COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled článků

Recenzované články

Využití krytí UrgoClean Ag v hojení syndromu diabetické nohy

Datum: 6. 4. 2018
Autor: MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Souhrn: Léčba diabetických ulcerací musí být komplexní, zahrnující odlehčení nohy, revaskularizaci, léčbu infekce, débridement a lokální léčbu. V léčbě nehojících se ulcerací může významně pomoci krytí s čisticím a antibakteriálním účinkem, což je dokumentováno kazuistikou.

Klíčová slova: Syndrom diabetické nohy – lokální krytí – TLC-Ag technologie.

Use UrgoClean Ag cover in healing of diabetic foot syndrome

Summary: The diabetic foot treatment must be complex and contains offloading, revascularization, infection therapy, debridement and local therapy. The wound management with cleansing and antibacterial effect could be very effective in the treatment of non-healing ulcerations, which is documented in a case report.
Keywords: Diabetic foot syndrome – local treatment – TLC-Ag technology.

 

Úvod

Syndrom diabetické nohy je závažnou situací, která výrazně zhoršuje kvalitu života diabetika. V patogenezi diabetických ulcerací se uplatňuje porucha čití na podkladě diabetické senzitivní neuropatie a/nebo ischémie tkání, hojení zhoršuje přítomnost infekce. Vlastními mechanismy, které však přímo vedou ke vzniku ulcerace, jsou nejčastěji otlak z nepadnoucí obuvi (chybí protektivní vjem bolesti, pacient kvůli diabetické neuropatii nepozná, že ho obuv tlačí) či chůze s cizím tělesem v obuvi, drobný úraz nebo termické poškození (jak teplem, tak chladem) (1).

Léčba diabetických ulcerací musí být komplexní a zahrnuje odstranění tlaku na ulceraci (odlehčení, které je zásadním momentem v léčbě ulcerace), v případě ischémie je nutná revaskularizace endovaskulární nebo chirurgickou cestou, v případě infekce bývá nutné přeléčení antibiotiky. Nedílnou součástí léčby je ale i pravidelný débridement a systematická příprava spodiny rány. Teprve po dokonalé přípravě rány můžeme zvolit vhodný typ krytí, přičemž při jeho výběru se většinou řídíme pravidly The wound healing continuum (2).

V případě diabetických ulcerací je však na povrchu rány často přítomen biofilm bránící hojení rány. V tomto příhodě je velmi výhodné volit lokální krytí, které dokáže zmírnit bakteriální nálož v ráně a urychlit tak hojení.

Krytí na rány UrgoClean Ag

Krytí UrgoClean Ag bojuje proti lokální infekci kombinací antimikrobiálního a čisticího účinku a je indikováno k lokální léčbě exsudujících ran (bércové vředy, dekubity, diabetické vředy), akutních ran (traumatické rány, pooperační rány) a ran s rizikem nebo příznaky lokální infekce. Jedná se o sterilní nepletené krytí z vysoce absorpčních a kohezivních polyabsopčních hydrofilních vláken (polyakrylát). Hydrofilní čisticí krytí je potaženo měkkou adhezivní hojivou vrstvou (tzv. TLC-Ag lipidokoloidní technologie složená z hydrokoloidu – karboxymethylcelulózy, parafínového oleje, vazelíny a nosičových polymerů). TLC-Ag vrstva je impregnována stříbrnými solemi (Ag2SO4). Při kontaktu s exsudátem rány vytváří tato TLC-Ag vrstva gel. Vzniká tak vlhké prostředí příznivé pro hojení rány. Zároveň se při styku s exsudátem uvolňují Ag+ ionty.

Krytí vykazuje výborný čisticí účinek a silný antibakteriální účinek včetně účinku proti biofilmu. Antibakteriální účinek byl jednoznačně prokázán jak in vitro, tak v randomizovaných studiích (3). Tento typ krytí vykazuje silnou baktericidní aktivitu vůči bakteriím MRSA a Pseudomonas aeruginosa (které mnohdy představují velkou výzvu v léčbě ranných infekcí), po 24hod. kontaktu s ránou byl zaznamenán pokles o více než 99,99 %, antimikrobiální účinnost je širokospektrá, byla prokázána inhibice 36 bakteriálních a 4 kvasinkových kmenů po 24hod. kontaktu krytí s ránou (4, 5).

Kazuistika pacienta léčeného krytím UrgoClean Ag

Nyní 80letý muž, hypertonik a diabetik 2. typu na kombinační léčbě metforminem a bazálním inzulinem, se slušnou metabolickou kompenzací (HbA1c 56 mmol/mol), byl sledován v podiatrické poradně Fakultní nemocnice v Motole v letech 2012–2013 pro recidivující defekty na patě levé dolní končetiny. V zimě 2013 došlo k rozvoji leukocytoklastické vaskulitidy, pro kterou byl léčen systémovými kortikoidy. Při imunosupresi došlo ke vzniku flegmony a následně gangrény, pro kterou byla levá noha amputována v bérci. Nově se pacient objevil v podiatrické ambulanci v únoru 2017, a to s několika defekty smíšené etiologie při diabetické neuropatii a chronické žilní insuficienci na nártu, vnitřním kotníku a vnitřní straně bérce pravé dolní končetiny (obr. 1 – rozložení defektů), s opakovaně přítomnými povlaky (slough) a biofilmem. Byla zahájena standardní léčba (débridement + obklady + krytí s antibakteriálním působením) v kombinaci s kompresivní bandáží krátkotažným obinadlem a edukací pacienta o důkladné podpoře funkce svalově-žilní pumpy. Po celou dobu byl pravidelně každé dva týdny prováděn mechanický débridement pro přítomnost slough a biofilmu. Nicméně do podzimu 2017 se defekty nehojily a ani se nijak dramaticky neměnila jejich velikost. Z tohoto důvodu jsme v listopadu 2017 použili nový typ krytí UrgoClean Ag na všechny defekty (obr. 2). Po šesti týdnech aplikace došlo k velmi dramatickému zlepšení defektu – nebyl přítomen slough ani biofilm a došlo k dramatické redukci velikosti ulcerace (obr. 3).

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
fota: Podiatrická ambulance FN Motol

Závěr

Nové krytí UrgoClean Ag s komplexním čisticím a protibakteriálním účinkem může být významným pomocníkem v komplexní léčbě nehojících se diabetických ulcerací.

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D., Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole

 

Literatura:

1. Jirkovská A a kol. Syndrom diabetické nohy. Komplexní týmová péče. Praha: Maxdorf, 2006, s. 29–35

2. Gray D, White RJ, Cooper P, Kingsley AR. Understanding applied wound management. Wounds UK 2005;1(1): 62–68

3. Lazareth I, Meaume S, Sigal-Grinberg M et al. The role of a silver releasing lipido-colloid contact layer in venous leg ulcers presenting inflammatory signs suggesting heavy bacterial colonisation: results of a randomised controlled study. Wounds 2008;20(6):158–166

4. Gottrup F, Apelqvist J, Bjansholt T et al. EWMA Document: Antimicrobials and Non-healing Wounds – Evidence, Controversies and Suggestions. J Wound Care. 2013;22(5 Suppl):1–92

5. Desroche N et al. Antibacterial properties and reduction of MRSA biofilm with a dressing combining polyabsorbent fibres and a silver matrix. J Wound Care. 2016: 25(10):577–584

 

Recenzovali:

MUDr. Robert Bém, Ph.D. – ambulance Kliniky diabetologie, IKEM Praha
MUDr. Jarmila Jirkovská – Diabetické centrum ÚVN Praha

 
  • tisk
  • předplatit si