Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Recenze knihy: Respekt a úcta v porodnictví

Datum: 26. 4. 2023
Recenze knihy: Respekt a úcta v porodnictví

„Porod představuje výjimečný okamžik, se kterým se pojí množství očekávání a někdy i hodně frustrace. Rodička je během porodu mimořádně citlivá na všechno, co se kolem ní děje. Jedná se o chvíli zrodu nového života, jejího dítěte." (Úvod knihy)

Lucia Mazúchová, Andrea Porubská. Respekt a úcta v porodnictví. Praha: Grada 2022. ISBN 978-80-271-3508-0.

Klíčová slova: moderní porodnictví – úcta – respekt – autonomie ženy – humanizace porodu – fyziologie porodu – porodní plán - zdravotnická komunikace


Porod a narození dítěte je velmi citlivým okamžikem pro ženu, dítě, potažmo celou novou rodinu. Zrození nového života představuje pro většinu žen nezapomenutelný zážitek, který je může buď posílit, nebo bohužel však také oslabit. Lidé, kteří provázejí ženy porodem, by měli ke všem ženám přistupovat individuálně a s velkým respektem. Každá žena je při porodu dítěte zranitelná a je velmi žádoucí, aby zdravotníci svým přístupem a komunikací ženy při porodu podporovali a respektovali jejich prožitky a také jejich autonomii. Kniha Respekt a úcta v porodnictví přináší všestranný pohled na problematiku humanizace porodnictví v České a Slovenské republice. Monografie je svým zaměřením velmi originální a i tematickou prvotinou v oblasti porodnictví.

Publikace ve svém počátku představuje problematiku autonomie ženy, význam individuálního rozhodování v souvislosti s vlastním zdravím a porodem dítěte. Dále je rozpracováno téma humanizace porodu, kam můžeme zařadit takové charakteristiky poskytovatelů porodní péče, jako jsou lidskost, schopnost respektu a úcty vůči rodící ženě, rozvážnost, odvážnost, mírnost, trpělivost, soucitnost, schopnost empatie, schopnost naslouchání, schopnost zdravé a podpůrné komunikace, flexibilnost. Autorky monografie komplexně popisují nerespektující péči zdravotníků vůči rodícím ženám, zejména argumentují zdroje a důsledky nerespektující péče, která může vyústit v poruchy psychického zdraví jak ženy (úzkost a strach, posttraumatická stresová porucha), tak novorozence v pozdějším životě (nízká sebedůvěra, narušený pocit důvěry a bezpečí, problematika závislostí).


Kniha Respekt a úcta v porodnictví je složená ze tří částí:

  • První část přináší teoretické vymezení problematiky s citací velkého množství domácí i zahraniční literatury, včetně aktuálních výzkumných studií.
  • Druhá část publikace představuje výsledky vlastního výzkumného šetření.
  • Třetí část publikace přináší čtenáři zajímavou diskuzi získaných poznatků a výzkumných dat, včetně velmi důležité palety doporučení do zdravotnické praxe.


Výzkumné šetření bylo provedeno na Slovensku, zúčastnilo se ho 453 žen, které byly v časové lhůtě do jednoho roku od vaginálního porodu svého dítěte. Hlavním cílem výzkumné studie bylo zjistit respektující péči během porodu ze strany zdravotníků a její související faktory. Autorky ke sbírání potřebných dat využily dotazník vlastní konstrukce a dále také standardizovaný dotazník MADM (The Mother’s Autonomy in Decision Making scale). Výsledky výzkumného studie přináší poznání, že přibližně polovina žen dosáhla velmi nízkého až nízkého stupně autonomie během porodu. Autorky výzkumné studie zjistily, že je třeba zlepšit respektující péči během porodu ze strany zdravotníků, a to zejména v oblasti chování k rodičkám, v oblasti respektování soukromí a intimity během porodu, v oblasti respektování vlastního tempa porodu, či v oblasti volného pohybu během porodu. U 17,66 % žen byla zjištěna nespokojenost s porodní péčí.

Jaká doporučení do praxe uvádějí autorky publikace? Zejména doporučují zdravotníkům pečujícím o rodící ženy začlenit do praxe postupy založené na důkazech, podporovat bonding mezi rodičkou a novorozencem, implementovat do péče empatický, individuální a respektující přístup, dále se věnovat průběžnému vzdělávání se ve zdravotnické komunikaci a psychologii. Velmi důležitý je také sběr zpětné vazby na porodnickou péči ze strany rodiček a pravidelná praxe zdravotnické supervize. Jako ideální model k poskytování respektující porodnické péče se jeví kontinuální a holistická péče porodní asistentky, která je se ženou v kontaktu v průběhu fyziologického těhotenství, při porodu i po porodu.

Kniha respekt a úcta v porodnictví přináší čtenáři komplexní pohled na danou problematiku, přináší mnohé teoretické poznatky v souvislostech a v neposlední řadě vlastní výzkumné šetření. Knihu hodnotím jako velice přínosnou pro všechny zdravotníky i studenty, kteří pečují o ženy v těhotenství, při porodu a po porodu.

 


Recenzent:

Mgr. Eva Hendrych Lorenzová, Ph.D.

odborná asistentka
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických studií
Západočeská univerzita v Plzni
Husova 11
301 00 Plzeň
e-mail: elorenzo@kos.zcu.cz

 
  • tisk
  • předplatit si