COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled článků

Recenzované články

Najčastejšie problémy u žien po pôrode cisárskym rezom

Datum: 7. 9. 2018
Autor: Mgr. Erika Maskálová, PhD., Mgr. Eva Urbanová, PhD., Bc. Daniela Karaščáková

Súhrn: Cisársky rez je závažná pôrodnícka operácia. Výskyt problémov u žien po tomto spôsobe pôrodu môže mať významný vplyv na ich život a každodenné fungovanie. Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt problémov v telesnej oblasti u žien po pôrode cisárskym rezom pomocou dotazníka vlastnej konštrukcie. Celkový súbor tvorilo 50 respondentiek veku od 18 do 43 rokov. Väčšina šestonedieľok (94 %) po pôrode cisárskym rezom uvádzala bolesť v operačnej rane. Problém pri vstávaní z postele uvádzali viaceré šestonedieľky (66 %), pretože sa u nich objavili závraty (45 %) a bolesť (40 %). Vyskytovali sa problémy s dojčením (44 %), v to naliate prsníky (59 %) a bolestivé bradavky (41 %). Problémom, ktoré sa vyskytujú u žien po pôrode cisárskym rezom je dôležité venovať zvýšený záujem, pretože ovplyvňujú ich prežívanie ženy v období šestonedelia. Pôrodné asistentky by mali venovať viac pozornosti detekcii problémov a následne realizovať vhodné intervencie s cieľom ich minimalizácie.

Kľúčové slová: pôrod cisárskym rezom – problémy – šestonedelie.

 

The most common problems in women after the birth of the Emperor

Summary: Cesarean section is a serious obstetric surgery. The occurrence of problems in women after this type of delivery can have a significant impact on their lives and day to day functioning. The aim of this study was to identify the occurrence of physical problems in ​​women after caesarean section with a questionnaire of own construction. The total sample was 50 respondents aged 18 to 43 years. Most respondents (94 %) reported pain in surgical incision. The problem of getting up from bed was stated by several women (66 %) because of dizziness (45 %) and pain (40 %). There were breastfeeding problems (44%), especially breast engorgement (59 %) and painful nipples (41 %). The problems that occurs in women after section caesarean is important to pay increased interest because they affect women’s survival in the postpartum period. Midwives should be to pay more attention to problem detection and after then realising appropriate interventions to minimize them.

Keywords: section caesarean – problems – postpartum period.

 

Úvod

Cisársky rez je dnes veľmi častým spôsobom ukončenia tehotenstva a počet týchto pôrodov neustále narastá (Korbeľ a kol., 2016). Vzhľadom k tomu, je nutné tejto téme venovať čoraz väčšiu pozornosť. Cisársky rez je pôrodnícka operácia, pri ktorej je plod extrahovaný z maternice cez brušnú stenu (Roztočil et al., 2001). Pre matku je však šesťkrát rizikovejší ako vaginálny pôrod (Pařízek, 2006). Cisársky rez je závažná operácia, ktorá môže ohroziť matku (Holomáň a kol., 2014). Cooklin et al. (2015) uvádzajú, že v období šestonedelia, a to najmä v prvých 6 mesiacov po pôrode, sú u 94 % šestonedieľok  po pôrode cisárskym rezom uvádzané rôzne problémy v telesnej a psychickej oblasti. Najčastejšie ide o bolesť v mieste operačnej rany, zápchu, bolesti chrbta, únavu. Väčšina štúdií zaoberajúcich sa touto problematikou uvádza problémy žien 6 až 12 mesiacov po pôrode cisárskym rezom. Avšak existuje len málo výskumov, ktoré zisťujú problémy žien prvý týždeň po tomto type pôrodu.

Cieľom tejto štúdie bolo opísať frekvenciu výskytu problémov u žien v priebehu prvého týždňa po pôrode cisárskym rezom.

Metodika a charakteristika súboru

Pre tento výskum bol zvolený dizajn prierezovej kvantitatívnej štúdie vykonanej na základe dotazníkového šetrenia.

Výber súboru respondentiek bol zámerný. Kritériom zaradenia respondentky do výskumnej vzorky boli:

  • šestonedieľky po cisárskom reze do 5. dňa hospitalizácie,
  • pôrod v termíne,
  • podpísaný informovaný súhlas,
  • ochota vyplniť dotazník.

Výskumný súbor tvorilo 50 respondentiek (priemerný vek 28,98 rokov ± 6,75 rokov). Respondentky mali rôznu úroveň vzdelania od základného (2) až po vysokoškolské 2. stupňa (13). Z hľadiska počtu pôrodov 48 % boli prvorodičky, 30 % druhorodičky a 22 % boli viacrodičky. 42 % respondentiek mali cisársky rez v celkovej anestézii a 58 % v epidurálnej anestézii.

Zber údajov sme realizovali prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie. Dotazník sme overovali pilotnou štúdiou na 5 respondentkách po pôrode cisárskym rezom. Po úprave niekoľkých chýb v štylizácii otázok sme zostavili konečnú verziu dotazníka, ktorá pozostávala z 22 otázok. V prvej časti sa nachádzali otázky zamerané na zistenie demografických údajov – vek, počet pôrodov, vzdelanie, druh anestézie. V druhej časti dotazníka sme zisťovali problémy šestonedieľky, ktoré sa vyskytovali po vykonanom cisárskom reze. Do týchto problémov sme zaradili výskyt bolesti, problém s ranou, pri vstávaní z postele, dojčení, vyprázdňovaní močového mechúra a hrubého čreva, pri príjme potravy, problém s dýchaním, so spánkom a vyčerpanosť. Dotazník obsahoval položky zatvorené. Vypĺňanie dotazníka bolo dobrovoľné a anonymné. Výskum prebiehal v Univerzitnej nemocnici Martin so súhlasom Etickej komisie Univerzitnej nemocnie v Martine a v Nemocnici Snina, s. r. o. na základe súhlasu vedúcich gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia a námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Snina, s. r. o. Zber dát bol uskutočňovaný osobne od októbra 2016 do februára 2017. Na spracovanie získaných dát bola využitá deskriptívna štatistika.

Výsledky

Tabuľka 1 opisuje vybrané charakteristiky problémov u žien po cisárskom rezu. Zistili sme, že ako najčastejší problém po cisárskom reze šestonedieľky považujú bolesť (94 %) (tab. 1). Najčastejšou uvádzanou lokalizáciou bolesti bola bolesť v operačnej rane (50 %). Bolesť hlavy bola prítomná u 26 % respondentiek.  Iba 7 % respondentiek uviedlo, že pociťuje bolesť v oblasti chrbta.

Tabuľka 1 Problémy šestonedieľok po pôrode cisárskym rezom

Problém

Áno

n= 50 (%)

Nie

n= 50 (%)

Bolesť

47 (94,00)

3 (6,00)

Vstávanie z postele

33 (66,00)

17 (34,00)

Operačná rana

46 (92,00)

4 (8,00)

Dojčenie

22 (44,00)

28 (56,00)

Príjem potravy

14 (28,00)

36 (72,00)

Vyprázdňovanie močového mechúra

8 (16,00)

42 (84,00)

Vyprázdňovanie hrubého čreva

 

 

Plynatosť

12 (24,00)

38 (76,00)

Hnačka

2 (4,00)

48 (96,00)

Zápcha

9 (18,00)

41 (82,00)

Dýchanie

1(2,00)

49 (98,00)

Spánok

19 (38,00)

31 (62,00)

Vyčerpanosť

15 (30,00)

35 (70,00)


Druhým najčastejšie uvádzaným problémom bol problém s operačnou ranou (92 %) (tab.1). Išlo konkrétne o bolesť v operačnej rane (42 %). Pálenie v operačnej rane uviedlo 25 % respondentiek. Začervenanie a štípanie v operačnej rane uvádzalo 28 % žien.

Tretím frekventovaným problémom bol problém pri vstávaní z postele (66 %) (tab.1). Ich príčinou boli závraty (45 %) a bolesť (40 %).

Problémy s dojčením boli prítomné u 44 % respondentiek (tab.1). Šestonedieľky uvádzali naliate prsníky (59 %) a bolestivé bradavky (41 %).

Problémy s dýchaním (2 %), s vyprázdňovaním močového mechúra (16 %) a hrubého čreva, príjmom potravy (28 %), so spánkom (38 %), vyčerpanosťou (30 %) sa vyskytovali, avšak v minimálnom počte odpovedí respondentiek.

Diskusia

V našej štúdii sme sa zaoberali zisťovaním problémov u žien po pôrode cisárskym rezom v čase ich hospitalizácie. Predchádzajúce výskumy zisťovali problémy u žien po pôrode cisárskym rezom, avšak v dlhšom časovom horizonte (napr. 12–18 mesiacov po pôrode cisárskym rezom). Zistili sme, že ako najčastejší problém po cisárskom reze šestonedieľky považujú bolesť, ktorú lokalizovali hlavne v operačnej rane. Kealy et al. (2010) vo svojej štúdii uvádzajú, že najviac žien pociťovalo po cisárskom reze bolesť priamo v operačnej rane. Druhým najčastejším problémom boli problémy s operačnou ranou v zmysle predovšetkým jej bolesti. Bolesť v operačnej rane po pôrode cisárskym rezom u 89 % respondentiek počas pobytu v nemocnici uvádzajú v štúdii Woolhouse et al. (2012). Ďalší markantný problém bol problém pri vstávaní z postele. Ako najčastejší dôvod respondentky uvádzali výskyt závratu a bolesti. Naše zistenia sú porovnateľné so štúdiou Silva et al. (2014), v ktorej šestonedieľky po pôrode cisárskym rezom uvádzajú problém so vstávaním z postele z dôvodu výskytu pooperačnej bolesti. Borges et al. (2016) vo svojej štúdii uvádzajú, že problém pri vstávaní z postele z dôvodu výskytu pooperačnej bolesti bol prítomný u 74,1 % žien po pôrode cisárskym rezom.

Hobbs et al. (2016) ako aj Prior et al. (2012) uvádzajú, že cisársky rez môže mať nepriaznivý vplyv na začiatok dojčenia ako aj úspešné pokračovanie dojčenia v porovnaní s vaginálnym pôrodom. Problém s dojčením v prvých dňoch po pôrode sa vyskytoval aj v našej skupine respondentiek. Naše výsledky potvrdzuje štúdia Silva et al. (2014), v ktorej poukázali na výskyt problémov s dojčením u 40 % respondentiek.  Hobbs et al. (2016) vo svojej štúdii uvádzajú príčiny problémov s prsníkmi, a to bolestivé bradavky a naliate prsníky. Rovnaké príčiny problémov s prsníkmi boli prítomné aj u našich respondentiek.  

Záver 

Problémy, ktoré sa vyskytujú po pôrode cisárskym rezom si zaslúžia zvýšenú pozornosť, pretože ovplyvňujú prežívanie ženy po pôrode cisárskym rezom. Zistili sme, že naše respondentky rovnako ako aj v iných štúdiách podobného charakteru uvádzali bolesť najmä v operačnej rane, problémy so vstávaním z postele, problémy s operačnou ranou v zmysle jej bolesti, problémy s dojčením a to naliate prsníky a bolestivé bradavky.

Dôležitou úlohou pôrodnej asistentky je identifikovať problémy žien po pôrode cisárskym rezom a hľadať optimálne spôsoby ich riešenia s cieľom ich minimalizácií ako aj zníženia výskytu prípadných závažnejších prípadných komplikácií, ktoré môžu mať negatívny dopad na kvalitu života ženy po tomto type pôrodu. Súčasťou je aj edukácia žien najmä o tom aké problémy sa u nich môžu vyskytnúť a ako im predchádzať. Pri edukácii by bolo vhodné využiť rôzne edukačné materiály, ktoré obsahujú základné informácie o cisárskom reze, jeho možných problémoch a komplikáciách a o možnostiach ich predchádzania.

Limitácie výskumu

Limitáciou v našej štúdii je nízky počet respondentiek.. Nakoľko sa však jedná len o výsledky štúdie v 2 vybraných nemocniciach, nemožno ich zovšeobecňovať na celú slovenskú populáciu žien po pôrode cisárskym rezom. Našu štúdiu z tohto hľadiska môžeme považovať len za čiastkovú.

Mgr. Erika Maskálová, PhD., Mgr. Eva Urbanová, PhD., Bc. Daniela Karaščáková

Ústav pôrodnej asistencie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin

Recenzovaly:

PhDr. Lubica Rybárová, PhD. - Katedra pôrodnej asistencie, Fakulta zdravotnickych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 
Mgr. Helena Michálková, Ph.D. - 1. LF UK
 

Literatúra:

1. Borges NC et al. Predictors for Moderate to Severe Acute Postoperative Pain after Cesarean Section. Pain Research and Management. 2016; 2016: 5783817

2. Cooklin AR. et al. Maternal Physical Health Symptoms in the First 8 Weeks Postpartum Among Primiparous Australian Women. Birth. 2015; 42(3):254-60

3. Hobbs AJ. et al. The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum. BMC Pregnancy and Childbirth. 2016; 16:90

4. Holomáň K. a kol. Vybrané kapitoly z pôrodníctva. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014. ISBN 978-80-223-3579-9.

5. Kealy MA. et al. Recovery after caesarean birth: a qualitative study of women’s accounts in Victoria, Australia. BMC Pregnancy and Childbirth. 2010;10:47

6. Korbeľ M. a kol. Incidencia cisárskeho rezu v Slovenskej republike v rokoch 2007 - 2015. Gynekológia pre prax. ISSN 1336-3425, 2016, roč. 14, č. 2, s. 84-90.

7. Pařízek A. Kniha o těhotenství a porodu. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-411-3.

8. Prior E. et al. Breastfeeding after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of world literature. The American Journal of Clinical Ntrition. 2012;95:1113-35.

9. Roztočil A. et al. Porodnictví. Brno : IDVPZ, 2001. ISBN 80-7013-339-2.

10. Silva GPS et al. The experience of women regarding cesarean section from the perspective of social phenomenology. Online Brazilian Journal of Nursing. 2014, vol. 13, No 1.

11. Woolhouse H. et al. Physical Health and Recovery in the First 18 Months Postpartum: Does Cesarean Section Reduce Long-Term Morbidity? Birth. 2012; 39:3

 
  • tisk
  • předplatit si