Florence podporuje  

Pokyny autorům a recenzentům

POKYNY PRO AUTORY

Příspěvky v češtině nebo slovenštině posílejte v elektronické formě (textový editor MS Word) e-mailem na adresu: marketa.zbrankova@carecomm.cz 

K textu připojte prohlášení, že příspěvek nebyl publikován nebo nabídnut ke zveřejnění v jiném časopise.

Redakce si vyhrazuje právo na krácení či úpravy textů, o nichž bude autory informovat.

U původních (vědeckých) prací, kazuistik a odborných článků většího rozsahu požadujeme uvedení dvou recenzentů (z různých pracovišť).

Články, kazuistiky

 • Ideální rozsah článku je v rozmezí 3 000 až 6 000 znaků včetně mezer, v případě kazuistiky nebo výzkumné práce 3 000 až 9 000 znaků včetně mezer.

 • U textu musí být uvedeno celé jméno autora/ autorů, přesný název pracoviště, elektronické, poštovní i telefonické spojení.

 • K příspěvku je třeba přiložit krátké životopisné (profesní) údaje a barevnou portrétní fotografii autora/autorů.

 • V textu nepoužívejte zkratky! Ke zvýraznění požívejte pouze tučné písmo či kurzívu.

 • Užijete-li v textu odkazy na použitou literaturu, uveďte v závorce  autora a rok vydání (Staňková, 2002), u více než tří autorů doplňte „et al.“ (Staňková et al., 2002)

 • Struktura většího článku, vědeckých prací nebo kazuistiky:

  • Název práce a jeho anglický překlad;

  • Titul, jméno a příjmení autora, celý název a místo jeho pracoviště;

  • Souhrn (do 12 řádků) a jeho anglický překlad

  • Klíčová slova (nejvýše 5) a jejich anglický překlad

  • Text článku, strukturovaný do celků oddělených mezititulky; u kazuistiky popis případu, diskuze, závěr; u původní/výzkumné práce : úvod do problematiky (neměl by přesáhnout 1500 znaků vč. mezer).

 • Seznam použité literatury:

  • Časopis: Příjmení a iniciály jmen autorů (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“). Název práce v jazyce originálu. Název časopisu, rok vydání, ročník, stránkový rozsah.

  • Kniha: Příjmení a iniciály jmen všech autorů (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“). Název knihy. Místo vydání: nakladatelství, rok vydání.

  • Internetový zdroj: Kompletní internetový odkaz na dokument (včetně data návštěvy na dané adrese).

Obrazová dokumentace

 • Fotografie včetně portrétů autorů, grafy, schémata, tabulky a jinou obrazovou dokumentaci přijímáme v elektronické formě – fota v grafickém formátu JPG nebo TIF a v rozlišení 300 dpi, grafy ve formátu PDF. Nevkládejte obrázky do Wordu ani PowerPointu.

 • Ke každému souboru v grafickém formátu (obsahujícím obrázek, graf, tabulku apod.) je třeba připojit číslo a zkrácený název. Na konec textu článku/kazuistiky pak připojte očíslovaný seznam všech obrazových příloh a přesné popisky. U fotografií připojte také celé jméno jejich autora, anebo uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zdravotnického zařízení apod.).

 

POKYNY PRO RECENZENTY

Recenzní posudek

Práce: název
Recenzent: celé jméno, tituly, celý název a místo pracoviště, event. funkce

 • Jde o

  • Případovou studii (kazuistiku)

  • Přehledovou studii

  • Výzkumné sdělení

  • Zkušenosti z praxe

  • Jiné

 • Odpovídá práce zaměření časopisu?

 • Je článek přínosný?

 • Má práce po stránce formální odpovídající úroveň?

 • Má práce dobrou jazykovou úroveň?

 • Je souhrn přehledný a výstižný?

 • Obrázky

  • Adekvátní, kvalitní

  • Nedostatečné (počtem, kvalitou)

  • Nadbytečné

 • Tabulky a grafy

  • Adekvátní, ilustrativní

  • Nedostatečné (počtem, kvalitou)

  • Nadpočetné

 • Doporučujete rozšíření nebo zkrácení:

  • Úvodu

  • Souhrnu

  • Metody

  • Výsledků

  • Diskuse

  • Závěru

 • Konkrétní návrhy na změny (formulací, terminologie, doplnění atd.)

Datum, přesný název pracoviště a podpis recenzenta

Pokyny pro recenzenty ke stažení