COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Výzva ministerstva zdravotnictví pro dalších 9 center duševního zdraví

Datum: 14. 2. 2020
Výzva ministerstva zdravotnictví pro dalších 9 center duševního zdraví

Hlásit se lze do 17. dubna, maximální možná dotace pro jedno centrum má činit 14,9 milionu korun

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) 14. února 2020 oznámilo, že vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III. Připraveny jsou finanční prostředky pro devět center, maximální možná dotace pro jedno centrum duševního zdraví je stanovena na 14,9 milionu Kč. Hlásit se mohou poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 17. dubna 2020. 

„Služby poskytované centry duševního zdraví, představují revoluční změnu v systému péče o osoby s duševním onemocněním. Významně zvyšují její kvalitu, protože péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Díky CDZ pacienti s duševní chorobou nemusejí být hospitalizováni

Podpora vzniku tzv. center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz), kterou schválilo MZ v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. CDZ představuje v systému péče o lidi s duševním onemocněním zcela nový prvek – díky podpoře ze strany CDZ nemusejí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. Důkazem toho, že služby komunitní péče, jichž příkladem jsou právě CDZ, jsou skutečně přínosné, je fakt, že díky aktivitám v rámci reformy psychiatrické péče v minulém roce se podařilo převést do přirozeného prostředí 1663 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. 

Hlásit se mohou i spolupracující subjekty

Dosud není běžné, aby služby, které má CDZ poskytovat, zajišťoval jeden subjekt. Proto se mohou do dotačního programu hlásit kromě jednotlivých subjektů obstarávajících celý provoz daného CDZ i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konkrétní podmínky pro žadatele o dotaci jsou zveřejněny na webu MZ ČR (www.mzcr.cz).

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Devět nových center završí třicítku 

V rámci programu CDZ I a CDZ II již bylo otevřeno 21 center duševního zdraví: CDZ Havlíčkův Brod, CDZ Brno-město, CDZ Přerov, CDZ Praha 9, CDZ Praha 10, CDZ Mladá Boleslav, CDZ Strakonice, CDZ Tábor, CDZ Plzeň, CDZ Cheb, CDZ Karlovy Vary, CDZ Hradec Králové, CDZ Trutnov, CDZ Pardubice, CDZ Jihlava, CDZ Brno-venkov, CDZ Opava, CDZ Kroměříž, CDZ Uherské Hradiště, CDZ Praha 6, CDZ Podskalí. Z toho pět CDZ již ke konci ledna 2020 ukončilo pilotní provoz.

Nynější výzva má připraveny finanční prostředky pro dalších devět CDZ, které by měly žádoucím způsobem doplnit síť 30 center podporovaných z prostředků Evropského sociálního fondu, v rámci tohoto programovacího období v ČR. Cílem reformy je pak pro zajištění optimální dostupnosti péče v následujících letech, vytvoření sítě až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

 
  • tisk
  • předplatit si