Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Pro pacienty ve VFN v Praze je díky finanční podpoře z ministerstva zdravotnictví lépe dostupná paliativní péče

Datum: 3. 6. 2019
Pro pacienty ve VFN v Praze je díky finanční podpoře z ministerstva zdravotnictví lépe dostupná paliativní péče

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Programu Podpory paliativní péčefinanční prostředky na pilotní provoz konziliárního týmu paliativní péče. Ve VFN poskytuje od roku 2017 specializovanou paliativní péči Centrum podpůrné a paliativní péče (CPPP) při Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče a pilotní projekt tak může navázat na práci tohoto centra, které svou klinickou, edukační a výzkumnou aktivitou hraje zásadní roli v rozvoji nemocniční paliativní péče v ČR.

Centrum podpůrné a paliativní péče ve VFNje centrem excelence v poskytování specializované paliativní péče a v souladu s mezinárodními doporučeními významně zlepšuje kvalitu péče a kvalitu života pacientů i ve velmi komplikovaných situacích a stavech. 

Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277) je realizovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Cílem Programu Podpory paliativní péče je zvýšit dostupnost paliativní péče a současně zavést pilotní provoz konziliárních týmů paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče. Konziliární tým paliativní péče je jedním z typů specializované paliativní péče poskytované ve zdravotnickém zařízení.  Součástí zavedení a pilotního provozu je také cílené vzdělávání odborných pracovníků. Pilotní provoz zároveň slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti KTPP, k jejich prověření v praxi, k ověření Metodiky zavádění paliativní péče v nemocnicích a dále k ověření základních Standardů poskytování nemocniční paliativní péče.

Všechny služby pilotního provozu jsou poskytovány multidisciplinárním týmem, který je tvořen profesionály různých odborností: lékaři, zdravotními sestrami, psychology a sociálním pracovníkem. Tým doplňuje dále pracovník pro sběr dat. Bližší informace o paliativní péči ve VFN naleznete na stránkách Centra podpůrné a paliativní péče www.paliace.cznebo na FB stránkách Nemocniční paliativní péče.

 
  • tisk
  • předplatit si