Soutěž

Stačí odpovědět správně na soutěžní otázku:

 

Jaké jsou mj. výhody tejpování?

A) Pěkně vypadají na kůži

B) Dá se snadno upravit na požadovaný tvar

C) Může si ho dělat pacient sám

 

Tři vylosované správné odpovědi získají knihu Terapeutické využití tejpování od Jitky Kobrové a Roberta Válka.

 

Odpovědi zašlete e-mailem na adresu: florence@ambitmedia.cz. Do předmětu zprávy napište „soutěž FLO6“. Nezapomeňte uvést celé své jméno a adresu.

 

Soutěž trvá do 4. června 2018

 

 

Podmínky soutěže:

1. Organizátorem soutěže je vydavatelství Ambit Media, a. s. se sídlem Klicperova 604/8, Praha 5, 150 00 (dále jen “organizátor”), provozovatelem soutěže je Odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky Florence (dále jen “provozovatel”).

2. Soutěž bude probíhat od 13. 6. 2018 do 4. 7. 2018 na území ČR prostřednictvím časopisu Florence a webových stránek www.florence.cz

3. Soutěže se nesmí zúčastnit žádná z osob zaměstnaná provozovatelem ani organizátorem soutěže.

4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než uvedeném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel soutěže v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

5. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím uvedeného tel. čísla nebo e-mailové adresy do 14 dnů po ukončení soutěže. V případě, že se nebude možné s výhercem prostřednictvím tel. či e-mailové adresy spojit, bude obdobným způsobem stanoven náhradní výherce.

6. Způsob předání a vyčerpání výhry závisí na domluvě s výhercem a s poskytovatelem výhry. V případě, že se provozovateli nepodaří doručit výhru na uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům provozovatele soutěže.

7. Účastí v soutěži dává soutěžící dobrovolně souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze “organizátora” – společnosti Ambit Media, a. s., jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo po dohodě s organizátorem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň po dohodě s organizátorem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele, organizátora a všech spolupracujících osob, a osoby jim blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku a s ohledem na ustanovení v bodě 4. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem provozovatele, organizátora či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno v písemné formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.florence.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění dle předchozí věty.

Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Provozovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Provozovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Provozovatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.