jelikož vhodná edukace může významně ovlivnit kvalitu života i zdravotní stav dialyzovaného pacienta, vidíme zde velký prostor pro práci nutričních terapeutů.
   

  Klíčová slova: hyperfosfatemie, nutriční terapeut v nefrologii, dialýza, malnutrice

 • Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo popísať problematiku komunikácie s geriatrickým pacientom a identifikovať prejavy elderspeaku využívaného v ošetrovateľskej praxi.
   

  Kľúčové slová: starnutie, staroba, geriatrický pacient, komunikácia, elderspeak

   

 • Súhrn: Demencia je závažné neurodegeneratívne ochorenie, ktoré vedie k úbytku niektorých populácií neurónov. V dôsledku toho sú postihnuté vyššie kognitívne funkcie, ako pamäť, myslenie, orientácia, porozumenie, počítanie, schopnosť učenia, reči a úsudku. Terapia demencií sa zakladá na dvoch navzájom sa ovplyvňujúcich pilieroch – nefarmakologických postupoch a na farmakoterapii. Neliekové intervencie aplikované optimálnym spôsobom, môžu byť účinné v ovplyvňovaní symptómov, ktoré postihujú pacienta s Alzheimerovou chorobou.
   

  Kľúčové slová: demencia, Alzheimerova choroba, kognitívne funkcie, kompenzácia kognitívnych funkcií

 • Souhrn: Práce se věnuje výživě a jejímu vlivu na hojení ran a dekubitů. Zahrnuje úlohu jednotlivých makro- a mikroživin a jejich doporučené dávky pro správné hojení ran.
   

  Klíčová slova: hojení ran, výživa, malnutrice, nutriční podpora

 • Souhrn: Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) patří mezi nejčastěji se vyskytující potravinové alergie u malých dětí. První projevy se velmi často objevují již v prvních týdnech až měsících života. Klinické projevy ABKM mohou být velmi pestré, postihující systém kožní, gastrointestinální, dýchací či oběhový. Mezi nejčastější projev kojenecké ABKM patří alergická kolitida s postižením gastrointestinálního traktu. Velmi důležitá je proto včasná diagnostika a nastolení vhodných stravovacích režimových opatření, po kterých nastane ústup obtíží a sníží se riziko rozvoje poruch růstu dítěte.

   

  Klíčová slova: alergie na bílkovinu kravského mléka, dieta

   

 • Souhrn: Současná doba si žádá vysokou výkonnost, efektivitu a osobní nasazení. Člověk je vystaven hodnocení nadřízených, kolegů, ale i sebekritice a vědomí vlastní ceny a hranic. V tomto okamžiku se naskýtá otázka změny přístupu. Jedná se o změnu pohledu na věci, situace a lidi okolo sebe ve světle transformace myšlení. Růstové nastavení mysli vede člověka k zužitkování zkušeností, poučení, zlepšení komunikace a sociální interakce. Cílem článku je seznámit čtenáře s klíčovými myšlenkami růstového nastavení mysli a základy uplatnění v praktickém životě. Celý koncept myšlení lze dobře uplatnit také v náročné profesi zdravotní sestry.


  Klíčová slova: fixní myšlení, růstové myšlení, změna

   

 • Souhrn: Ošetřovatelská péče o pacienty se zavedenou hrudní drenáží je specifická, důraz je kladen na zajištění komfortu pacienta po stránce fyzické i po stránce psychické. Pacienti, kteří mají zavedený drén z důvodu terapeutického bez operačního výkonu anebo po operačním výkonu, jsou hospitalizováni zejména na odděleních hrudní chirurgie. Podle dostupných dat statistického úřadu bylo v České republice s onemocněním vyžadujícím hrudní drenáž v roce 2018 hospitalizováno 691 pacientů, z toho ve věku 65 let a více bylo 336 pacientů. Průměrný počet dnů hospitalizace dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR byl 6,2 dnů. Velkou skupinu pacientů tvoří pacienti s nádorovým onemocněním. Práce byla zaměřena na zjištění a popis specifických oblastí ošetřovatelské péče u pacientů se zavedeným hrudním drénem. Sběr dat byl proveden pomocí anamnestického rozhovoru podle M. Gordonové a z dokumentace, následně byla data zpracována do deseti kazuistik. Součástí práce je zpracování doporučení pro sestry a vytvoření seznamu ošetřovatelských diagnóz souvisejících s tímto ošetřovatelským problémem, což je péče o hrudní drén.


  Klíčová slova: hrudní drenáž, komfort, péče, ošetřovatelský problém

 • Súhrn: Cieľ: Príspevok prostredníctvom kazuistiky pacientky predkladá priebeh ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS) a uvádza komplexnú intenzívnu starostlivosť o pacientku so závažným stupňom OHSS z pohľadu sestry pracujúcej na intenzívnom pracovisku. Metodika: Hlavnou metódou práce bola kazuistika. Kazuistika predstavuje výber jedinečného prípadu, na ktorom poukazujeme na špecifiká prípadu pacientky so závažným priebehom OHSS. Výsledky: Poukazujeme na priebeh hospitalizácie pacientky na intenzívnom oddelení, sesterské aspekty práce a ošetrovanie metódou ošetrovateľského procesu. Záver: Predkladaný opis prípadu prináša súhrne informácie o zriedkavej komplikácii asistovanej reprodukcie s nutnosťou hospitalizácie na intenzívnom oddelení z pohľadu sestry a deklaruje význam sesterského posúdenia, diagnostiky a ošetrovateľskej starostlivosti.

  Kľúčové slová: OHSS, kazuistika, intenzívna starostlivosť

   

 • Souhrn: Cíl: Popsat hodnocení obtížnosti položek dotazníku a úrovně znalostí u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Metody: Sběr dat probíhal v období od srpna do listopadu 2018 na základě dotazníkového šetření s ověřenými psychometrickými vlastnostmi určeného pro českou populaci. Z výsledků získaných od 226 pacientů byla vyvozena obtížnost položek dotazníku, a to pomocí výpočtu hodnoty obtížnosti Q, a identifikovány položky s nejnižším znalostním skóre. Výsledky:  Hodnoty obtížnosti položek se pohybovaly v rozmezí 0,24–0,77. Znalostní skóre se pohybovalo v rozmezí 23–76 %. Z výzkumného šetření vyplynulo, že největší nedostatky mají nemocní ve znalostech o nutričních doporučeních v oblasti DIA potravin a symptomech hypoglykemie. Nejvyššího znalostního skóre bylo dosaženo u položky zjišťující, zda si člověk s diabetem může poškodit dolní končetiny, aniž by to cítil. Závěr: Úroveň znalostí respondentů lze hodnotit jako dobrou. Výsledky získané z průzkumného šetření budou sloužit ke zkvalitnění edukace osob s diabetem mellitem.


  Klíčová slova: diabetes mellitus, znalost, dotazník, obtížnost, položka

 • Souhrn: Cévní přístupy pro hemodialýzu jsou nezbytným předpokladem dialyzační léčby. Pro kvalitní dialyzační ošetření je mimo jiné důležitý plně funkční cévní přístup, neustále se vzdělávající zdravotnický personál a spolupráce pacienta. Kvalitní dialyzační ošetření je pro pacienta velice důležité, protože ovlivňuje jeho život i během období mezi jednotlivými dialýzami. Většina cévních přístupů je zakládána pacientům pro dlouhodobou hemodialyzační léčbu, a proto je naším společným cílem co nejdéle fungující cévní přístup a co nejkvalitnější život pacienta v dialyzačním programu.


  Klíčová slova: cévní přístup, hemodialýza, arteriovenózní píštěl, centrál žilní katétr, komplikace, léčba, vyšetření, zásady správné péče

Další