COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Úspešná reprezentácia FZO PU doma i v zahraničí

Datum: 13. 1. 2020

Naši študenti sú úspešní a žiadaní na trhu práce, o čom svedčia aj mnohé pozitívne štatistické údaje, ale hlavne kompletná zamestnanosť absolventov našej alma mater.

Dňa 9. 4. 2019 na pôde Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočnilo fakultné kolo študentských vedeckých a odborných prác s názvom ŠVOČ (Študentská vedecko-odborná činnosť). Príprava a priebeh odborno-vedeckého podujatia sa konali pod gesciou Katedry medicínsko-technických odborov Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove, konkrétne RNDr. Mareka Chmelíka, PhD.

Katedru ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove zastupovali dve študentky z tre­tieho ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo, pričom jedna z nich, Lýdia Lichvárová, s ­prácou Postoje pacientov k ochoreniu diabetes mellitus získala druhé miesto. Školiteľom práce bola PhDr. Anna Hudáková, PhD., a oponentom práce bola PhDr. Slávka Mrosková, PhD.

Spomínané umiestnenie študentku oprávňovalo k postupu na celoslovenské kolo ŠVOČ, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 4. 2019 na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity (FZ KU) v Ružomberku v akademickom roku 2018/2019.

Kritéria odovzdávania a samotnej prezentácie prác spĺňali požadované odporúčania, pričom pravid­lá písania práce boli v zhode s pravidlami písania záverečných bakalárskych prác na príslušnej fakulte/univerzite (rozmery strán, citácie, obsah, prílohy). V našom prípade všetky práce korelovali s aktuálnou smernicou rektora pre písanie záverečných prác PU v Prešove.

Priebeh celoslovenského kola ŠVOČ na FZ KU v Ružomberku mal formu verejnej prezentácie, kedy študenti ústnou prezentáciou a prezentáciou v PowerPointe predstavili svoju prácu v stanovenom časovom limite (10 minút). Po prezentácii bol prečítaný oponentský posudok práce a študent odpovedal na otázky a pripomienky oponenta. Následne prebiehala diskusia k práci, do ktorej sa svojimi otázkami a pripomienkami okrem hodnotiacej komisie mohli zapojiť aj prítomní študenti, vyučujúci a ďalší členovia akademickej obce.

Po prezentovaní a diskusii ku všetkým prihláseným prácam sa komisia (v inej miestnosti) poradila, vyhodnotila zúčastnené práce a určila poradie na prvých troch miestach.

S potešením môžeme potvrdiť, že prvé miesto v celoslovenskom kole ŠVOČ na FZ KU v Ružomberku získala vyššie zmienená Lýdia Lichvárová so svojou prácou. Veľmi pekné ocenenie (prvé a tretie miesto) získali v sekcii zdravotnícke vedy aj študenti iných odborov FZO PU v Prešove, konkrétne z Katedry fyzioterapie a Katedry dentálnej hygieny FZO PU v Prešove.

V priebehu niekoľkých dní dostala naša vzdelávacia inštitúcia pozvanie na medzinárodnú konferenciu študentských vedeckých a odborných prác – Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych – s autentickým názvom „Zdrowie gwarantem jakości życia“, ktorá sa konala dňa 13. 5. 2019 na pôde vzdelávacej inštitúcie Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.

Privítanie hostí bolo súčasťou slávnostného otvorenia vedeckého podujatia, kde sa slova ujal riaditeľ Instytutu Nauk o Zdrowiu Dr. hab. Dariusz Mucha, prof. nadzw. Nasledovali príhovory hostí, kde vystúpil rektor PPWSZ w Nowym Targu ks. Dr. hab. Stanisław Gulak, prof. ­nadzw., potom príhovory predniesli ďalší hostia konferencie – predstavitelia reprezentácie Polski Amp Futbol a David Struzik, instruktor FDM (Europejskie Stowarzyszenie FDM).

Po slávnostnom otvorení konferencie a prehliadke zaujímavých prezentácií skvelých výkonov handicapovaných športovcov sa konali prezentácie jednotlivých prednášok, ktoré prebiehali podľa jednotlivých sekcií programu konferencie.

Priebeh Medzinárodnej konferencie študentských vedeckých a odborných prác mal tiež formu verejnej prezentácie, kedy študenti ústnou prezentáciou a prezentáciou v PowerPointe predstavili svoju prácu v stanovenom časovom limite (10 minút). Po prezentácii príspevkov študentov v sekcii medicínskych vied a fyzioterapie prebiehala diskusia k prácam, do ktorej sa svojimi otázkami a pripomienkami okrem hodnotiacej komisie mohli zapojiť aj prítomní študenti, pedagógovia a ďalší členovia akademickej obce.

Katedru ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove zastupovala:

→         študentka tretieho ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo Lýdia Lichvárová s prácou Postoje pacientov k ochoreniu diabetes mellitus, ktorá získala druhé miesto v sekcii medicínskych vied, kde vedúcou práce bola PhDr. Anna Hudáková, PhD.

 

Katedru fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove zastupovali dve študentky:

→         študentka tretieho ročníka študijného odboru fyzioterapia Veronika Hrehová s prácou Úprava chybného držania tela detí mladšieho školského veku prostriedkami kinezioterapie, kde vedúcou práce bola PhDr. Katarína Urbanová;

→         študentka piateho ročníka študijného odboru fyzioterapia Bc. Zuzana Bittnerová s prácou Efekt klimatoterapie pri liečbe chronickej obštrukčnej choroby plúc, ktorá získala tretie miesto v sekcii fyzioterapie, kde vedúcou práce bola PhDr. Lucia Kendrová, PhD.

Kritériá prihlásených prác, ale aj samotnej prezentácie prác spĺňali požadované odporúčania, pričom pravidlá písania práce boli v zhode s pravidlami písania záverečných prác (rozmery strán, citácie, obsah, prílohy), v našom prípade obsahová, formálna, jazyková a štylistická stránka korelovala s kritériami smernice rektora pre písanie záverečných prác Prešovskej univerzity v Prešove.

Potrebné je tiež pripomenúť, že Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu má vybudovanú dlhodobú odbornú a vedeckú spoluprácu s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej kooperácie manažmentu oboch vysokých škôl, kde organizačné zabezpečenie odborných a vedeckých podujatí garantuje prodekanka pre vedu a výskum Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD.

Veríme, že aj touto formou povzbudíme všetkých študentov, prípadne záujemcov o štúdium, aby sa odhodlali prezentovať svoje výsledky a skúsenosti na odborných či vedeckých podujatiach podobného zamerania, a to v pregraduálnej príprave sestier alebo v postgraduálnej forme vzdelávania. 


1PhDr. Anna Hudáková, PhD., 
1PhDr. Dagmar Magurová, PhD., 
2PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD., 
1PhDr. Mária Kaščáková, PhD.
1VŠ pedagóg, Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
2Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a hodnotenie kvality, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 
  • tisk
  • předplatit si