COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2012

Co trápí specialisty na intenzivní péči na Slovensku?

Datum: 3. 9. 2012
Autor: Bc. Miluše Horáková
Co trápí specialisty na intenzivní péči na Slovensku?

Rozdíl mezi teorií a praxí v anesteziologii a intenzivní péči byl hlavním tématem V. celoslovenské konference sester pracujících v anesteziologii a intenzivní péči s mezinárodní účastí, která se konala ve dnech 22. až 23. června v Novém Smokovci. 

Organizační tým vedl PhDr. Milan Laurinc a nezastupitelnou roli na organizaci měl i prezident regionální komory sester a porodních asistentek PhDr. Lukáš Kober. Mezi zahraničními hosty byli například viceprezident polské komory všeobecných sester a porodních asistentek Mgr. Wojciech Nyklewicz, předseda profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků ČR Tomáš Válek, DiS., předsedkyně sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče ČAS Mgr. Dana Křivská a Srbskou republiku zastupovala členka výkonné rady Udruženja anestetičara Srbije MUDr. Snežana Eror.

Úvodní přednášku popisující pětileté období činnosti výkonného výboru sekce sester pracujících v anesteziologii a intenzivní péči na Slovensku přednesl hlavní organizátor konference PhDr. Milan Laurinc. V prvním bloku vystoupily i zástupkyně ČR, Bc. M. Horáková a Mgr. Z. Slatinská z FN Královské Vinohrady, které přítomné seznámily s prvními zkušenostmi s elektronickou dokumentací. Závěrečné slovo patřilo Mgr. I. Michalcové, která si za téma své přednášky s názvem Sestry a stížnosti zvolila hlavní důvody stížností souvisejících s vykonávanou profesí všeobecné sestry na Slovensku. Z pohledu pacienta a příbuzných jsou nejčastějšími důvody stížností na zdravotníky: arogance, bezohlednost k pacientům a nedostatečná empatie k příbuzným. Z pohledu zdravotníků je zase nejčastějším důvodem stížností na příbuzné slovní agrese vůči ošetřujícímu personálu.

Před začátkem odpoledního bloku byly zahájeny volby do nového výboru odborné sekce anesteziologie a intenzivní péče, protože dosavadní volební období uplynulo. V odpolední sekci zazněla slova předsedy Odborového sdružení sester a porodních asistentek SR V. Záborského, adresovaná všem zdravotníkům i nezdravotníkům. Záborský nastínil aktuální problematiku a důsledky přijetí zákona č. 62/2012 Z.Z., o minimálních mzdových nárocích sester a porodních asistentek v praxi, který někteří zaměstnavatelé obcházejí dělením úvazků, čímž degradují povolání sester a porodních asistentek a nabourávají odbornou způsobilost k výkonu daného povolání. Důraz kladl i na informovanost a možnost obhajoby základních práv všech zdravotníků.

Hlavním tématem diskuzí, které následovaly, byla pracovní náplň a finanční ohodnocení zdravotníků v sousedním Rakousku, kde jsou kompetence zdravotních sester mnohem nižší a veškeré pracovní kompetence včetně odpovědnosti přebírají lékaři. Finanční ohodnocení zdravotních sester je přitom v Rakousku mnohem vyšší, přestože k výkonu tohoto povolání není nutná ani maturita. Tyto praktické poznatky z odlišné rakouské a slovenské praxe přednesly sestry M. a I. Flórovy. V sobotním programu zazněla přednáška Mgr. Z. Belkové z Univerzitní nemocnice v Martině s názvem Manažment bolesti, po níž došlo k diskuzi, jejímž ústředním tématem byla epidurální anestezie v porodnictví. Další ročník konference by se měl příští rok konat v Nitře.

Bc. Miluše Horáková, Klinika anesteziologie a resuscitace, FNKV, Praha

 
  • tisk
  • předplatit si