COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Nejcennější jsou vlastní zkušenosti

Datum: 28. 11. 2019
Nejcennější jsou vlastní zkušenosti

Článek rekapituluje zkušenosti získané během stáží v zahraničních zdravotnických a sociálních zařízeních v projektu Erasmus+. Projekt podpořil výjezd pěti učitelek, dvanácti žákyň oboru zdravotnický asistent a tří studentek vyšší odborné školy oboru diplomovaná všeobecná sestra. Vybrané dvě žákyně absolvovaly dvoutýdenní stáž v Norsku, šest žaček absolvovalo dvoutýdenní stáž na Slovensku a čtyři žákyně absolvovaly třítýdenní stáž ve Velké Británii. Studentky vyšší odborné školy absolvují během letních měsíců tříměsíční pracovní stáž ve Velké Británii.

Projekt Erasmus+ umožňuje pedagogům a studentům středního a vyššího studia vycestovat a nějakou dobu pracovat ve zdravotnických zařízeních v zahraniční. Stážisté mají možnost poznat cizí země, místní zvyklosti, pracovní zkušenosti a zlepšit se v cizím (anglickém) jazyce.

V rámci projektu nazvaného Nejcennější jsou vlastní zkušenostijsme nabídli studentům VOŠZ a SZŠ Hradec Králové vycestovat do některých evropských zemí. V nabídce byly pro uchazeče oboru zdravotnický asistent krátkodobé, dvou-a třítýdenní pracovní stáže v Norsku, na Slovenskua ve Velké Británii, pro vybrané studenty oboru diplomovaná všeobecná sestra tříměsíční pracovní výjezddo Velké Británie.

Norsko

Součástí projektu byla pracovní cesta dvou učitelek odborných předmětů a jedné učitelky anglického jazyka do Norska. Uskutečnila se v listopadu 2018 a týdenní pobyt sloužil k navázání spolupráce se střední školou Glemmen videregående skole ve Fredrikstadu. Tato střední škola vzdělává zdravotnické asistenty, ale také kuchaře, automechaniky, kadeřníky a pracovníky pro předškolní a mimoškolní činnosti. Odborné učitelky se zúčastnily výuky zdravotnických asistentů v odborných učebnách, které jsou svým zařízením podobné těm, které známe z našich podmínek. Dále měly možnost navštívit zařízení pro mladé lidi s handicapem Østerhaug, zařízení Helsehuset – Medical center a moderní nově vystavenou nemocnici Sykehuset Østfold Kalnes.

V květnu 2019 pak odjely na dvoutýdenní stáž dvě žákyně oboru zdravotnický asistent. Stáž absolvovaly v sanatoriu Emil Mørchs Minne Sykehjem. Tato stáž měla pro děvčata velice pozitivní efekt v tom, že se musely zbavit obav hovořit anglickým jazykem, získaly náhled na způsob vzdělávání pracovníků stejného pracovního zařazení, poznaly odlišnosti v organizaci práce a poskytování ošetřovatelské péče v norských podmínkách. Velice kvitovaly fakt, že jeden pracovník zajišťuje péči u maximálně tří klientů, má tudíž více času na osobní kontakt s nimia na uspokojování jejich individuálních potřeb. Rovněž se seznámily s některými odlišnými pomůckami, které v českých zařízeních během vykonávání odborné praxe nevidí (intermitentní katetrizace močových cest, odlišnosti při používání inzulinových per, koloběžky pro personál na oddělení…).

Stážistky měly největší obavy z neznáma, poprvé takto samostatně vycestovaly mimo území České republiky, měly strach z jazykové bariéry a kontaktu se starší generací, která nemusí umět anglicky.

Po absolvování stáže ji děvčata zpětně hodnotila jako velice přínosnou, některá očekávání se nenaplnila (např. obavy zpočasí, ze kterého byly mile překvapené), jazyková bariéra a ostych hovořit anglicky relativně rychle vymizely. V prvních dvou dnech žákyně pobyly ve spolupracující střední škole, kde byly zapojeny do výuky některých odborných předmětů. Zde navázaly kontakt se svými vrstevníky a musely s nimi komunikovat v angličtině, což bylo přínosné pro obě zúčastněné strany. Byly překvapené jazykovouúrovnísvých vrstevníků. Domníváme se, že to pro děvčata bylo pozitivním impulsem k tomu, aby pracovala na svých jazykových kompetencích. Nicméně očekávání jazykové bariéry na straně norskýchseniorůse zčásti naplnilo. Někteří si nebyli schopni uvědomit, že stážistky nejsou Norky, proto s nimi musejí komunikovat jiným jazykem.

Slovensko

Odborná stáž se odehrávala v malé škole a středně malé privátní nemocnici na Slovensku,ve městě Lučenec nedaleko maďarských hranic. Trvala čtrnáct dní a zúčastnilo se jí šest děvčat ze třetích ročníků oboru zdravotnický asistent. První týden dívky pracovaly na chirurgickém oddělení, součástí pobytu byla i jednodenní stáž na operačním sále a na oddělení ARO. Další týden praktikovaly na neurologickém oddělení a součástí byla i exkurze do nově zrekonstruovanéhooddělení onkologie.

Naše žákyně se v novém prostředí velmi rychle zorientovaly a měly možnost porovnat ošetřovatelskou péči v menší soukromé nemocnici s naší školní stanicí Fakultní nemocnice Hradec Králové. Poznaly rozdílné možnosti v používání a nabídce jednorázových pomůcek, ale i ochranných pomůcek, jiný systém poskytování ošetřovatelské péče – tzv. funkční–na rozdíl od skupinového systému užívaného na našich školních stanicích. Od slovenských kolegyň dostaly všechny výborné hodnocení.

Děvčata sice neměla možnost procvičovat angličtinu, ale vzhledem k příhraniční poloze městankromě slovenštiny slyšela také maďarštinu a romštinu. Pacienti byli srdeční a chválili péči našich děvčat. Obzvlášť starší klienti nostalgicky vzpomínali na dobu před rozdělením Československa.

Na závěr stručné a výstižné hodnocení jedné ze stážistek: „Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit stáže v Lučenci na Slovensku. Nejvíce mě překvapil a potěšil milý přístup lidí. Všichni se k nám chovali přátelsky a s čímkoli nám poradili. Zajímavá byla praxe na oddělení ARO a exkurze na operační sály. Dále jsme mohly poznat historickou část města i okolí Lučence, kde jsme navštívily krásný zámek Halič a hrad Šomošku. Za novou zkušenost jsem vděčná.“

Velká Británie

V měsíci červnu proběhla stáž studentek ve Velké Británii,v přímořském městě Portsmouth. Cílovou skupinou byly žákyně třetíhoročníku oboru zdravotnický asistent. Na základě výběrových kritérií byly připraveny čtyři stážistky ze stření školy. Dlouhodobé tříměsíční stáže od června do konce srpna se účastnily tři studentky prvníhoročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra.

Podle výcvikového programu dívky pracovaly v sociálně zdravotnickém zařízení, kde pečovaly o seniory nebo handicapované klienty. Během pracovní stáže si procvičily základní úkony ošetřovatelské péče,jako napříkladpomoc s hygienou, oblékáním, podáváním stravy či úklidem. Dále se podílely na organizování volnočasových aktivit klientů. Výborná byla spolupráce s profesionálními pracovníky zdravotnické a sociální péče při poskytování péče individuální.

V jazykové a odborné přípravě před výjezdem stážistky nacvičovaly vzorové situace a motivační techniky rozvoje kognitivních funkcí uklientů. Zprvu panovaly obavy, jak zvládnou komunikaci v cizím jazyce a jak budou rozumět klientům s poruchou řeči. Ale každodenní harmonogram v seniorském domě rozvíjel interpersonální dovednosti, stážistkymusely komunikovat s klientynebo personálem, vyjednávat čiřešit vzniklé problémy. Pracovaly v týmu, kde se pozorováníma aktivní komunikacínaučily novým technikám, které vedou k maximální soběstačnosti klientů. Vše probíhá v klidné atmosféře. Žákyně se naučily přátelskému a starostlivému přístupu, taktu a respektu ke klientovi, trpělivosti, odpovědnosti, práci v týmu a schopnosti zachovat klid ve stresových situacích.

Nakonec se dostavila radost z překonávání překážek a pokroků v komunikaci v cizím jazyce. Vznikla nová přátelství jak na pracovišti, tak v místě přechodného ubytování. Aktérky byly ubytovány individuálně, což dále zlepšovalojejich jazykové dovednosti. V některých rodinách byli ubytováni také italští studenti. Nejrozsáhlejší zkušenosti mají studentky z dlouhodobé tříměsíčnístáže. Hlavní koordinátorka pro účastníky zajistila víkendovévýlety do historického přístaviště v Portsmouthu, na blízký ostrov, do Londýna nebo do Winchesteru.


Hlavní koordinátorka projektu Erasmus+ PaedDr. Jaroslava Svinenská
Norsko – Mgr. Markéta Vojtová, Ph.D.
Slovensko – Bc. Milena Marešová, Mgr. Miroslava Dlabáčková
Velká Británie – Mgr. Gabriela Trejtnarová
 
  • tisk
  • předplatit si