Florence podporuje  

Partneři

 • Amelie, z.s.

  Nezisková organizace Amelie, z.s. poskytuje bezplatnou psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým již od roku 2006. Bezplatné služby odborného psychologického a sociálního poradenství nabízí organizace prostřednictvím Center Amelie a na Lince Amelie s celorepublikovým pokrytím. Nedílnou součástí této pomoci je i realizace akreditovaného dobrovolnického programu v některých nemocnicích. Organizace je držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

   
 • Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

  Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče je dobrovolnou, samosprávnou, nezávislou a nepolitickou organizací. Je sdružením členů se společnými zájmy a cíli. Působí v ČR. Asociace, která sdružuje organizace poskytující některou z forem hospicové paliativní péče v ČR (lůžkovou, domácí), prosazuje a podporuje hospicovou paliativní péči, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytosti a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.  

   
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) je nezávislým profesním sdružením právnických a fyzických osob, jehož hlavním cílem je podporovat rozvoj a zvyšovat úroveň poskytovaných sociálních služeb v České republice.  Byla založena r. 1991, je největším profesním sdružením v segmentu sociálních služeb a jediným, které nabízí členství všem bez ohledu na právní formu a typ sociální služby. Sdružuje více než 900 organizací, spolupracuje především s MPSV ČR, MZ ČR, Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR a mnoha profesními a zaměstnavatelskými organizacemi. APSS má zastoupení ve všech relevantních radách, komisích i pracovních skupinách a průběžně poskytuje svým členům aktuální informační servis.

  APSS realizuje mnoho projektů na národní a mezinárodní úrovni zaměřených nejen na poskytovatele sociálních služeb, ale i na jejich cílové skupiny, tj. zejména seniory a osoby se zdravotním postižením. Vyvíjí vzdělávací činnost, pořádá konference, semináře a další odborná jednání, a také publikační aktivity: vydává odborná periodika časopis Sociální služby, Listy sociální práce a rovněž řadu dalších odborných publikací.

   

   
 • Česká asociace sester

  Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociálního péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice.

   
 • České ILCO

  České ILCO bylo založeno  v roce 1992, zastřešuje 19 spolků stomiků v ČR. Hlavním úkolem Českého ILCO je pomáhat stomikům, lidem s umělým vývodem ze střev nebo močovodu, hájit jejich oprávněné zájmy, zbavovat je strachu ze života se stomií. Vystupovat  proti všem projevům diskriminace ve společnosti. České ILCO je členem Evropské i Světové organizace stomiků (EOA, IOA). Regionální spolky mají  více než 800 členů, 75 % má osobní zkušenost s onkologickým onemocněním. V posledních letech se České ILCO také hodně věnuje propagaci prevence onemocnění.

   
 • Dekubity.eu

  Portál Dekubity.eu je portál věnovaný problematice dekubitů. Spuštěn byl 1. února 2015 a je podporován Odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů MZ ČR. Odborným garantem je Česká společnost pro léčbu ran a sekcí hojení ran při České asociaci sester.

   
 • Edusestra

  Edusestra je projekt společnosti Health communication s.r.o. v oblasti vzdělávání všeobecných sester, porodních asistentek a zdravotních laborantů, ergoterapeutů, fyzioterapeutů, zdravotních zákranářů, nutričních terapeutů, radiologických asistentů a zdravotně sociálních pracovníků. Jeho cílem je poskytnout možnost vzdělávání a osobního rozvoje bez limitů místa konání a termínu vzdělávací akce či stavu uživatele. E-learningové kurzy můžete sledovat z pohodlí svého domova a v čase, který si sami zvolíte. Kurzy Edusestra jsou navíc jedinečné množstvím forem, ve kterých je můžete absolvovat. Vybírat můžete z video záznamu, zvukového záznamu, textového přepisu či prezentace.

   
 • Gaudia proti rakovině, o. s.

  Gaudia proti rakovině, o. s., je sdružení odborníků poskytujících psychosociální služby onkologicky a jinak vážně nemocným pacientům a jejich blízkým. Posláním sdružení je poskytovat psychologickou podporu nejen nemocným, ale i jejich rodinným příslušníkům. Kromě toho své služby nabízí i zdravotníkům, kteří tu mohou konzultovat nejvhodnější způsob sdělení nepříznivé diagnózy pacientům či příbuzným, zvládání problémových pacientů nebo jejich příbuzných i možné ovlivnění pacientovy motivace k léčbě či zprostředkování úlevy rozhovorem. Gaudia proti rakovině, o. s., jim dále nabízí asistenci při sdělování nepříznivé diagnózy, mediaci kontaktu s příbuznými a supervizi.

   
 • Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

  Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé je odborný rehabilitační  ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní, pro děti i dospělé nemocné z celé ČR. Léčí se zde stavy pohybových poruch a onemocnění neurologického typu, včetně stavů poúrazových a pooperačních.

   
 • IN LINE COMMUNICATIONS - Vzdělávání sester

  zajišťuje vzdělávací akce pro zdravotníky – konference, kongresy, semináře. Specialista na oblast komunikace s využitím aktuálních poznatků aplikované psychologie (NLP). Nabízí certifikované e-learningové kurzy: „Jak zvládat komunikační bariéry“, „Jak zvládat řešení konfliktů“, „Anglicky jen tak mimochodem“. Organizuje dvoudenní Víkendové pobyty s transformačním koučinkem a tréninkem komunikačních dovedností.

   
 • Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

  je profesní sdružení, které vzniklo v roce 2005 a sdružuje zdravotnické záchranáře a další nelékařské zdravotnické pracovníky vykonávající profesi na zdravotnické záchranné službě.

   
 • Mamma HELP - Sdružení pacientek s rakovinou prsu

  Mamma HELP - Sdružení pacientek s rakovinou prsu, je největší pacientskou organizací v ČR. Každý rok u nás onemocní rakovinou prsu zhruba 6 000 žen. Spolu s diagnózou přichází zpravidla i psychický šok, s nímž se musí žena vypořádat. Pacientská organizace Mamma HELP nabízí všem těmto ženám zdarma pomoc, radu a informace. Sdružení spolupracuje s předními českými onkology a své pobočky má už v sedmi městech v ČR.

   
 •  
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelekářských zdravotních oborů

  Je centrem pro podporu regulačních procesů. Odbornou institucí pro realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Akreditovaným zařízením s celorepublikovou působností, které poskytuje širokou nabídku vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, kvalifikačních a certifikovaných kurzů včetně dalších forem celoživotního vzdělávání zdravotnickým pracovníkům i široké veřejnosti. Koordinačním, poradenským a informačním centrem pro řešení otázek odborného vzdělávání a regulace nelékařských zdravotnických povolání.

   
 • Novodobá sanitka

  Přeprava pacientů Ostrava. Akreditovaná řidička přepravy nemocných, raněných a rodiček nabízí své služby přepravy k lékařům všem, kdo: ​

  • nemají nárok na sanitku a potřebují dopravit do zdravotnických zařízení,
  • potřebují pomoc při rychlé přepravě k lékaři.

  Hlavní prioritou je přitom bezpečí a pohodlí přepravovaných klientů. Služba je určena nejen nemocným, ale i seniorům a handicapovaným.

  Novodobá sanitka spolupracuje s FN Ostrava.

   
 • ORBI PONTES

  Občanské sdružení, které podporuje programy a projekty zaměřené na vzájemné porozumění různých světů, které mohou být ve společnosti chápány jako rozdílné. Stěžejním projektem sdružení je Týden Komunikace Osob se Sluchovým Postižením (TKOSP), který se týká světů slyšících a osob se sluchovým postižením. 

   
 • Parkinson-Help o. s.

   

  Parkinson-Help o. s.  vznikla v roce 2012 s cílem seznamovat veřejnost s obtížemi onemocnění a získávat lidi vstřícné přispívat ke zkvalitnění života nemocných nevyléčitelnou, Parkinsonovou nemocí a pomáhat pacientům žít dál plnohodnotný život.

  Zastoupení nemocných Parkinsonovou nemocí ve výborech a orgánech, kde se tvoří podmínky života lidí, kteří onemocněli touto progresivní nevyléčitelnou nemocí, považujeme za základní krok k uznání existence onemocnění.

   
 • Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

  Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) je dobrovolné sdružení sdružující fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání a odborová organizace sdružující zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. 

   
 • První krok

  První krok je internetové informační centrum pro klienty se zdravotním postižením. Čtenáři tu naleznou nejen články, které poučí i potěší, ale i informace o zdravotních pomůckách, službách a další materiály. V poradně jim odborníci odpoví na otázky v několika kategoriích a nechybí zde ani televizní vysílání, které je zaměřeno na problematiku zdraví a nemoci.

   
 • Schola Medica

  Schola Medica se zaměřuje na celoživotní vzdělávání dospělých, především na pořádání vzdělávacích akcí a přednášek pro nelékařský zdravotnický personál. Cílem je připravit zajímavé odborné přednášky, které pomáhají ke zvyšování kvalifikace. Vysokou profesionální úroveň zajišťuji zkušení lektoři.

   
 • Seppia, o. s.

  Občanské sdružení Seppia se zabývá pomocí a podporou znevýhodněných osob. Cílovou skupinou jsou handicapovaní, senioři, osoby na mateřské či rodičovské dovolené, osoby dlouhodobě pečující o své blízké či pracující rodiče. Sdružení se snaží identifikovat jejich problémy a nalézt jejich řešení. Sdružení pořádá i online přednášky určené mj. i zdravotníkům či online kroužky pro děti, které by např. ze zdravotních důvodů nemohly kroužky jinak navštěvovat a další aktivity.

   
 • Sestra.IN

  Společnost Sestra.IN poskytuje produkty a služby v oblasti celoživotního vzdělávání, které jsou určeny všeobecným sestrám i ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Její služby jsou kvalitní, lehce dosažitelné, poctivé, mají vysokou odbornou úroveň, odpovídající akreditaci a přiměřenou cenu. Se svými klienty navazuje  společnost dlouhodobou spolupráci, založenou na důvěře, odpovědnosti a vzájemném respektu.

   
 • STOB

  Společnost STOB se dlouhodobě zaměřuje na hubnutí, a to cestou bez diet a striktních omezení. Úspěšné redukce váhy lze dlouhodobě dosáhnout pouze trvalou změnou životních návyků. Změna životních návyků začíná a končí v hlavě, proto se ušme, jak s ní vycházet a jak ji zvládat. Společnost pořádá mj. kurzy zdravého hubnutí, cvičení, aktivní dovolenou, vyvíjí i publikační a vzdělávací činnost a provozuje řadu dalších aktivit.

   
 • T.E.O. Consulting, s. r. o.

  Společnost T.E.O. Consulting, s. r. o., poskytuje konzultace a realizace v oblasti firemního vzdělávání a edukace externích cílových skupin formou praktických, odborných, akreditovaných seminářů, konferencí a workshopů. Kromě návrhů a realizací vzdělávacích projektů, které jsou vždy originálem, spolupracuje se svými klienty na: tvorbě vzdělávacích koncepcí, marketingových projektech, worskshopech, konferencích a seminářích, rozvoji v oblasti měkkých dovedností, tiskových konferencích, praktických workshopech pro práci s iPAD a digitálním a mobilním marketingu.

   
 • Tichý svět

  Obecně prospěšná společnost Tichý svět (dříve APPN) pomáhá již devět let neslyšícím v ČR. Poskytuje komplexní služby, které umožňují neslyšícím začlenit se do společnosti a žít kvalitní a smysluplný život. Jedná se především o odstraňování bariér a pomoc při získávání zaměstnání. Mezi hlavní služby, které společnost poskytuje, patří sociální rehabilitace, odborné sociální a právní poradenství a tlumočnické služby, kterou mohou využít i zdravotníci při komunikaci se svými pacienty.

   

   
 • Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

  Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (ZZMV) pečuje o zdraví příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců Ministerstva vnitra České republiky, včetně jejich zdravotnické přípravy a zdravotní výchovy a prevence. Další oblastí působení ZZMV je zdravotnické zabezpečení bezpečnostních a výcvikových akcí jednotlivých útvarů, a to i v zahraničí, zabezpečení doprovodu oficiálních delegací a zajištění zdravotnické péče na mezinárodních akcích konaných v ČR. Mimo jiné poskytuje zdravotní péči žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a cizincům umístěným v zařízení pro zajištění cizinců. ZZMV také zabezpečuje ozdravnou a lázeňskou péči příslušníkům bezpečnostních sborů a zaměstnancům resortu ministerstva vnitra v lázeňských domech Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.