Nový OZ

Seriál článků věnovaných novému občanskému zákoníku (platnému od 1. 1. 2014) a změnám, které přináší v kontextu s poskytováním zdravotní péče

  • (pokračování minulého dílu)
    Zvláštní případy odpovědnosti (objektivní odpovědnost)

  • Nový občanský zákoník podstatně mění i civilní odpovědnost za škodu.

  • Institut informovaného souhlasu je součástí ochrany osobnosti, tedy práva na autonomii osoby a ochranu její integrity. I nadále je upraven specificky v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“).

  • Práva pacientů jsou upravena specificky v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Nicméně nový občanský zákoník v některých případech tato práva rozšiřuje nebo modifikuje. Aplikační vztah těchto dvou úprav není vždy zcela jednoduchý a je nutné odmítnout názor, že občanský zákoník se na práva pacientů vzhledem k existenci speciální úpravy vůbec nepoužije. Zejména je nutné věnovat pozornost osobnostním právům, právům ošetřovaného vyplývajícím ze smluvního typu péče o zdraví a právům nedobrovolně hospitalizovaných osob.

  • Jedním ze základních principů nejen právního státu, ale i nového občanského zákoníku je ochrana důstojnosti a svobody člověka. Veškerá ustanovení zákona je proto nutné vykládat v souladu s jeho principy, tedy i s požadavkem ochrany svobodného člověka jako nejvyšší hodnoty soukromého práva.

  • Rok 2014 je právnickou veřejností nazýván rokem revolučním. Důvodem je, že k 1. lednu nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a několik dalších s tím souvisejících zákonů, zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Nové předpisy nenahrazují pouze dřívější občanský kodex, ale také právní přepisy upravující rodinné právo, vlastnictví bytů, obchodní společnosti a vztahy mezi podnikateli – zrušovací ustanovení nového občanského zákoníku obsahují rekordních 238 položek.