Aktuality

 • CHRONICARE zve na relaxační dopoledne s odbornou přednáškou

  "Vyšší vzdělání sester jako cesta k osobnímu rozvoji" - to je téma akce, která má spojit příjemné s užitečným 

 • HIV – přenos, diagnostika, léčba a péče

  HIV centrum ÚVN Praha bylo zřízeno při Klinice infekčních nemocí v roce 2016. Ve spolupráci s ostatními odbornostmi zde zajišťuje komplexní péči o HIV pozitivní pacienty včetně poradenství. V indikovaných případech poskytují lékaři centra preexpoziční a postexpoziční profylaxi HIV. Péče o HIV pozitivní osoby se všeobecně považuje za rizikovou činnost, při dodržování všech zásad bezpečnosti práce a prevence však riziko klesá na minimum. Zejména je třeba si uvědomit, že titopacientijsou pacientijako kteříkoli jiní, a proto se ani péče o ně v zásadě příliš neliší od péče o ostatní nemocné.

   

 • Osvětový projekt upozorňuje pacienty s kardiovaskulárními nemocemi na důležitost užívání léků

  Jak je známo, onemocnění srdce a cév nebolí, ale je to tichý a pomalý zabiják. Na rizika kardiovaskulárních onemocnění a nutnost dodržování léčby upozorňuje projekt Srdce v hlavě i jeho webové stránky www.srdcevhlave.cz. Záštitu nad ním převzala Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP, jako ambasador projektu pomáhá herec Václav Vydra.

 • Nové formy užívání tabáku: elektronické cigarety a zahřívaný tabák

  Užívání tabáku dnes již zdaleka neznamená pouze kouření cigaret. Trend rychlého rozvoje technologií a digitalizace ovlivnil také oblast užívání nikotinu, a to díky vývoji elektronických alternativ určených k inhalování. Elektronické cigarety a zahřívaný tabák aktuálně zažívají nárůst obliby nejen v České republice a v Evropě. V tomto článku představíme charakteristiky nových tabákových produktů (elektronické cigarety a zahřívaný tabák), zejména jejich technologická specifika, mechanismus fungování, legislativní aspekty, rozšíření užívání v České republice a v neposlední řadě zhodnocení diskutovaného terapeutického potenciálu i škodlivosti dle dosavadních studií.

   

 • Sestra má cennou úlohu při spolurozhodování pacienta o léčbě. Platí to i v případě peritoneální dialýzy

  Doba, kdy pacient neměl vliv na volbu metody léčby svého onemocnění, již patří historii. V současnosti je v procesu rozhodování o terapii aktivním účastníkem a na základě informací, které jsou mu poskytnuty lékařem, volí z nabízených možností. Nezastupitelnou úlohu v tomto procesu má sestra a její komunikace s pacientem. Platí to i v případě, kdy je pacient indikován k dialyzační léčbě a jako možnost je mu nabídnuta peritoneální dialýza (PD). Tématům spojeným s fenoménem sdíleného rozhodování u pacientů, kteří mají podstupovat PD, se věnoval i 48. ročník kongresu EDTNA/ERCA, který proběhl 14.–17. září v Cubex Centru Praha.

 • Vybrané terapeutické přístupy v ergoterapii horních končetin u pacientů po cévní mozkové příhodě

  Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality. Následná disabilita způsobuje dlouhodobé až trvalé komplikace, které mohou pacienta limitovat v provádění všedních denních aktivit. Cílem práce bylo zjistit, jaké ergoterapeutické přístupy jsou dle aktuální literatury nejpoužívanější pro zlepšení hybnosti horních končetin pacientů po cévní mozkové příhodě. Z analýzy dohledaných článků vyplývá jako nejvhodnější metoda intervence zaměřené na úkol, jelikož nevyžaduje specifická vstupní kritéria pro pacienty po cévní mozkové příhodě, jako třeba terapii vynuceného využívání paretické končetiny. Intervence zaměřená na úkol využívá smysluplných aktivit, například oblékání, sebesycení apod. Používá zpětnou vazbu, která je důležitým nástrojem pro udržení motivace pacienta po cévní mozkové příhodě. Především klade důraz na silné stránky pacienta, na kterých dále může stavět.

 • Vzdělávání sester 30let poté…

  K řadě oslav 30tého výročí sametové revoluce se 3. lékařská fakulta UK rozhodla přispět mezinárodní konferencí na téma „Vzdělávání sester 30let poté…“ dne 29. 11. 2019 v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty UK.

 • Za odbornými zkušenostmi na sever Evropy

  Finsko je zemí s nejefektivnějším a nejprogresivnějším vzdělávacím systémem. Proč se opakovaně objevuje na předních světových příčkách? A proč ročně hostí řady učitelů a studentů, kteří se chtějí dozvědět, jak to zde funguje? 

 • Zdravotník by neměl doporučovat žádné množství alkoholu

  Přijímá český stát dostatečná opatření pro snížení konzumace alkoholu, a tím nepřímo i pro snížení výskytu onemocnění způsobených alkoholem? Konzumace alkoholu má spojitost se vznikem řady onemocnění – onkologických, hepatologických, metabolických i psychiatrických... Česká republika je tradičně známá svou vysokou spotřebou alkoholu, především pak piva. Cena alkoholických nápojů je ve srovnání se západní Evropou nízká, protože stát alkohol tolik nedaní. Je tato politika správná? A co je pravdy na tom, že v malém množství alkohol neškodí, či snad dokonce prospívá zdraví? A co to vlastně znamená, mít problém s alkoholem? Na to všechno nám odpovídá prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

   

 • Pády pacientů ve zdravotnických zařízeních

  Kvalita zdravotní péče a bezpečnost pacientů patří v dnešní době mezi základní požadavky kladené na vedení nemocnic a jejich zaměstnance. Jednou z oblastí, které je věnována pozornost ve FN Brno, resp. na Rehabilitačním oddělení (RHO) FN Brno, jsou pády pacientů.

Další