Florence podporuje  

Soutěž

Momentálně neprobíhá žádná soutěž.

 

 

 

 

 

Podmínky soutěže:

1. Organizátorem soutěže je společnost Care Comm s.r.o. se sídlem Klicperova 604/8, Praha 5, 150 00 (dále jen “organizátor”), provozovatelem soutěže je Odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky Florence (dále jen “provozovatel”).

2. Soutěž bude probíhat na území ČR prostřednictvím časopisu Florence a webových stránek www.florence.cz

3. Soutěže se nesmí zúčastnit žádná z osob zaměstnaná provozovatelem ani organizátorem soutěže.

4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než uvedeném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel soutěže v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

5. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím uvedeného tel. čísla nebo e-mailové adresy do 14 dnů po ukončení soutěže. V případě, že se nebude možné s výhercem prostřednictvím tel. či e-mailové adresy spojit, bude obdobným způsobem stanoven náhradní výherce.

6. Způsob předání a vyčerpání výhry závisí na domluvě s výhercem a s poskytovatelem výhry. V případě, že se provozovateli nepodaří doručit výhru na uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům provozovatele soutěže.

7. Účastí v soutěži dává soutěžící dobrovolně souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze “organizátora” – společnosti Care Comm s.r.o., jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo po dohodě s organizátorem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň po dohodě s organizátorem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele, organizátora a všech spolupracujících osob, a osoby jim blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku a s ohledem na ustanovení v bodě 4. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem provozovatele, organizátora či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno v písemné formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.florence.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění dle předchozí věty.

Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Provozovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Provozovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Provozovatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.