Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2015

Chronické nemoci s bronchiální obstrukcí

Datum: 7. 7. 2015
Autor: Eva Kašáková

Pneumologické sestry se sešly v sobotu 23. května 2015 v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce v Praze na konferenci, jejímž tématem byly chronické nemoci s bronchiální obstrukcí (CBO), tj. astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a překryv astmatu a CHOPN (ACOS). Konference se zúčastnilo 60 sester z celé republiky, převážně z pneumologických a alergologických pracovišť.

Odbornou část konference zahájil prim. MUDr. Viktor Kašák (Lerymed Praha), který byl již tradičně také odborným garantem akce. Seznámil nás s novým národním Doporučeným postupem diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu, který vyšel na počátku roku 2015. Jeho hlavním autorem je doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., ale spolupracovali s ním i další pneumologové a alergologové. Nový doporučený postup klasifikuje astma jednak podle úrovně kontroly (astma pod plnou kontrolou, pod částečnou kontrolou, pod nedostatečnou kontrolou), jednak podle tíže na pět stupňů (intermitentní, lehké, středně těžké, těžké, problematické těžké). Hlavním cílem léčby astmatu je astma pod kontrolou, tj. žádné příznaky během dne a noci, malá nebo žádná nutnost používat úlevovou léčbu, produktivní a fyzicky aktivní život, normální nebo téměř normální funkce plic a vyhnutí se zhoršení astmatu (exacerbacím nebo záchvatům). Doporučený postup se také věnuje astmatu ve zvláštních situacích, např. astma v adolescenci, astma v těhotenství a laktaci, astma ve stáří. Zvláštní pozornost je věnována diagnostice a léčbě ACOS.

Na první přednášku navázal prim. MUDr. Vratislav Sedlák (Plicní klinika FN Hradec Králové), který hovořil o problematickém těžkém astmatu. Problematické těžké astma (PTA), kterým trpí asi 5 % pacientů, dělíme na obtížně léčitelné astma (OLA), kdy je pacient polymorbidní, má špatnou compliance k léčbě, špatnou inhalační techniku a je vystaven stálé expozici rizikovým faktorům, a na těžké refrakterní astma (TRA), které je refrakterní k léčbě při správné diagnóze astmatu, při správné léčbě, při dobré compliance i při správně léčených komorbiditách.

Sestra jako průvodce na cestách k dosažení zlepšení funkce plic byl název přednášky sestry Jiřiny Karasové (Plicní klinika FN Plzeň), která zdůraznila nutnost edukace pacientů ve správné inhalační technice, kdy je třeba s pacientem inhalační techniku prakticky nacvičit a opakovaně ji kontrolovat. Na kazuistikách několika pacientů ukázala, že správná inhalační technika a správný výběr inhalačního systému, který bude pacientovi po všech stránkách vyhovovat, může normalizovat plicní funkce i při nezměněné dávce léku.

Eva Kašáková (Lerymed, Praha) představila zúčastněným sestrám dva nové inhalační systémy Elliptu a Spiromax, které přišly na český trh na počátku roku 2015.

Dopolední blok uzavřela Monika Macháčková (Lerymed, Praha), která nás obeznámila s možnostmi plicní rehabilitace v ambulantní terénní praxi. Pro pacienty s CBO by plicní rehabilitace měla být nedílnou součástí nefarmakologické (paušální) léčby. Rehabilitační léčbu zejména pro pacienty s CHOPN můžeme rozdělit na pohybovou léčbu, která zahrnuje silový trénink, trénink dýchacích svalů a vytrvalostní trénink, a na respirační fyzioterapii, která reedukuje dechový vzor, usnadňuje expektoraci, aktivuje dýchací svaly pacientů, ale také pomáhá k nácviku správné inhalační techniky a nácviku úlevových poloh pro dýchání.

Druhý blok odborného programu měl zahájit MUDr. Vladimír Koblížek (Plicní klinika FN Hradec Králové), který se pro nemoc omluvil; jeho sdělení nám prezentoval primář Sedlák. Tato prezentace nám představila vstupní výsledky celostátní, multicentrické, prospektivní výzkumné databáze CHOPN (10 pracovišť v ČR), do které bylo zařazeno již 532 pacientů s CHOPN a prezentovány byly výsledky 343 pacientů. Už teď je zřejmé, že tato studie přinese spoustu informací, které ještě nebyly v ČR tak podrobně a precizně zkoumány.

K mikrofonu se pak ještě jednou vrátil primář Kašák, který nám řekl o používání fixních kombinací v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí. Fixní kombinace znamená, že jsou zkombinovány dva léky v jednom inhalačním systému, klasická fixní kombinace obsahuje inhalační kortikosteroid (IKS) a inhalačního beta2-agonistu s dlouhodobým, resp. ultra-dlouhodobým účinkem (LABA, resp. U-LABA). Jsou vyvíjeny i tři léky v jedné fixní kombinaci. Léky ve fixní kombinaci se navzájem potencují, což umožňuje podávat nižší dávku především IKS, jsou bezpečnější a díky jednoduššímu schématu podávání se zvyšuje i compliance a adherence pacientů k léčbě.

V odborném programu pokračovala Mgr. Jana Kollarová (Plicní klinika FN Hradec Králové) kazuistikou 64leté pacientky v terminální fázi CHOPN s fenotypem četných exacerbací. Tato pacientka je na dlouhodobé domácí oxygenoterapii (DDOT) a na domácí neinvazivní plicní ventilaci (NIVP), kterou používá přes noc a podle potřeby i ve dne. Přesto trpí častými exacerbacemi, které vyžadují opakované hospitalizace, na kterých se podílí i non-compliance pacientky.

Následovala přednáška Mgr. Barbory Duchoňové (Plicní klinika FN Hradec Králové), která prezentovala kazuistiky dvou pacientů s CHOPN se zaměřením na výživu – jednoho podvyživeného s těžkou CHOPN a osteoporózou s BMI 20,9 kg/m2 a druhého obézního s velmi těžkou CHOPN a kardiálním selháním s BMI 31,6 kg/m2. Nejen z této přednášky vyplynulo, že léčba pacientů s CHOPN vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup, edukaci, dobrou komunikaci mezi pacientem, lékařem i ostatními zdravotníky a velmi důležitá je ochota pacienta spolupracovat.

Konferenci uzavřela opět Mgr. Kollarová s kazuistikami tří pacientů s názvem „Není CHOPN pacient jako CHOPN pacient“; ztotožnila se se závěrem své kolegyně Mgr. Duchoňové, který je uveden výše. Každý pacient je jiný a potřebuje nejen individuální přístup, ale také spolupráci multidisciplinárního týmu (pneumologa, fyzioterapeuta, nutricionisty, psychologa, ale také empatické, milé a vzdělané sestry).

Po obou blocích následovala bohatá diskuze, v níž se zúčastněné sestřičky nejen ptaly přednášejících, ale také si vyměňovaly zkušenosti týkající se jejich odborných a ošetřovatelských poznatků z reálné praxe na jejich pracovištích.

Další XVIII. konference pneumologické sekce ČAS se uskuteční 14. listopadu 2015 v NCO NZO v Brně se stejným programem. Jste na ni, milé kolegyně, zejména z moravskoslezského regionu, srdečně zvány.

Eva Kašáková, předsedkyně pneumologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si