COVID-19
 

Florence plus

 • Změny pozornosti v dospělosti

   

  Souhrn: Pozornost je psychický stav soustředění a specifického zaměření se na určitý duševní proces. Abychom maximálně využili příjem informací, je potřeba cvičit pozornost a vědomě ovládat soustředění. Pozornost patří mezi psychické stavy neboli přechodné situace. Aktuální kvantitativní a kvalitativní hodnoty pozornosti jsou ovlivněny zevními či vnitřními okolnostmi působícími na jedince v daném okamžiku. Aby nervová soustava upoutala svá funkční centra k zaměření se na vybraný předmět, je důležitá jejich dostatečná aktivace, dle charakteru impulzu vědomá či nevědomá.

   

 • Pylovou alergii často doprovází alergie potravinová

  Alergie je častým onemocněním, které se nevyhýbá žádné věkové kategorii. Na jeho vznik má vliv dědičnost i životní prostředí. Existuje mnoho druhů alergií. Jedním z nejčastějších je alergie pylová, kterou však často doprovází i alergie potravinová.

 • Poranění zdravotnických záchranářů o ostrý předmět v klinické praxi

  Poranění o ostrý předmět je situace, která je považovaná za nežádoucí událost, jak uvádí Rada Evropské unie (2010). Jedná se o situace, kdy se zdravotnický záchranář poraní o ostrý předmět, kterým může být například jehla na podání léků nebo lanceta na odběr kapilární krve. Článek se zabývá problematikou poranění o ostrý předmět, způsobem ošetření těchto poranění, znalostmi zdravotnických záchranářů o rizicích spojených s poraněním o ostrý předmět, hlášením nežádoucích událostí a zásadami manipulace s ostrými předměty.

 • Práva tělesně postižených při poskytování zdravotních služeb

  Princip rovnosti lidí v důstojnosti a právech, jakož i zaručení práv bez jakékoli diskriminace. V této jedné jediné větě z Listiny základních práv a svobod je obsaženo vlastně všechno. Všichni pacienti tedy mají stejná práva, což v důsledku znamená, že osoby se zdravotním postižením nesmějí být nijak znevýhodněny proti těm, kteří ho nemají. Platí to však i obráceně, postižení není důvodem pro zvýhodnění, pokud není nutné vzhledem ke charakteru handicapu.

 • Projekt Magnet 213 má zkrátit čekací dobu na vyšetření magnetickou rezonancí

  Jen málokterý pacient dnes ví, že s požadavkem na zajištění vyšetření se může obrátit přímo na zdravotní pojišťovnu

 • Saturácia spirituálnych potrieb pacientov

  Náboženstvo a spiritualita patria medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú ľudské skúsenosti, presvedčenie, hodnoty, správanie a priebeh ochorenia.“ D. LUKOFF

 • Jak by měla vypadat strava všeobecné sestry pracující na směny

  Práce všeobecných sester, zejména těch, které pracují na směny, je náročná. Největší zátěž pro organismus sester představují noční směny. To s sebou může přinášet neblahé zdravotní následky. Osvědčený způsob, jak mnohým z nich předejít, je vhodná skladba stravy.

 • Odborná stáž ve Švýcarsku

  Poslední zářijový týden jsme se zúčastnili exkurze ve Švýcarsku. Na tuto odbornou stáž vyjeli studenti napříč všemi obory naší školy. Jednalo se o studenty oborů zdravotnický asistent, bezpečnostně právní činnost a sociální činnost. Celkem se zúčastnilo 34 žáků a tři odborní učitelé.

 • Sjezd neurologů nemohl opomenout Alzheimerovu nemoc

  Součástí pátečního odborného programu byl blok věnovaný aktuálním trendům v diagnostice a léčbě neurodegenerativních demencí

 • Znalosti sester v oblasti práv pacientů

  Autorka pomocí dotazníkového šetření zjišťovala rozsah znalostí sester v oblasti práv pacientů. Více než 800 dotazovaných sester rozdělila do dvou skupin – na sestry s vysokoškolským vzděláním a na sestry se vzděláním středoškolským. 

Další