COVID-19
 
Zpět na přehled článků

Nové knihy

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi

Datum: 11. 2. 2018
Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi

Mellanová A. Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2017, 112 s., ISBN 978- 80-9949-5.

Cena: 199 Kč

Publikace je pojednána jako přehled výsledků výzkumných prací v ošetřovatelství za posledních 45 let. Jsou zde uvedeny výsledky studií, které se zaměřily na psychosociální problematiku ošetřovatelství. Text je určen nejen pro zdravotní sestry, ale i pro studenty vyšších zdravotnických škol a bakalářského studia ošetřovatelství. Ti zde mohou snadno najít inspiraci pro témata své absolventské nebo bakalářské práce. V neposlední řadě může být text zajímavým pro odborné vyučující na výše uvedených typech škol.

Předložená odborná publikace obsahuje tři tematické celky, které jsou rozčleněny do kapitol a podkapitol. Text je vhodně doplněn čtyřmi tabulkami, jedním grafem a jedním obrázkem. Těžiště uváděné literatury tvoří publikace česky píšících autorů, ale nalezneme zde i mnoho zahraničních prací. Seznam literatury se skládá z velkého množství monografií, učebních textů, ale najdeme tu i odkazy na nepublikované publikace jako jsou diplomové a disertační práce.

Charakteristika jednotlivých tematických celků

První kapitola analyzuje předpoklady pro výkon profese. Autorka publikace zde analyzovala výsledky některých výzkumných prací, které byly realizovány od 60. do 90. let 20. století. Byly vysledovány tyto předpoklady pro výkon profese zdravotní sestry: senzomotorické, intelektové, sociální, autoregulační a estetické. Podkapitola 1.2.6 se věnuje výběru uchazeček o studium ošetřovatelství. Je nutné jen souhlasit s konstatováním autorky, že se zájem o studium sesterských programů v ČR stále snižuje. Odborní pedagogové naleznou v textu doporučený postup pro přijímací řízení. Není efektivní prověřovat jen teoretické vědomosti uchazečky, ale i další předpoklady, které jí umožní úspěšný výkon profese. Jak je v publikaci konstatováno, realita je taková, že hlavně zdravotnické školy jsou nuceny z důvodu nízkého zájmu přijmout všechny zájemce o studium.

Druhá kapitola se zabývá sociální interakcí v ošetřovatelství. Autorka analyzuje profesionální chování sestry a faktory, které ho ovlivňují. Věnuje se procesu socializace, sociálním dovednostem (empatii) a definuje charakteristiky sociálně zralé osobnosti: emoční stabilita, sociocentrismus (preference potřeb druhých), tolerantnost, adaptibilita, kooperace, přiměřené sebehodnocení, nést zodpovědnost za druhé, přátelskost, schopnost vytvářet harmonické vztahy. Pozornost autorky je zaměřena také na možnosti a metody nácviku interakcí sestry.

Třetí kapitola se věnuje procesu adaptace na náročnost sesterské profese. Je zde popsán průběh adaptačního procesu. Osvojit si dokonale profesionální roli sestry může být pro absolventku studijního oboru ošetřovatelství náročné. Autorka stručně definuje důvody profesionální deformace, vyhoření a doporučuje nadřízeným sestrám postupy, jak nejlépe zvládnout adaptační proces u absolventek a u mladých sester. Poslední podkapitola 3. 3. je zaměřena na problematiku životní a pracovní spokojenosti sester. Pro čtenáře mohou být zajímavé výsledky srovnávací studie pracovních a životních podmínek pražských a vídeňských sester. Závěry této studie nebudou jistě pro české sestry, které stále zatím ještě pracují v českém zdravotnictví, překvapující. Na rozdíl od rakouských sester, jsou české sestry více stresovány působením svých nadřízených. Další významné stresory jsou, cituji: „U našich sester na značnou ošetřovatelskou zátěž působí neustálá výměna personálu, trvalý časový tlak, pod kterým pracují…neuvěřitelně nízké počty osob poskytující ošetřovatelskou péči, které jsou k dispozici na našich ošetřovacích jednotkách. Na sestru jsou, díky nízkým počtům personálu, kladeny neadekvátní pracovní nároky, vedoucí k její nespokojenosti, fyzické a psychické únavě, kterou většina sester není schopna unést a následnému maladaptivnímu řešení – úniku ze zdravotnictví.“ Ve studii se také potvrdila vyšší nespokojenost českých sester s finančním ohodnocením.

Celkový komentář k odborné publikaci

Publikace je vhodným doplňkovým studijním materiálem pro posluchače studijních programů ošetřovatelství, ale také je možné ji doporučit i k samostudiu pro zdravotní sestry. Text je podán srozumitelně a čtivě. Autorka se dlouhá léta angažovala při výuce předmětu Zdravotnická psychologie a komunikace v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, zná důvěrně psychosociální problematiku ošetřovatelské profese. Oceňuji její maximální snahu o shrnutí výsledků studií, které se věnují této velmi důležité problematice.

PhDr. Ing. Renáta Hrdličková, DiS, recenzentka

 
  • tisk
  • předplatit si