Florence podporuje  

Pokyny autorům a recenzentům

POKYNY PRO AUTORY

Příspěvky v češtině nebo slovenštině posílejte v elektronické formě (textový editor MS Word) e-mailem na adresu: marketa.zbrankova@carecomm.cz. Fotmát MS Word, písmo Times New Roman, vel. 12., řádkování 1. Nepoužívejte v textu pevné mezery.

K textu připojte prohlášení, že příspěvek nebyl publikován nebo nabídnut ke zveřejnění v jiném časopise.

Redakce si vyhrazuje právo na krácení či úpravy textů, o nichž bude autory informovat.

U původních (vědeckých) prací, kazuistik a odborných článků většího rozsahu požadujeme navržení dvou recenzentů (z různých pracovišť).

Články, kazuistiky

 • Ideální rozsah článku je v rozmezí 9 000 až 15 000 znaků včetně mezer, v případě původní práce  nebo výzkumné práce 12 000 až 20 000 znaků v MS Word včetně mezer.

 • U textu musí být uvedeno celé jméno autora/ autorů, titul, přesný název pracoviště, u korespondenčního autora elektronické a telefonické spojení.

 • K příspěvku je třeba přiložit krátké životopisné (profesní) údaje a barevnou portrétní fotografii autora/autorů (foto volitelné).

 • V textu lze použít běžně užívané zkratky (vč., např., vs., min., max., atd., BMI, EKG atd.). Ke zvýraznění požívejte pouze tučné písmo či kurzívu.

 • Užijete-li v textu odkazy na použitou literaturu, uveďte v závorce  autora a rok vydání (Staňková, 2002), u více než tří autorů doplňte „et al.“ (Staňková et al., 2002), více citací oddělte středníkem (Staňková et al., 2002; Kučera, 2023). 

 • Struktura většího článku, vědeckých prací nebo kazuistiky:

  • Název práce a jeho anglický překlad;

  • Titul, jméno a příjmení autora, celý název a místo jeho pracoviště;

  • Souhrn (do 12 řádků) a jeho anglický překlad

  • Klíčová slova (nejvýše 5) a jejich anglický překlad

  • Text článku, strukturovaný do celků oddělených mezititulky; u kazuistiky popis případu, diskuze, závěr; u původní/výzkumné práce: úvod do problematiky (neměl by přesáhnout 1 500 znaků vč. mezer).

 • Seznam použité literatury:

  • Časopis: Příjmení a iniciály jmen autorů s tečkou (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“), psáno tiskacím písmem. Název práce v jazyce originálu. Název časopisu, rok vydání, ročník, číslo: stránkový rozsah.

  • Kniha: Příjmení a iniciály jmen autorů (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“), tiskacím písmem. Název knihy. Místo vydání: nakladatelství, rok vydání.

  • Internetový zdroj: Kompletní internetový odkaz na dokument.

  • Literatura je řazena dle abecedního pořádí.

  • příklady:

   Citace monografických publikací 
   JANDA V. Funkční svalový test. Praha: Grada Publishing 1996: 8–10.
   NEUMANNOVA K., ZATLOUKAL J. Ovlivnění poruch dýcháni pomocí tréninku dýchacích svalů. Rehab Fyz Lék 2011; 18(4): 188–192.
    
   Citace organizace jako autora
   The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164(5): 282–284.
   Názvy organizací se píší velkým písmenem ve všech částech názvu kromě spojek.
    
   Citace článků v tisku
   LESHNER A. I. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2016.
    
   Citace kapitoly v knize
   PHILLIPS S. J., WHISNANT J. P. Hypertension and stroke. In: Laragh J. H., Brenner B. M. (eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press 1995: 465–478.
    
   Citace ze sborníku z konference
   KIMURA J., SHIBASAKI H. (eds). Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology 1995, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier 1996: 15–19.
    
   Citace abstraktu
   ROXBURGH J., COOKE R. A., DEVERALL P. et al. Haemodynamic function of the carbomedics bileaflet prosthesis [abstract]. Br Heart J 1995; 73(Suppl 2): P37.
    
   Citace elektronicky dostupného materiál
   KOŠŤÁLOVÁ M. Screening afázie: MASZcz. [online]. Dostupné z: www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305.
   V případě citace zahraničního materiálu [online]. Available from: 

   Citace kvalifikační práce
   ADÁMEK J. Vliv elektrického ozvučení a elektronizace na vývoj populární hudby. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
    
   Elektronická kvalifikační práce
   ADÁMEK J. Vliv elektrického ozvučení a elektronizace na vývoj populární hudby [online]. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce: PhDr. Aleš Opekar, CSc. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/262610/ff_b/Bakalarska_prace_262610.pdf.
    
    

Obrazová dokumentace

 • Fotografie včetně portrétů autorů, grafy, schémata, tabulky a jinou obrazovou dokumentaci přijímáme v elektronické formě – fota v grafickém formátu JPG nebo TIF a v rozlišení 300 dpi, grafy editovatelné ve formátu PDF. Nevkládejte obrázky do Wordu ani PowerPointu.

 • Ke každému souboru v grafickém formátu (obsahujícím obrázek, graf, tabulku apod.) je třeba připojit číslo a popisek. Na konec textu článku/kazuistiky pak připojte očíslovaný seznam všech obrazových příloh a přesné popisky. U fotografií připojte také celé jméno jejich autora, anebo uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zdravotnického zařízení apod.).

 

POKYNY PRO RECENZENTY

Recenzní posudek

Práce: název
Recenzent: celé jméno, tituly, celý název a místo pracoviště, event. funkce

 • Jde o

  • Případovou studii (kazuistiku)

  • Přehledovou studii

  • Výzkumné sdělení

  • Zkušenosti z praxe

  • Jiné

 • Odpovídá práce zaměření časopisu?

 • Je článek přínosný?

 • Má práce po stránce formální odpovídající úroveň?

 • Má práce dobrou jazykovou úroveň?

 • Je souhrn přehledný a výstižný?

 • Obrázky

  • Adekvátní, kvalitní

  • Nedostatečné (počtem, kvalitou)

  • Nadbytečné

 • Tabulky a grafy

  • Adekvátní, ilustrativní

  • Nedostatečné (počtem, kvalitou)

  • Nadpočetné

 • Doporučujete rozšíření nebo zkrácení:

  • Úvodu

  • Souhrnu

  • Metody

  • Výsledků

  • Diskuze

  • Závěru

 • Konkrétní návrhy na změny (formulací, terminologie, doplnění atd.)

Datum, přesný název pracoviště a podpis recenzenta

Pokyny pro recenzenty ke stažení