COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

„Karcinom mammy a my“

Datum: 7. 1. 2020
„Karcinom mammy a my“

Dne 24. 10. 2019 se konala podzimní konference ČAS plzeňského regionu s názvem „Karcinom mammy a my“. Spolupořadateli byla nezisková organizace Mamma Help, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni, FN Plzeň a ČKPA/SPAPK. Konference byla uspořádána u příležitosti 20. výroční založení organizace Mamma Help a zúčastnilo se jí více než 80 zdravotníků i nezdravotníků.

Po úvodním uvítání byli účastníci krátce seznámeni s činností ČAS plzeňského regionu a dále byla zdůrazněna právě probíhající světová kampaň na podporu ošetřovatelství Nursing Now vč. aktivit této akce v ČR. Byli tu také přivítáni vzácní hosté z Léčebných lázní Konstantinovy Lázně, jež v tomto roce zavádějí pobyty pro pacienty s onkologickým onemocněním, což je konkrétně v případě nádorů prsu velkým přínosem.

Jako první vystoupila paní Bc. Chvojková z plzeňské pobočky neziskové organizace Mamma Help, která vyřídila přítomným zdravici od ředitelky organizace Mgr. Jany Drexlerové. Dále představila a shrnula v prezentaci činnost a význam organizace a promítla krátké video zaměřené na prevenci nádorového onemocnění prsu. Oblast podpory jaterních funkcí při léčbě zhoubného nádoru prsu a enzymatické podpory lymfedému pak představila Ing. Klára Fialová. Následně primářka Oddělení plastické chirurgie FN Plzeň MUDr. Inka Třešková, Ph.D., prezentovala problematiku rekonstrukcí prsu, zmínila možnosti náhrad prsu, oblast profylaktických oboustranných mastektomií a též možnosti náhrad prsů po tomto zákroku. Profesor MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN ­Plzeň následně představil posluchačům možnosti metody biosimilární léčby v onkologii, zmínil i uplatnění této léčby při diagnóze zhoubného onemocnění prsu. První blok ukončilo sdělení klinické psycholožky FN ­Plzeň Mgr. Jany Moučkové: „Když nemůže lékař, přichází psycholog.“ Mgr. Moučková zmínila potřebu, resp. nutnost psychologické pomoci nejen u onkologicky nemocných, ale také u jejich rodin, zejména dětí.

Druhý blok konference zahájila prezentace Mgr. Ivy Hereitové a Bc. Magdalény Vereskové na téma fyzioterapeutická intervence u pacientek s lymfedémem. Tato přednáška zmínila nutnost intervence fyzioterapeuta dle doporučení lékaře co nejdříve po operaci, jelikož efekt léčby lymfedému je pak nejlepší. Zmíněna byla také možnost tapingu. Tato přednáška vyvolala velké množství dotazů. Paní Ing. Eva Tichá z firmy AMONEA posluchače seznámila s historií vývoje protetických pomůcek, portfoliem aktuálních pomůcek, prádla i plavek pro ženy po operaci prsu. Projekt pro pacientky po chemoterapii „Nech na hlavě“ pak prezentovala PhDr. Marcela Svěráková, a to i v souvislosti s cílovou skupinou prevence, ženami mladšími 35 let. Následně Bc. Michaela Tůmová z Dialog Jessenius, o. p. s., představila preventivní kampaň „Ruce na prsa“ a edukační video o samovyšetření prsou.

Třetí blok přednášek zahájila MUDr. Štenglová s prezentací z oblasti genetiky o dědičnosti nádorového onemocnění prsu. Zmínila roli dědičnosti jak při vzniku karcinomu prsu, tak i dalších onkologických onemocnění. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň pak uvedl téma hormonální manipulace a rizika karcinomu prsu. Zmínil jak rizika, tak plusy hormonální antikoncepce, IVF a hormonální substituce v klimakteriu. Přehled možných variant a zásad diagnostiky nádorů pak prezentovala Ing. Bc. Kamila Honzíková z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni. Na závěr konference vystoupila Mgr. Edita Strusková, aby představila svůj blog Prsa v háji a posluchačům konference vyprávěla, jak její životní příběh ovlivnila diagnóza nádorového onemocnění prsu.

Lze konstatovat, že konference se více než vydařila. Zdůraznila nutnost komplexní péče a podpory pro ženy s nádorem prsu a byla také poděkováním odborníkům, kteří se podílejí na léčbě žen s rakovinou prsu, a všem, kdo jsou aktivně zapojeni do tolik důležité prevence tohoto nádorového onemocnění. 


PhDr. Mgr. Jitka Krocová,
vedoucí katedry, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
 
  • tisk
  • předplatit si